SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

15.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, i 96/18) i članka 43. stavka 3. točke 12.Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, i 7/18), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Općinski načelnik dana 4.siječnja 2019. godine donosi:

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE MATULJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela OpćineMatulji (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), nazivi i djelokrug poslova unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom, nazivi i opis poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima, radno vrijeme i odnosi sa strankama, odgovornost za povrede službene dužnosti te ostala pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Uspostava i ustrojstvo unutarnje revizije Općine Matulji uređuje se posebnim propisima.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji i drugim propisima.

Članak 3.

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II.UNUTARNJE USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u Jedinstvenom upravnom odjelu su odsjeci.

Odsjek se ustrojava kao samostalna ustrojstvena jedinica za obavljanje upravnih i/ili stručnih međusobno povezanih poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

U Jedinstvenom upravnom odjelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1. Odsjek za proračun i financije,

2. Odsjek za komunalni sustav

3. Odsjek za samoupravu i upravu.

Članak 6.

U Odsjeku za proračun i financije obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi:

-izrada i izvršavanje proračuna Općine Matulji,

-izrada polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,

-konsolidacija financijskih izvještaja proračunskih korisnika,

-vođenje knjigovodstvenih evidencija,

-razrez i naplata općinskih poreza kao i prisilnu naplatu istih,

-financijske operative,

-obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

-obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Matulji.

Odsjek za proračun i financije može, poslove iz stavka 1. ovog članka, obavljati i za potrebe drugih jedinica lokalne samouprave, kao i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz Proračuna Općine.

Članak 7.

Odsjek za komunalni sustav obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

-funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacije rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilnu naplatu istih,

-provođenje komunalnog reda,

-uređenje prometa na području općine Matulji, organizaciju prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,

-poslove provođenja mjera zaštite i uređenja prostora vezane uz druge propise (držanje kućnih ljubimaca, zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu i drugo),

-pripreme za projektiranje i izgradnju, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, praćenje investicija i kontrola utroška sredstava iz Programa gradnje i objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture«.

-upravljanje vodama,

-investicijsko održavanje imovine Općine,

-prometno redarstvo,

-koordinaciju sa tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu Matulji (telefon, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste i dr.),

-geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorna evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva.

Odsjek za komunalni sustav može, poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za druge jedinice lokalne samouprave i ostale pravne subjekte na temelju posebnog ugovora.

Članak 8.

Odsjek za samoupravu i upravu obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

-upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge,

-zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Općine kao i vođenje popisa stanova, najmodavca i visine najamnine,

-ugovaranje zakupa javno-prometnih površina i naplata istih,

-postupke javne nabave,

-sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

-radni odnosi službenika i namještenika Odjela, vođenje pisarnice i arhive,

-obavljanje stručnih, pravnih, protokolarnih savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova u svezi s radom Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika, predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i vijeća mjesnih odbora,

-osiguranje ostvarivanja prava na pristup informacijama,

-osiguranje ostvarivanja provedbe Uredbe o zaštiti osobnih podataka,

-sudjelovanje u izradi akata iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog vijeća,

-suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku.

Odsjek za samoupravu i upravu može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za druge jedinice lokalne samouprave i ostale pravne subjekte na temelju posebnog ugovora.

Članak 9.

U Jedinstvenom upravnom odjelu se osim poslova koji se obavljaju u odsjecima na način propisan u člancima 6.,7., i 8. ovog Pravilnika, obavljaju i sljedeći poslovi:

-pripreme te praćenja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

-pripreme za projektiranje i izgradnju, praćenje investicija i kontrola utroška sredstava,

-osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, kroz prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti na području općine te zaštite kulturnih i prirodnih dobara,

-zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i zdravlja (neposredne mjere zaštite, edukacije djece i stanovništva, akcije popularizacije programa održivog razvoja i dr.),

-pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),

-pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

-suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima općine i susjednih jedinica lokalne samuprave te na zajedničkoj infrastrukturi općine i susjednih jedinica lokalne samouprave,

-praćenja mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,

-izrade programe mjera i projekte razvoja malog gospodarstva te prati, analizira i izvještava o provedbi programskih projekata i poticajnih mjera u ostvarenju ciljeva razvoja malog gospodarstva,

-koji se odnose na općinske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,

-koordinacije projekata sa hrvatskim partnerima koji omogućuju regionalni razvoj pomoću pripremi za nastup na zajedničkom europskom tržištu te pronalazak inozemnih partnera spremih za uključivanje u investiranje u općinsko gospodarstvo,

-suradnje s Turističkom zajednicom Općine Matulji radi vođenja koordinacije nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja općinskog turizma,

-koordinacije razvojnih projekata u suradnji sa udruženjem obrtnika Opatija,

-osiguravanja lokalnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbi,

-osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, djelatnosti knjižnice te razvijanje amaterizma, kulturnog stvaralaštva i dr.),

-osiguravanja lokalnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba, pomoć u financiranju sportskih klubova, udruga i školskih sportskih klubova),

-osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite,

-osiguravanja lokalnih potreba u oblasti obrazovanja i odgoja,

-zaštite kulturne baštine.

III.NAČIN UPRAVLJANJA UPRAVNIM
ODJELOM

Članak 10.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi voditelj.

Članak 11.

Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara Općinskom načelniku odnosno zamjeniku Općinskog načelnika u dijelu povjerenih mu poslova Općinskog načelnika.

Za zakonitost i učinkovitost rada odsjeka voditelj odgovara Pročelniku i Općinskom načelniku, odnosno zamjeniku Općinskog načelnika u dijelu povjerenih mu poslova Općinskog načelnika.

Članak 12.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta Pročelnika do imenovanja Pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju dulje odsutnosti Pročelnika, Općinski načelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika Jedinstvenog Upravnog odjela.

U razdoblju kraće odsutnosti Pročelnika, njegove poslove može obavljati službenik Jedinstvenog Upravnog odjela kojeg za to pisano ovlasti Pročelnik.

U slučaju upražnjenja radnog mjesta voditelja odsjeka ili njegove odsutnosti, odsjekom neposredno upravlja Pročelnik.

U slučaju dulje odsutnosti voditelja odsjeka, njegove poslove može obavljati službenik istog ili drugog odsjeka kojeg za to pisano ovlasti Pročelnik.

IV.POPIS RADNIH MJESTA, STRUČNI I DRUGI UVJETI ZA RASPORED NA RADNA MJESTA TE BROJ IZVRŠITELJA

Članak 13.

Popis radnih mjesta u Jedinstvenom Upravnom odjelu, sa nazivima i opisom poslova radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za prijam u službu i raspored na radna mjesta, te broj izvršitelja propisani su u Dodatku 1. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 14.

Jedinstvenom upravnom odjelu privremeno se sistematizira radno mjesto Koordinator projekta EU UP. 02.2.2.08.0063 - Dječji vrtić Matulji - mjesto cjelovitog razvoja djeteta, za obavljanje poslova provedbe EU projekta.

Osoba iz stavka 1. ovog članka prima se u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja EU projekta »Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja«, broj poziva: UP. 02.2.2.08 u sklopu ESF Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.«, u trajanju od 28 mjeseci.

Posebni uvjet za raspored na privremeno radno mjesto osobe iz stavka 1. ovog članka je aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i poznavanje rada na računalu.

Privremena sistematizacija radnog mjesta Koordinator projekta EU UP. 02.2.2.08.0063 - Dječji vrtić Matulji - mjesto cjelovitog razvoja djeteta utvrđena je u Dodatku 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 15.

Koordinator projekta EU UP. 02.2.2.08.0063 - »Dječji vrtić Matulji - mjesto cjelovitog razvoja djeteta« za vrijeme koordiniranja na projektu iz članka 13.a ovog Pravilnika, ostvaruje samo pravo na plaću i staž osiguranja, a nema pravo na priznavanje stvarnih materijalnih troškova i drugih prava iz radnog odnosa koja ostvaruju službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu temeljem Pravilnika o radu.

Članak 16.

U Jedinstvenom Upravnom odjelu radna mjesta službenika klasificiraju se prema standardnim mjerilima utvrđenim Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama te stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka.

Članak 17.

Službenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine« broj 74/10 i 125/14-u nastavku teksta:Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenoga državnoga stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.

Posebni uvjet za raspored na radno mjesto višeg savjetnika za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima je aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je poznavanje rada na računalu.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

V.VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 18.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili to radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela.

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena Zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

VI.RADNO VRIJEME I ODNOSI SA
STRANKAMA

Članak 19.

Raspored radnog vremena i uredovno vrijeme za rad sa strankama te druga srodna pitanja određuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 20.

Na zgradi u kojoj djeluje Općinska uprava ističu se nazivi upravnih tijela, u skladu sa propisima o uredskom poslovanju.

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika i službenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 21.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se ustanovljavanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim tijelima Općine Matulji te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom).

VII. POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 22.

Pročelnik i službenici Jedinstvenog upravnog odjela odgovaraju za počinjene povrede službene dužnosti, ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, te ako se ne pridržavaju zakona, drugih propisa, ovog pravilnika te drugih akata ili pravila vezanih za obavljanje službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

Teške povrede službene dužnosti propisuju se zakonom, a lake povrede zakonom i ovim pravilnikom.

Članak 23.

Kao lake povrede službene dužnosti, pored već utvrđenih zakonom, smatraju se i:

1.nemaran ili nesavjestan odnos prema imovini koja je povjerena u službi ili u svezi sa službom;

2.nekorektan odnos i neuljudno ponašanje prema suradnicima, drugim službenicima i namještenicima ili strankama;

3.uskraćivanje ili ne pružanje stručne pomoći drugim službenicima i namještenicima u izvršavanju njihove službe i radnih zadataka;

4.učestalo primanje privatnih posjeta kojima se ometa proces rada i ostali službenici i namještenici;

5.prikrivanje manjih oštećenja na imovini ili sredstvima povjerenim službeniku ili namješteniku u službi ili u svezi sa službom;

6.nedovoljno vođenje brige o osobnoj urednosti i izgledu obzirom na poslove koji se obavljaju;

7.nejavljanje neposredno nadređenom službeniku u slučaju zakašnjenja na posao;

8.više od tri puta tijekom mjesec dana neopravdanog kašnjenja na rad ili ranijeg odlaska s posla ili korištenje dnevnog odmora dulje od 30 minuta, kao i u slučaju nejavljanja nadređenom službeniku;

9.nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera zaštite na radu;

10. neizvršavanje pisanih i/ili usmenih naputaka za rad.

Članak 24.

U slučajevima teških i lakih povreda službenih dužnosti, prema Pročelniku i službenicima Upravnog odjela pokrenuti će se postupak propisan zakonom.

VIII.OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG ODJELA

Članak 25.

Službenici se u Jedinstvenom upravnom odjelu primaju sukladno zakonu.

Ostala pitanja vezana uz prijam u službu te prava i obveze te odgovornosti službenika, utvrđuju se Pravilnikom o radu kojeg donosi Općinski načelnik.

Članak 26.

Pročelnik je ovlašten za potpisivanje akata iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela, osim onih akata koji se upućuju čelnicima i zamjenicima čelnika predstavničke i izvršne vlasti državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koje potpisuje Općinski načelnik.

Članak 27.

Pročelnik može ovlastiti voditelja ili nekog od službenika Upravnog odjela za potpisivanje akata iz njegovog djelokruga rada.

Članak 28.

Pročelnik može putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način davati izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može postupati po odredbi stavka 1. ovog članka samo na temelju prethodnog odobrenja Općinskog načelnika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Službenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, biti će raspoređeni na radna mjesta u skladu sa ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisanim zakonom.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela donijet će rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika

Članak 30.

Kandidati za prijam u službu, odnosno službenici koji na dan rasporeda ne ispunjavaju uvjet za raspored na radno mjesto za koje je propisan stručni ispit za službenike u pismohrani, a ispunjavaju ostale uvjete za raspored , mogu biti primljene u službu, odnosno raspoređene, uz uvjet da u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda polože stručni ispit, u protivnom će se prvog dana nakon isteka roka za polaganje ispita smatrati da odnosni službenik više ne ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto.

Članak 31.

Rješenja o rasporedu zatečenih službenika donesena na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (KLASA:011-01/10-01/7, URBROJ:2156-04-01 od 01. rujna 2010. godine, Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (KLASA:011-01/12-01/3, URBROJ:2156-04-01-12-02 od 08.02.2012. godine, Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji od 30. prosinca 2016. godine (KLASA:022-05/16-01/29 URBROJ:2156-04-01-16-4) i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (KLASA:KLASA:100-01/18-01/ 0018, URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0001) od 25 listopada 2018. godine, ostaju na snazi.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji od 30. prosinca 2016. godine (KLASA:022-05/16-01/29 URBROJ:2156-04-01-16-4) i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (KLASA:KLASA:100-01/18-01/ 0018, URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0001) od 25 listopada 2018. godine.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu slijedeći dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/19-01/0010

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0002

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MATULJI
Mario Ćiković

                                            *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr