SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 9. Petak, 12. travnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

23.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/ 17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 24. sjednici održanoj dana 9. travnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

(1) U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/18), (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 10. stavku 1. iza riječi »otpada« u prvoj rečenici dodaju se riječi »(individualne spremnike ili zajedničke spremnike)«.

(2) Stavak 2. istog članka mijenja se i sada glasi:

»Kao zamjenu/nadopunu za spremnike za miješani komunalni otpad, korisnici usluge mogu koristiti vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada koje su dužni o svom trošku kupiti od davatelja usluge, čime plaćaju cijenu usluge za količinu predanog komunalnog otpada, ili mogu koristiti RFID kartice/specijalni ključ za pristupanje velikom spremniku.«

Članak 2.

(1) U članku 12. stavku 1. alineja 1. se briše.

(2) U članku 12. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada koriste se individualni spremnici volumena 120 litara ili spremnici drugog volumena kojeg određuje davatelj usluge.«

Članak 3.

U članku 13. iza stavka 6. dodaje se novi stavak koji glasi:

»(7) Davatelj usluge može, ukoliko to tehnički uvjeti pružanja javne usluge zahtijevaju, naložiti Korisniku usluge korištenje zajedničkog spremnika.«

Članak 4.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»(2) Ukoliko korisnicima usluge koji koriste spremnike za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, prikupljeni biorazgradivi i miješani komunalni otpad premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog otpada odlagati u vrećice za odlaganje dodatnog otpada, a koje se za odlaganje dodatnog miješanog komunalnog otpada kupuju kod davatelja usluge, te kroz nabavnu cijenu vrećica korisnici usluge plaćaju zbrinjavanje ovako dodatno prikupljenog miješnog komunalnog otpada.«

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. točci 2. alineji 6. iza riječi (izuzev pojedinih gospodarskih objekata unutar marina na koje se primijenjuju koeficijenti opterećenja određeni za pojedinu djelatnost), stavlja se zarez i dodaju se riječi:

»te obrti u stanju mirovanja, privremene obustave, sezonskog poslovanja izvan sezone osim gospodarskih subjekata s koeficijentom manjem od 1.«

Članak 6.

U članku 33. stavci 1. i 2. brišu se, a stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 7.

Članak 39. mijenja se i sada glasi:

»(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi minimalno uzastopnih 12 obračunskih razdoblja i to na temelju pisanog očitovanja vlasnika nekretnine, uz koje vlasnik mora dostaviti potvrde ovlaštenih pružatelja usluga o potrošnji električne energije i vode, odnosno potvrde o priključenju na sustav elektrodistribucijske mreže i sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

(2) Obveza korisnika usluge na plaćanje cijene javne usluge u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne nastaje. Prava i obveze davatelja usluge i korisnika usluga za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina nalazi miruju u vremenu kada se nekretnina trajno ne koristi osim obveze korisnika usluge iz stavka 3. ovog članka i obveze plaćanja ugovorne kazne ukoliko se ispune uvjeti za obračun iste.

(3) Korisnik usluge, u slučaju kada je davatelju usluge dao/dostavio očitovanje iz stavka 1. ovog članka, mora po isteku svake kalendarske godine, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti davatelju usluge novu potvrdu o nekorištenju električne energije i vode izdanu od strane ovlaštenog pružatelja usluge u razdoblju od davanja očitovanja iz stavka 1. ovog članka odnosno u razdoblju od prethodnih 12 obračunskih razdoblja.

(4) Ukoliko korisnik usluge, nakon što je dao/dostavio očitovanje iz stavka 1. ovog članka, ne postupi sukladno stavku 3. ovog članka ili se iz dostavljenih potvrda utvrdi da je korisnik nekretninu koristio, počinju korisniku usluge i davatelju usluge teći sva prava i obveze iz Ugovora o korištenju javne usluge.«

Članak 8.

U članku 57. stavku 3. u drugoj rečenici riječ »pojedinog« zamijenjuje se riječju »pojedinog/ih«.

Članak 9.

U članku 58. stavku 1. alineji 13. briše se riječ »polupodzemnim«.

U članku 58. stavku 1. iza alineje 13. dodaje se nova alineja 14. koja glasi:

»- ako je uništio ili oštetio ili u slučaju gubitka specijalnog ključa za pristup spremniku velikih kapaciteta, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 500,00 kuna«.

U članku 58. stavku 1. alineja 17. mijenja se i sada glasi:

»- ako je u Izjavi o korištenju javne usluge ili očitovanju iz članka 39. ove Odluke lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu ili nakon davanja/dostave očitovanja iz članka 39. ove Odluke ne dostavi potvrdu o nekorištenju električne energije i vode izdanu od strane ovlaštenog pružatelja usluge u razdoblju od davanja očitovanja odnosno u razdoblju od prethodnih 12 obračunskih razdoblja, ugovorna kazna iznosi 2.500,00 kuna.«

Članak 10.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 11.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog, stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-02/17-20/2

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 9. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI
Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2099&mjesto=51250&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr