SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 9. Petak, 12. travnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

47.

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 99/18), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/ 15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 1. travnja 2019. godine, donio je

PLAN
uobičajenih mjera za sprečavanje šteta
od divljači na području Primorsko-goranske županije
za lovnu godinu 2019./2020.

I.

Ovim Planom propisuju se mjere za sprečavanje štete od divljači na području Primorsko-goranske županije koje je dužan provoditi lovoovlaštenik u lovištu na kojem ostvaruje pravo lova.

II.

Lovišta na području Primorsko-goranske županije su:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III.

Šteteod divljači su štete na imovini koju divljač prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji vrijednost pokretnina ili neketnina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, a odnosi se na:

- štete na poljoprivrednim kulturama

- štete na domaćim životinjama

- štete na gospodarskim objektima

- štete na drugim objektima.

IV.

Lovoovlaštenik je radi sprečavanja šteta od divljači dužan poduzimati sljedeće mjere:

- kontinuirano praćenje pojave šteta

- uspostavljanje korektnih odnosa s korisnicima poljoprivrednog i šumskog zemljišta

- javno obavještavanje vlasnika zemljišta o raspodjeli besplatnih zaštitnih sredstava, njihovim obvezama pri sprečavanju šteta od divljači, odnosno zaštiti poljoprivrednih kultura

- smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu

- osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu

- izgon divljači s ugroženog zemljišta

- uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači

- ostale mjere zaštite propisanelovnogospodarskom osnovom za pojedino lovište

V.

Lovoovlaštenik je obvezan za proteklu lovnu godinu do 30. travnja tekuće godine dostaviti Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Nadležni odjel):

1. izvješće o nastalim štetama (vrsta štete i visina) i

2. izvješće o poduzetim mjerama za sprečavanje šteta od divljači

VI.

Lovoovlaštenik koji pravo lova ostvaruje u otočnim lovištima obvezan je do 20. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostavljati Nadležnom odjelu mjesečno izvješće o rezultatima izlovanezavičajnih vrsta divljači (jelen lopatar, divlja svinja, medvjed i čagalj) s priloženim preslikama zapisnika o obavljenom lovu i dopuštenja za lov.

VII.

U slučaju da se mjere za sprečavanje šteta od divljači neuredno provode, nisu dovoljno uspješne ili gospodarski opravdane, Župan, na prijedlog nadležnog odjela može:

1. izdati dopuštenje pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku) osposobljenoj za lov za provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrela te izlučenje divljači, osim ptica, s površina na kojima ugrožava sigurnost ljudi i imovine ili na kojima prema drugim propisima ne smije obitavati

2. donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, osim ptica koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu

VIII.

Aktima iz točke VII. ovog Plana propisat će se visina odstrela te raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim dijelovima.

IX.

Ovaj Plan primjenjuje se od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2020. godine, a objavitće se»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

X.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/19-01/12

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-18

Rijeka, 1. travnja 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2099&mjesto=00001&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr