SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
OPĆINA MATULJI

14.

OPĆINA MATULJI
Odsjek za komunalni sustav

KLASA: UP/I 363-04/18-01/0027

URBROJ: 2156/04-01-3-1-42-19-0005

Matulji, 06.03.2019

PREDMET:Ruševina na k.č. *51 k.o.
Mune - uklanjanje

Na temelju članka 42. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine 153/13), članka 18. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 6/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), komunalni redar komunalnog odsjeka Jedinstvenog upravnog odsjeka Općine Matulji postupajući po službenoj dužnosti protiv nepoznate osobe u postupku provedbe nadzora nad primjenom odredaba Odluke o komunalnom redu Općine Matulji ( Službene novine Primorsko-goranske županije 9/12), dana 01.03.2019. godine donio je

ZAKLJUČAK

1.Nepoznatim suvlasnicima ruševine zgrade koja se
nalazi u Velim Munama na k.č. *51 k.o. Mune,
postavlja se privremeni zastupnik u osobi Peloza
Biserka iz Vele Mune 80, Matulji, OIB:52992742437, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku
uklanjanja ruševine zgrade.

2.Privremeni zastupnik zastupat će nepoznate
suvlasnike iz točke 1. u postupku donošenja rješenja
o uklanjanju ruševine zgrade koja se nalazi u
Velim Munama na k.č. *51 k.o. Mune.

3.Ovlast privremenog zastupnika traje do
opoziva, okončanja postupka iz točke 1. izreke
ovoga zaključka ili dok se u postupak ne
uključe suvlasnici ruševine zgrade iz točke 1. izreke
ili njegov opunomoćenik.

4.Poziva se privremeni zastupnik da prihvati povjerenu dužnost i da je obavlja savjesno i po zakonu.

5.Ovaj zaključak bit će objavljen u Službenim
novinama i na mrežnoj stranici Općine Matulji te
na oglasnoj ploči u sjedištu, na adresi Trg Maršala Tita 11, Matulji.

Obrazloženje

U članku 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09) propisano je da će službena osoba, kad postupovno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka radnja u postupku treba hitno poduzeti protiv osobe koje prebivalište , boravište ili sjedište nije poznato, a koja nema opunomoćenika, takvoj stranci zaključkom odrediti privremenog zastupnika. U stavku 3. istoga članka utvrđeno je da će se, kada je stranka nepoznata, zaključka o određivanju privremenog zastupnika objaviti u službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način te da ovlast privremenog zastupnika prestaje kada se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje.

U provedenom postupku utvrđeno je da je komunalni redar Općine Matulji pokrenuo po službenoj dužnosti postupak uklanjanja ruševine zgrade koja se nalazi u Velim Munama na k.č.*51 k.o. Mune, sukladno članku 51 stavak 1 točka 1 i članku 52 Zakona o građevinskoj inspekciji. Međutim, tijekom postupka nije bilo moguće utvrditi identitet i mjesto prebivališta suvlasnika ruševne zgrade. Stoga je, sukladno citiranoj odredbi Zakona o općem upravnom postupku, bilo potrebno odrediti privremenog zastupnika.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Sukladno članku 77. stavak 5 Zakona o općem upravnom postupku, protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba, ali se on može pobijati u žalbi protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

U potpisu: M.P.Komunalni redar II:

/ Svetić Marina /

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr