SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

10.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17) i odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 28. veljače 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U članku 3. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 05, 6/11, 3/14 i 11/15) (u daljnjem tekstu: Odluka) na kraju teksta umjesto točke upisuje se zarez, te se u nastavku dodaje tekst koji glasi:

»osim za montažne objekte za smještaj tipskih posuda za otpad, čiju lokaciju, veličinu i tehničko-estetske karakteristike određuje općinski načelnik.«

Članak 2.

U članku 4. Odluke, iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ograničenja iz stavke 2. točke 2., 3., 4. i 7. ovog članka ne primjenjuju se na lokacije za postavljanje montažnih objekta za smještaj tipskih posuda za otpad.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. Odluke, iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

».do 3 godine za bankomate i druge uslužne naprave,«

U članku 7. stavak 2. Odluke, dosadašnja alineja 2. a nova alineja 3. mijenja se i glasi:

».do 2 godine za vrijeme trajanja turističke sezone u periodu od 1. travnja do 15. listopada, za ostale naprave iz članka 2. ove Odluke osim ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava ispred trgovina, a u sklopu trgovine.«

U članku 7. stavak 4. Odluke, iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

».za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad.«

Članak 4.

Izačlanka 18. Odluke dodaju se novi članci 18.a. i 18.b. koji glase:

»Članak 18.a.

Javna površina za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad ne može se dodijeliti:

-za potrebe zgrade koja ima zajedničku okućnicu ili dio zajedničke okućnice, ili obiteljske kuće koja ima okućnicu, aukoliko je smještena uz javno-prometnu površinu, dostupna je vozilu za odvoz otpada i dovoljne je površine za smještaj posuda za otpad,

-za potrebe zgradi ili obiteljske kuće koja u građevinskoj dozvoli ima ucrtanu poziciju za smještaj posuda za otpad i

-za potrebe korisnika pravne osobe ili fizičke osobe- obrtnika ukoliko se u krugu od 300 m udaljenosti od objekta u kojem se proizvodi otpad nalazi javni set posuda za otpad.

Članak 18.b.

Zahtjev za zakup javne površine u svrhu postavljanja montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad predaje se putem upravitelja zgrade za zgrade koje imaju četiri ili više stambenih jedinica, i putem vlasnika nekretnine za objekte koji imaju manje od četiri stambene jedinice.

O zahtjevu odlučuje Općinski načelnik na temelju prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela, te nakon očevida na terenu kojim se ima utvrditi postojanje podobne lokacije na javnoj površini, kao i zadovoljavanje uvjeta iz članka 18.a. ove Odluke.

Za korištenje javne površine u svrhu postavljanja montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad plaća se zakup u skladu s Odlukom o lokalnim porezima.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-02/1

URBROJ: 2142/05-01-19-6

Malinska, 28. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr