SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

15.

Temeljem članka 6. stavak 2. i članka 10. stavak 1. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju najviše
dopuštene razine buke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se područja na području Općine Baška gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, utvrđuje se razdoblje i vrijeme u kojima se spomenuta mogućnost primjenjuje, razlozi dozvoljenog prekoračenja istog, te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja.

(2) Najviša dopuštena razina buke na ulicama, dijelovima ulica i naselja, trgovima, turističkim naseljima i drugim lokacijama propisana je Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04).

Članak 2.

(1) Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom i u zatvorenom prostoru, za stanovništvo i goste, prekoračenje dopuštenih razina buke dozvoljava se u razdoblju od Uskrsa do 30. rujna, u vremenu do 02:00 sata:

- u naselju Baška - svi objekti, ulice i prostori, te sve javne površine s izuzetkom onih dodijeljenih na korištenje temeljem ugovora o zakupu,

- Lovački dom u naselju Batomalj, s okolišem,

- Zadružni dom u naselju Draga Bašćanska, s okolišem,

- Narodni dom u Jurandvoru, s okolišem.

(2) Prekoračenje najviše dopuštene razine buke iz stavka 1. dozvoljava se isključivo za vrijeme održavanja manifestacija koje organizira Općina Baška, Turistička zajednica Općine Baška, te udruge sa sjedištem na području Općine Baška.

Članak 3.

(1) Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru i to na način i u vremenu utvrđenima Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti i Odlukom o javnom redu i miru na području Općine Baška.

(2) Iznimno, na posebni pisani i obrazloženi zahtjev vlasnika objekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz prethodnog stavka, Općinski načelnik može dozvoliti prekoračenje dopuštenih razina buke, petkom i subotom, na ugostiteljskim terasama na područjima, u razdoblju i vremenu iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u člancima 2. i 3. stavak 2. ove Odluke ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima naselja prelaziti dopuštene granice.

Članak 5.

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika događaja iz članaka 2. i 3. stavak 2. ove Odluke su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake, koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod regulacijom policije, odnosno propisno označenih redara, koji reguliraju promet na tom mjestu.

Članak 6.

Na pisani zahtjev organizatora različitih od onih navedenih u članku 2. stavak 2. ove Odluke, a da isto utvrdi i općinskim interesom, Općinski načelnik ima pravo zaključkom odobriti proširenje područja i razinu dozvoljenog prekoračenja najviše dopuštene razine buke, kao i vremensko razdoblje i vrijeme trajanja najveće dopuštene razine buke, sve u odnosu na isto uređeno člankom 2. ove Odluke.

Članak 7.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.

(2) Pri provedbi nadzora komunalno redarstvo ovlašteno je poduzimati upravne mjere, pokrenuti prekršajni postupak i naplatiti kaznu na mjestu počinjenja sukladno odredbama članka 16. stavak 4. Zakona o zaštiti od buke.

(3) Postupanje komunalnog redarstva temeljem ovlaštenja iz Zakona o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju istog, ne isključuje postupanje sanitarne inspekcije Državnog inspektorata, kao nadležnog tijela državne uprave sukladno odredbama istoga Zakona.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-7

Baška, 24. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=10007&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr