SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 9. Petak, 12. travnja 2019.
GRAD RAB

20.

Na temelju članka 35. i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 26/09, 150/11, 144/12, 13/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak i 123/17), članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 109/97,107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) gradonačelnik Grada Raba je, dana 9. travnja 2019. godine, donio

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti sljedeći članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab, imenovani od strane gradonačelnika Grada Raba:

1. ANAMARIA VIDAS

2. ATONIO VIDAS

3. DANIJEL POTOČNJAK

Članak 2.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab imenuju se:

1. ANAMARIA VIDAS

2. ANTONIO VIDAS

3. DANIJEL POTOČNJAK

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 023-01/19-01/51

URBROJ: 2169-01-01-19-4

Rab, 9. travnja 2019.

GRADONAČELNIK GRADA RABA
Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2099&mjesto=51280&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr