SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

21.

Temeljem odredbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« broj 35/19) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinski načelnik Općine Baška, dana 29. travnja 2019. godine, donio je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje površina
i građevina za koje prijeti povećana opasnost
od nastupanja i širenja požara

I.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška utvrđeno je da na području Općine Baška nema pravnih subjekata u kojima se odvijaju tehnološki procesi takvih karakteristika i/ili u takvom opsegu, a da bi se isti mogli razvrstati u kategoriju pravnih osoba s povećanom opasnosti za nastajanje i širenje požara, ni gospodarskih zona s industrijsko proizvodnim kapacitetima, koji povećaju stupanj ugroženosti od požara.

II.

Potreba motrenja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja požara u vrijeme velike opasnosti od požara utvrđuje se za sljedeće površine i građevine:

1. Šumska područja: Mali Treskavac, Žanac, Straževnik, Črnac, Polova, Zarok, Storišće, Zakam, Vlazi, Sv. Ivan, Jablanova,

2. Poljoprivredno zemljište uz Velu riku,

3. Auto kampovi: Zablaće, Bunculuka.

Svi navedeni lokaliteti u prethodnom stavku nalaze se uz ili u neposrednoj blizini javnih prometnica, pa se ne planira izvođenje posebnih protupožarnih putova, a, zbog relativno malih površina, nema ni potrebe za izvedbom protupožarnih prosjeka.

III.

Motrenje područja iz prethodne točke obavljat će s osmatračnica djelatnici Hrvatskih šuma.

Obilazak područja iz točke II. obavljat će izviđačko-preventivne patrole u razdoblju od 1. lipnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine, u skladu s protupožarnim planovima.

Zadaća izviđačko-preventivnih patrola je obavljati protupožarnu motrilačku i dojavnu službu, te poduzeti mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkloniti, dojaviti, te započeti gasiti mogući požar.

Obavljanje poslova iz stavaka 2. i 3. ove točke ugovorit će se s Vatrogasnom zajednicom.

IV.

Stalno dežurstvo, te nadzor površina i građevina na području naselja Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor u razdoblju od 1. lipnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine obavljat će pripadnici DVD-a Baška, koje će se, sukladno vlastitim planovima, dodatno ekipirati obučenim vatrogascima.

V.

U razdoblju visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti za nastajanje i širenje požara, na površinama iz točaka II.1. i II.2. zabranjuje se svaki nekontrolirani i neovlašteni pristup i boravak.

VI.

Sredstva potrebna za ostvarenje ovoga Plana (točka III. stavak 2. i točka IV.) osigurana su u Proračunu Općine Baška.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/19-01/2

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 29. travnja 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=10007&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr