SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

10.

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13, 73/ 17,14/19) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/09, 34/09- ispr.,13/13,19/13,8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 30. travnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području općine Mrkopalj.

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se otpad koji nije odložen u skladu s općim aktom Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općina) kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Mrkopalj, općim aktom kojim se uređuje komunalni red i propisima.

Članak 3.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada obuhvaćaju:

- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

- uspostavu sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada,

- provedbu redovitog godišnjeg nadzora komunalnog redara na području Općine Mrkopalj radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i poduzimanje daljnjih mjera u okviru nadležnosti komunalnog redara,

- edukacija i informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom.

Članak 4.

Općina Mrkopalj uspostaviti će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem obrasca na mrežnoj stranici www.mrkopalj.hr.

Osim prijave putem mrežne stranice obavijest o nepropisno odbačenom otpadu građani mogu dostaviti putem elektronske mreže na adresu opcina@mrkopalj.hr , putem pošte ili osobno komunalnom redaru, na adresi Mrkopalj, Stari kraj 3.

Članak 5.

Općina će uspostaviti Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom na području općine Mrkopalj.

U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o lokacijama onečišćenim otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima komunalnog redara,izdanim rješenjima te ostali potrebni podaci.

Evidencija iz stavka 1. ovog čanka uskladit će s aplikacijom za evidenciju odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Članak 6.

Za nepropisno odbačeni otpad komunalni redar će vlasniku nekretnine na kojoj je otpad nepropisno odložen izdati rješenje o uklanjanju istoga, a u slučaju da vlasnik nije poznat rješenje će se izdati posjedniku nekretnine.

Rješenje iz stavke 1. ovog članka komunalni redar će donijeti i za osobu koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem, ako je otpad odbačen na tom području.

U izdanom rješenju iz članka 1. određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja navedenog rješenja.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Primorsko-goranskoj županiji ,Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Članak 7.

Ako komunalni redar uoči postojanje opravdane sumnje da je otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik (ako vlasnik nije poznat) ili osoba koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem, ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa odbačenim otpadom, ovlašten je zatražiti nalog suda i pomoć djelatnika ministarstva unutarnjih poslova radi pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja relevantnih činjenica.

Članak 8.

Ako komunalni redar po isteku roka određenog rješenjem utvrdi da nepropisno odbačeni otpad nije uklonjen, Općina Mrkopalj dužna je osigurati otklanjanje otpada predajom istoga osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

Trošak uklanjanja otpada iz prethodnog stavka Općina Mrkopalj će potraživati od vlasnika nekretnine, odnosno posjednika ako vlasnik nije poznat ili od osoba koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem na kojemu se otpad nalazio.

Članak 9.

Komunalni redar je dužan podatke koji su utvrđeni rješenjem o uklanjanju nepropisno odbačenog otpada mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada koje vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom.

Članak 10.

Načelnik Općine Mrkopalj dužan je izviješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera iz članka 3. ove Odluke podnijeti općinskom vijeću Općine Mrkopalj do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 11.

Na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na temelju izvješća načelnika, provode se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada: postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, postavljanje fizičkih prepreka kojima se onemogućuje pristup na određene lokacije, postavljanje video nadzora, pojačani nadzor komunalnog redara.

Članak 12.

Sredstva za provedbu svih mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš osiguravaju se u proračunu Općine.

Članak 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba za koju se rješenjem komunalnog redara iz članka 6. ove Odluke utvrdi da je obveznik uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Za prekršaje propisane ovom odlukom,komunalni redar je ovlašten,kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja ,novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom ,naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Članak 15.

U provođenju nadzora na temelju ove Odluke komunalni redar je ovlašten poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i općim aktom kojim se uređuje komunalni red.

Članak 16.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-10

Mrkopalj, 30. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51315&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr