SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

11.

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14, 8/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak pročišćenog teksta), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (»Narodne novine« broj 125/11,64/15 i 112/18) i čl. 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13, 08/18), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 30. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ-e« br. 36/12,15/14 ) članak 1. mijenja se i glasi:

Ovom odlukom se uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnoga prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika kao i prodaja poslovnoga prostora koji je vlasništvo općine Mrkopalj sadašnjem zakupniku.

Članak 2.

U članku 2. stavci 7. i 8. brišu se.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke,ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravneosobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana, a zakupnina se određuje sukladno kriterijima za određivanje visine zakupnine jedinice lokalne samouprave gdje se nekretnina nalazi.

Iznimno od odredbe čl. 4. ove Odluke, općina kao zakupodavac može dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od pet godina pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik...) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po Odluci Općine Mrkopalj za djelatnost koju zakupnik obavlja isključivo zakupniku koji s Općinom ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev.

Zakupnik iz stavka 2. ovog članka dužan je pisani zahtjev podnijeti Općini Mrkopalj, najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina Mrkopalj dužna je najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisanu ponudu zakupniku za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne podnese pisani zahtjev z roku iz st. 3 ovog članka ili Općina pisanim putem obavijesti zakupnika da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, za navedeni prostor objavit će se natječaj za davanje u zakup.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2.ovoga članka najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, te će zakupodavac nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Članak 4.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za

navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 5.

U članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

Kada na ugovoru o zakupu nije ovjeren potpis ili kada ugovor o zakupu nije potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik, zakupodavac je dužan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.

Članak 6.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se na određeno vrijeme.

Ugovor o zakupu treba sadržavati:

1. podatke za identifikaciju poslovnog prostora koji se mogu nedvojbeno utvrditi (broj zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška u koji je poslovni prostor upisan, površina poslovnog prostora, etaža na kojoj se poslovni prostor nalazi, pozicija na etaži, tlocrtni opis poslovnog prostora, kao i svi drugi potrebni podaci za nedvojbenu identifikaciju poslovnog prostora),

2. podatke o poslovnom prostoru,

3. djelatnost koju će se obavljati u poslovnom prostoru,

4. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija,

5. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

6. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

7. iznos mjesečne zakupnine,

8. pretpostavke i način izmjene zakupnine

9. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Članak 7.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje stavak 3. koji glasi:

Zakupniku je dopušteno dati trećoj osobi u podzakup, na korištenje ili sukorištenje poslovni prostor, samo ako je tako ugovoreno.

Zakupnik koji je poslovni prostor ili dio poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj dao u podzakup, odnosno koji je po bilo kojoj pravnoj osnovi dao trećoj osobi na korištenje ili sukorištenje poslovni prostor u vlasništvu Općine Mrkopalj suprotno odredbama ugovora o zakupu, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona.

Članak 8.

U članku 24. riječi »Općinski sud u Delnicama« zamjenjuje se riječima »Općinski sud u Rijeci.«

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:

Poslovni prostor u vlasništvu općine može se prodati sadašnjem zakupniku koji ima sklopljen ugovor o zakupu s općinom i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina, koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema općini, pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom i u skladu s odlukom koju će donijeti nadležna tijela općine, i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti.

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje ,na prijedlog općinskog načelnika utvrđuje općinsko vijeće općine , u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje lokalna i regionalna (područna) samouprava.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Općinom u trajanju kraćem od 5 godina, ako je podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini, ako koji je:

- prije toga bio u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji se prodaje s Općinom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje 5 godina, ili

- prije toga bio u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji se prodaje s Općinom Republikom Hrvatskom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje 5 godina, ili

- kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji se prodaje u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje 5 godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa njegova prednika, ili

- morao napustiti poslovni prostor koji je koristio na temelju zakupnog odnosa s Republikom Hrvatskom i Općinom, zbog povrata toga prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje 5 godina.

Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora u vlasništvu općine obavlja se isključivo jednokratnom uplatom.

Rok isplate kupoprodajne cijene iz prethodnog stavka ovog članka ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i mora ga potvrditi (solemnizirati) javni bilježnik.

Članak 10.

Pravni položaj osoba koje se nalaze u neposrednom posjedu poslovnih prostora u vlasništvu općine Mrkopalj, akoji nemaju s Općinom sklopljen ugovor o zakupu poslovnoga prostora, regulirat će se u suglasju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 112/18).

Članak 11.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-9

Mrkopalj, 30. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51315&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr