SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

22.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik za 2019. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje javno - prometnih površina,

- sanacija divljih deponija,

- čišćenje mora - plaža,

- dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje javnih površina,

- održavanje ulica u naseljima,

- održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

- održavanje zelenih površina

- održavanje dječjih igrališta,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje plaža - pomorskog dobra,

- postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Općine i sl.

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Općine

- održavanje komunalnih prioriteta po MO, te

- nabavka i održavanje komunalne opreme

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- održavanje objekata javne rasvjete,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

- prigodna Božićno-novogodišnja dekoracija.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- čišćenje groblja sa košnjom trave

- popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

- održavanje staza

VI. INTELEKTUALNE USLUGE - NADZOR

- usluga vršenja nadzora

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

1.Prihod od komunalne naknade 1.435.500,00 kn

2.Prihodi od CATV-a 50.000,00 kn

3.Prihodi od deponije 450.000,00 kn

4.Prihod od naknade za održavanje
groblja 50.000,00 kn

6.Naknada od koncesija 69.210,00 kn

UKUPNO: 2.134.710,00 KUNA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO: 353.200,00 KN

1.Čišćenje javno-prometnih površina
- poz. 110 (3234) 191.200,00 kn

- ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina - 26.691 m2),

- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

- pražnjenje košarica za smeće,

- čišćenje dječjih igrališta,

- čišćenje autobusnih čekaonica,

- čišćenje grafita,

- čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

- zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

- interventni radovi.

2.Odvoz otpada s javnih površina
- poz. 111 (3234) 15.000,00 kn

3.Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija
i higijeničarsko veterinarska zaštita
- poz 108 (3234) i 109 (3236) 87.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće i jesen 7.000,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije 57.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike i čempresi) prema procjeni struke 3.000,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite prema zahtjevu komunalnog redara 20.000,00 kn

4. Potrošnja vode na javnim površinama - poz.145 (3234) 60.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO: 480.000,00 KN

1. Ostale komunalne usluge i radovi u naselju Vrbnik, Risika i Garica

- poz. 112 (3234),114 (3234) i117 (3234)

UKUPNO 130.000,00 kn

- čišćenje i održavanje upojnih bunara

- održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima s atestiranjem instalacije rasvjete,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda (bravarske usluge na raznim popravcima) cca 40 m,

- izrada rukohvata,

- održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

- nabava prometnih ogledala

- nabava usporivača prometa

- nabava naziva ulica

2. Održavanje zelenih površina poz. 154 (3234), 155 (3234) i 156 (3234) 350.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu),

- svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina,

- zaštitu gradskog zelenila,

- održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje.

III. ODRŽAVANJE OBJEKATA I ODRŽAVANJE KDS 95.000,00 KN

1.Tekuće održavanje zgrada - poz. 12
(3232) 45.000,00 kn

- održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)

2.Održavanje kablovskog sustava
poz. 29 (3232) 50.000,00 kn

- zamjena dotrajalih kabela i premještaj istih,

- postavljanje novog zračnog kabela,

- premještaj stupova za Catv,

- održavanje vodova,

- nabava pojačala 20-30-220 kom 2

- nabava konektorakom 48

- nabava spojnicakom 30

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA: 380.000,00 KN

- poz. 115 (3234) ,120 (3234) i 122 (3234)

Odnosi se na asfaltiranje ner. cesta u naseljima Vrbnik, Risika i Garica, uređenje i održavanje parkirališta.

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

- redovno i pojačano održavanje (manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama, a po prijedlogu komunalnog redara),

- održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije - 15 kom prometnih znakova,

- dobava i ugradnja jalovine za održavanje i popravak mjesnih makadamskih cesta i puteva:

MO Garica - 50 m3

MO Risika - 50 m3

MO Vrbnik - 50 m3

- nabava i postava prometnih ogledala (2 kom) i ostale opreme,

- uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad (Vrbnik i Garica),

- održavanje podizno spusnog stupića (pilomata),

- asfaltiranje cesta,

- zimska služba cca 10-20 sati za čišćenje snijega s kolnika i posipavanje te 10-20 sati za čišćenje i posipavanje cesta

- održavanje betonskih graničnika,

- uređenje pješačkih staza cca 2 km - krčenje i dobava jalovine

V. JAVNA RASVJETA UKUPNO: 780.510,00 KN

1. Održavanje i proširenje javne rasvjete (ukupno) poz. 135 (3234), 136 (3234), 137 (3234), poz. 138 (3234), poz. 139 (3234) i poz. 140 (3234) 465.510,00 kn

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja i rasvjetnih cijevi - 233 kom, predspojne sprave, grla - 16 kom, ležišta za rasvjetne cijevi, startera - 25 kom, stalaka i osigurača 28 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo

- zamjena dotrajalih energetskih neučinkovitih i ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa svjetiljkama LED u naseljima Vrbnik, Garica i Kampeje, Risika

- soft. za upravljanje javnom rasvjetom

2. Električna energija - poz. 107 (3234) 285.000,00 kn

- utrošak el.ener.

3. Dekorativna rasvjeta - poz. 93 (3234) 30.000,00 kn

- montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje dekorativne rasvjete

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 130 (3234) i 133 (3237)

UKUPNO: 46.000,00 kn

1. Održavanje groblja u naseljima Vrbnik, Risika i Garica

- Čišćenje slobodnih površina groblja obuhvaća čišćenje svih otvorenih površina groblja, osim grobnih mjesta, košnja travnjaka, uređenje rubova staza i ivičnjaka, obrezivanja grana na pristupnom putu do groblja, obrezivanje grana koje ulaze u groblje sa susjednih nekretnina i čišćenje ogradnih zidova 2 puta godišnje,

- Održavanje čistoće prostora prije i nakon pogreba obuhvaća skupljanje i deponiranje u kontejnere suhog cvijeća i vijenaca nakon svakog pogreba

- Prijevoz pokojnika na nadležnu patologiju

- Izrada idejnog rješenja za groblje Risika

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 2.134.710,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine Vrbnik dužan je podnjeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za predhodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 400-01/19-01/22

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 25. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51516&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr