SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

23.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina) za 2019. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Općine za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalnog doprinosa 2.935.125,00 kn

- prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada 50.000,00 kn

- kapitalne pomoći od institucija EU 2.500.000,00 kn

- kapitalne pomoći iz proračuna 1.783.265,24 kn

- prihodi od prodaje zemljišta 700.000,00 kn

- prihodi od prodaje grobnica 300.000,00 kn

- prihodi vodnog doprinosa 50.000,00 kn

- tekuće pomoći iz drž.proračuna 204.126,75 kn

- sredstva viška prihoda 2.104.283,01 kn

- ostali prihodi (suf. Adria badrov) 112.300,00 kn

UKUPNO: 10.739.100,00 kuna

a.) Javne površine230.000,00 kuna

- sanacija objekata na pomorskom dobru, sredstva su planirana na poz. 147 (4214) u iznosu od 70.000,00 kuna

- sanitarni čvor plaža Zgribnica, sredstva su planirana na poz. 149 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

- sanacija lukobrana Risika, sredstva su planirana na poz. 150 (4214 ) u iznosu od 60.000,00 kuna

b.) Ceste i putevi, nerazvrstane ceste 7.505.400,00 kuna

- nerazvrstana cesta Sv. Nedija - Grohot - Čerenec, sredstva su planirana na poz.123 (4214) u iznosu od 4.000.000,00 kuna

- rekonstrukcija ulazne ceste u Vrbnik, sredstva su planirana na poz.124 (4214) u iznosu od 900.000,00 kuna

- uređenje Trga Sv. Ivana, sredstva su planirana na poz. 125 (4214) u iznosu od 1.350.000,00 kuna

- uređenje Trga u Risiki, sredstva su planirana na poz. 126 (4214) u iznosu od 200.000,00 kuna

- parterno uređenje stare gradske jezgre, sredstva su planirana na poz. 127 (4214) u iznosu od 500.000,00 kuna

- šumski put Vajavina- Uzrinj, sredstva su planirana na poz. 128 (4214) u iznosu od 450.000,00 kuna

- Iseljenički put (ograda), sredstva su planirana na poz. 143 (4214) u iznosu od 105.400,00 kuna

c.) Izgradnja kanalizacije i mjesnih mreža 600.000,00 kn

- mjesna mreža Vrbnik, Risika i Garica, sredstva su planirana na poz.162 (4214) od 250.000,00 kuna

- izgradnja kanal.sustava - 4 faza, sredstava su planirana na poz. 144 (4214) od 200.000,00 kuna

- projektiranje kanal.sustava - 1,3,5,6 faza, sredstva su planirana na poz.163 (4214) od 100.000,00 kuna

- DTK - 4 faza, sredstva su planirana na poz.164 ( 4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

d.) Groblja700.000,00 KN

- izgradnja 18 grobnica na mjesnom groblju u Vrbniku, sredstva su planirana na poz.131 (4214) u iznosu od 300.000,00 kuna

- igradanja mrtvačnice u naselju Garica, sredstva su planirana na poz. 165 (4214) u iznosu od 350.000,00 kuna

- uređenje groblja Risika, sredstva su planirana na poz.132 (4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

e.) Prostorno planska dokumentacija 1.703.700,00 KN

- izrada projekta prometnica (Vrbnik, Risika, Garica), sredstva su planirana na poz.94 (3237) u iznosu od 200.000,00 kuna

- glavni projekt Luke Vrbnik, sredstva su planirana na poz. 95 (3237) u iznosu od 250.000,00 kuna

- program razv. širokop. infras. PRŠI, sredstva su planirana na poz. 96 (3237) u iznosu od 17.000,00 kuna

- izvedb. projekt NC i parkirališta Dražica,sredstva su planirana na poz 97 (3237) u iznosu od 20.700,00 kuna

- izrada UPU-a, sredstva su planirana na poz 98 (3237) u iznosu od 113.000,00 kuna

- izrada UPU-a Melska, sredstva su planirana na poz. 98.1 (3237) u iznosu od 81.300,00 kuna

- procjena utj. na okoliš UPU Melska, sredstva su planirana na poz. 98.2 (3237) u iznosu 31.000,00 kuna

- ostala projektna dokumentacija,sredstva su planirana na poz 99 (3237) u iznosu od 200.000,00 kuna

- Izmjene i dopune Prostornog plana, sredstva su planirana na poz. 100 (3237) u iznosu od 75.000,00 kuna

- geodetske usluge, sredstva su planirana na poz 101 (3237) u iznosu od 100.000,00 kuna

- projektna dokumentacija DVD Vrbnik, sredstva su planirana na poz 102 (3237) u iznosu od 76.300,00 kuna

- projektna dokumentacija - komunalno društvo, sredstva su planirana na poz 103 (3237) u iznosu od 60.000,00 kuna

- izvedbeni projekt Vitezićev dom, sredstva su planirana na poz 104 (3237) u iznosu od 150.000,00 kuna

- glavni projekat dvorane, sredstva su planirana na poz. 105 (3237), u iznosu od 200.000,00 kuna

- projektna dok.oborinska odvodnja vrbničkog polja, sredstva su planirana na poz. 106 (3237) u iznosu od 75.000,00 kuna

- izrada elab.zaštite okoliša NC Vajavina-Vojak, sredstva su planirana na poz. 106.1 u iznosu od 54.400,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 10.739.100,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine Vrbnik dužan je podnjeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za predhodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-01/19-01/23

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 25. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51516&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr