SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD KRK

13.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( »Narodne novine« broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službeni list Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradonačelnik Grada Krka 28. ožujka 2019. godine, donio je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka
za 2018. godinu

1. UVOD

Godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2018.godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) izrađuje se sukladno sa člankom 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/ 13, 73/17 i 14/19), prema kojem je Gradonačelnik obvezan podnijeti predmetno Izvješće Gradskom vijeću te ga dostaviti jedinici područne (regionalne) samouprave, za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u službenom glasilu.

2. OSNOVNI PODACI O GRADU

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

3. NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE GOSPODARENJE

OTPADOM

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, članak 6. definira slijedeća načela:

1. »načelo onečišćivač plaća« - proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

2. »načelo blizine« - obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

3. »načelo samodostatnosti« - gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

4. »načelo sljedivosti« - utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Sukladno navedenim načelima, Grad Krk je definirao slijedeće ciljeve:

·         Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom;

·         Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada:

·         Sanirati lokacije onečišćene otpadom;

·         Kontinuirano provoditi izobrazno - informativne aktivnosti;

·         Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom

4. OBVEZE U GOSPODARENJU OTPADOM NA LOKALNOJ RAZINI KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, članak 28. definira slijedeće obveze JLS-a:

1. obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom,

2. odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i otpada propisanog pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona,

3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

4. provedbu Plana,

5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,

6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području,

7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,

8. predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu, a sve sukladno Sporazumu koje je Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno potpisati s pripadajućim centrom za gospodarenje otpadom kojim će regulirati međusobne odnose vezane za predaju mješanog komunalnog otpada i

9. prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave sukladno Odluci iz članka 26. stavka 11. ovoga Zakona.

5. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRKA

Plan gospodarenja otpadom u Gradu Krku u razdoblju od 2017. - 2022. prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća 30. siječnja 2018. godine. Izvješća o izvršenju Plana imaju za cilj analizirati provedbu utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

6. ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA KRKA U 2018. GODINI

U 2018. godini je na području gospodarenja komunalnim otpadom rađeno sukladno planovima Grada Krka i komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. U prilogu se nalaze podaci o količinama komunalnog otpada (po vrstama) prikupljenim unazad 7 godina iz kojih se vidi da se kontinuirano povećava količina prikupljenog otpada te trend pada količine miješanog komunalnog otpada. U narednim godinama očekuje se da će se udio odvojeno prikupljenog otpada kontinuirano povećavati za 2 do 3% godišnje.

Iz dokumenata u prilogu vidljivi su raspored i učestalost prikupljanja otpada po usvojenom sistemu »od vrata do vrata«. Ovim sistemom pokrivena su sva kućanstva na području Grada Krka.

Grad Krk nema kvalitetno riješeno zbrinjavanje građevinskog otpada jer nema reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

7. OSTVARENJE MJERA ZA PROVEDBU PLANA

Mjere za provedbu Plana na području Grada Krka se kontinuirano provode već duži niz godina. U 2018. godini započeli smo prikupljati selektirani i neselektirani otpad po modelu »od vrata do vrata«. Svim domaćinstvima podijeljene su posude za prikupljanje plastike, metala, papira, stakla, bio otpada i neselektiranog otpada.

Smatramo da je naša komunalna tvrtka primjereno kadrovski ekipirana i da ima dovoljno vozila, strojeva i opreme za kvalitetno obavljanje povjerenog posla. U prilogu dostavljamo i popis teretnih vozila u vlasništvu Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Naša komunalna tvrtka raspolaže i sa svim komunalnim objektima (reciklažna dvorišta, sortirnica, pretovarna stanica, postrojenje za biološku obradu, odlagalište) koja su potrebna za kvalitetno zbrinjavanje otpada prema definiranom Planu.

Grad Krk kontinuirano radi na sanaciji lokacija onečišćenih otpadom. Bez obzira na kvalitetan sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada, još uvijek se, na žalost, pojavljuju nove lokacije onečišćene otpadom, koje grad po prijavama sanira. Do informacija o lokacijama takvih odlagališta dolazimo na razne načine, a za građane je predviđeno da to rade i putem jedne web aplikacije koja se nalazi na web stranicama Grada Krka.

U prošloj godini sanirana je jedna lokacija i za to je utrošeno 20.250,00 kuna. Novac za sanaciju osiguran je iz sredstava komunalne naknade.

Za prikupljanje građevinskog otpada ne postoji legalno reciklažno dvorište. Problem je u osiguranju prikladne lokacije.

Građevinski otpad s područja Grada Krka prikuplja se, reciklira i odlaže na nekoliko nelegalnih lokacija. Dio prikupljenog otpada ponovno se koristi, u privatnom aranžmanu, za razne građevinske radove.

U Prostornom planu Grada Krka predviđena je na području Grada Krka jedna lokacija za tu namjenu. Kako se radi o zemljištu u državnom vlasništvu, potrebno je prije ishođenja svih dozvola riješiti imovinsko-pravne odnose i izraditi idejni projekt.

Kako bi se smanjila količina otpada i potaknulo odvojeno prikupljanje otpada, Ponikve eko otok Krk d.o.o. kontinuirano provode aktivnosti na edukaciji građana, s naglaskom na djecu (osnovna škola, vrtić). Uz račune, Ponikve eko otok Krk d.o.o. dostavlja letke te promovira neke svoje projekte (Otočna rožica, Plava vreća....).

8. PREGLED REALIZIRANIH I PLANIRANIH PROJEKATA U GOSPODARENJU OTPADOM S VISINOM I IZVORIMA FINANCIRANJA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

9. ZAKLJUČAK

Iz ovog Izvješća je vidljivo da je Grad Krk u suradnji s tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o. kontinuirano radio na realizaciji mjera definiranih u »Planu gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. - 2017. godine« te započeo sa realizacijom mjera iz »Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2017. - 2022. godine«.

Postignuti rezultati su zadovoljavajući i u skladu sa ciljevima, ali još uvijek ima mogućnosti za poboljšanje postojećeg sustava, a posebno što se tiče zbrinjavanja građevinskog otpada.

KLASA: 351-01/19-01/01

URBROJ:2142/01-02/1-19-5

Krk, 28. ožujka 2019.

G R A D K R K
Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

Prilozi:

- Podaci o količinama komunalnog otpada ( u tonama)

- Kalendar odvoza otpada 2018.

- Posis teretnih vozila društva Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

*prilozi se nalaze na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51500&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr