SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

18.

Na temelju odluke članka 48. stavak 1. i 19. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18. i 3/19.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 19. sjednici održanoj dana 18. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog statusne promjene Trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Crikvenica i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski te formiranje Jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski na način kako je to utvrđeno u prijedlozima dokumenata kako slijedi i koji su sastavni dio ove Odluke:

1.Ugovor o jedinstvenom isporučitelju vodnih usluga (pripajanje MURVICE d.o.o. KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. u VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.)

2.sa zaključnim financijskim izvješćima MURVICE d.o.o. i KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. na 31.12.2018.godine, kao bazi za namjeravanu statusnu promjenu

3.Nalaz revizije na zaključna financijska izvješća i mišljenja koja su dana bez rezerve

4.Pozitivno revizorsko mišljenjem na Ugovor o jedinstvenom isporučitelju vodnih usluga (pripajanje)

5.Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. povodom predmetne statusne promjene sa Odlukom da postojeći članovi društva nemaju pravo prvenstva da preuzmu poslovne udjele

6.Odluka o izmjeni Društvenog ugovora KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. u VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

7.Odluka o potpunom tekstu Društvenog ugovora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Članak 2.

Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom statusne promjene Trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Crikvenica i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski i formiranju Jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, te usuglašavanje sa ostalim članovima Jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga i upis promjena u Sudskom registru nadležnog suda, a ne mijenjajući bitne odredbe dokumenata iz članka 1., u ime Općine Vinodolska općina ovlašten je načelnik Općine Vinodolska općina.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/4

URBROJ:2107-03/19-01-4-176

Bribir, 18. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA
Predsjednik vijeća
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr