SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

13.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 05. ožujka 2019. godine donosi:

ZAKLJUČAK

1.Prihvaća se Izvješće komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. oprovedbi plana gospodarenja ozpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu, koji je sastojni dio ovog Zaključka.

2.Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 351-01/19-01/01

URBROJ: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 05. ožujka 2019.

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

 

IZVJEŠĆE KOMUNALNOG DRUŠTVA KOMUNALNE
USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

Mali Lošinj, veljača 2019.

1. UVOD

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj jedno je od najvažnijih pitanja zaštite okoliša, a orijentacija prema cjelovitom i suvremenom gospodarenju otpadom jedan je od načina rješavanja navedenog problema. Gospodarenje otpadom podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količina i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš te skupljanje, prijevoz, oporabu, zbrinjavanje i djelatnosti koje se odnose na otpad te nadzor nad tim djelatnostima.

Principi ekološkog i ekonomskog postupanja s otpadom određeni su zakonskim i drugim pravnim propisima.

S otpadom se mora postupati na način da se izbjegne:

.opasnost za ljudsko zdravlje,

.opasnost za biljni i životinjski svijet,

.onečišćavanje okoliša: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti;

.nekontrolirano odlaganje i spaljivanje,

.stvaranje buke i neugodnih mirisa,

.pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka, te razvoj patogenih mikroorganizama,

.narušavanje javnog reda i mira.

Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:

.izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,

.sprečavanjem nenadziranog postupanja s otpadom,

.iskorištavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

.odlaganjem otpada na odlagališta,

.saniranjem otpadom onečišćenih površina.

Izvješće o provedbi nacrta Plana gospodarenja otpadom donosi se prema Planu gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017. - 2022. godine, a koji je objavljen na Internet stranicama Grada Maloga Lošinj dana 24. veljače 2017. godine te je za isti proveden javni uvid u prostorijama Grada Malog Lošinja kao i na Internet stranicama Grada u razdoblju od 24. veljače do 27. ožujka 2017. godine. Radi izmjena Zakona o održivom gospodarenju otpadom, predmetni Plan gospodarenja otpadom nije donesen, već je ponovno usklađen sa zakonskim propisima. Za isti, odnosno ažurirani Plan je proveden javni uvid u prostorijama Grada Malog Lošinja, kao i na Internet stranicama Grada u razdoblju od 04. prosinca 2017. godine do 04. siječnja 2018. godine. Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Mali Lošinj za razdoblju 2017. - 2022. godine, objavljenu u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 03/18.

Plan je usklađen sa Planom gospodarenja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. (Narodne novine, broj 03/17) koji je usvojen dana 05. siječnja 2017. godine.

2. OSNOVNI PODACI GRADA MALOG LOŠINJA

Grad Mali Lošinj administrativno je središte zapadnog dijela Kvarnera ukupne površine 223 km2, a obuhvaća južni dio otoka Cresa, te otok Lošinj i skupinu manjih otoka. Grad Mali Lošinj sastoji se od 14 naselja, od toga 9 naselja na otoku Lošinju: Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Sveti Jakov, Ustrine, Veli Lošinj i 5 naselja na pripadajućim manjim otocima: Sušak, Unije, llovik, Male Srakane i Vele Srakane. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Grad Mali Lošinj ima 8.244 stanovnika.

Gospodarenje otpadom na otocima Cresu i Lošinju provodi i organizira društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. koje je podijeljeno na područja djelovanja ustrojenih jedinica lokalne samouprave s organiziranim pripadajućim građevinama za gospodarenje otpadom (odlagalištima otpada). Komunalni i glomazni otpad iz kućanstva i gospodarstva na otoku Lošinju vezan je isključivo za postojeće gospodarske djelatnosti, uglavnom s orijentacijom na turističku granu privrede te brodograđevnom industrijom koja je u manjem obimu zastupljenosti s jednim remontnim dokom u Malom Lošinju u kojima se isključivo obavljaju poslovi remonta i popravaka brodova.

Otpad koji proizvodi brodogradilište Lošinjska plovidba d.o.o. iz Malog Lošinja, nastaje iz održavanja kao otpad iz mehaničke obrade površina oplate brodova i kao takav ne spada u opasni otpad već neopasni inertni otpad koji je sličnih karakteristika komunalnom otpadu.

Građevinski otpad od rušenja, adaptacija i građenja objekata se dovozi na postojeće odlagalište otpada Kalvarija uz evidentiranje i naplaćivanje usluge odlaganja prema Odluci o načinu plaćanja i visini cijena ostalih komunalnih usluga.

Na više lokacija postavljeni su posebni spremnici za odvojeno skupljanje sljedećih korisnih komponenata otpada: ambalaže kartona i papira, novina, časopisa i uredskog papira, staklene ambalaže, aluminijske ambalaže - doza limenki, PET i PVC ambalaže.

3.NAČELA I CILJEVI IZ PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE GOSPODARENJE OTPADOM

Gospodarenje otpada temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša koja se uređuju pravnom stečevinom Europske unije, zakonskom regulativom Republike Hrvatske i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koji je u potpunosti usklađen s EU direktivama i smjernicama Europske komisije, a sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom:

1. sprječavanja nastanka otpada,

2. priprema za ponovnu uporabu,

3. recikliranje,

4. drugi postupci oporabe,

5. zbrinjavanje otpada.

Načela u gospodarenju otpadom su sljedeća:

1.»načelo onečišćivač plaća¹ - proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik potpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koji je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

2.»načelo blizine¹ - obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i ekološku prihvatljivost;

3.»načelo samodostatnosti¹ - gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarenje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

4.»načelo sljedivosti¹ - utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Usvojeni zakonski akti:

.Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 03/18)

.Odluka o načinu plaćanja i visini cijena ostalih komunalnih usluga (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 24/18)

4.OBVEZE U GOSPODARENJU OTPADOM NA LOKALNOJ RAZINI KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom:

.osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada;

.osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila krupnog (glomaznog) otpada;

.sprečavati odbacivanje otpada na način suprotan Zakonu te ukloniti tako odbačen otpad;

.provoditi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske;

.donijeti i provesti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 6 godina;

.provoditi izobrazno - informativne aktivnosti na svom području i

.omogućiti provedbu akcije odvojenog prikupljanja otpada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu gore navedenih obveza na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pritom javnost rada.

5.PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA MALOG LOŠINJA

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/ 19), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022., Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donosi Plan gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje od 5 godina (2017. - 2022.).

Plan gospodarenja otpadom prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/ 17, 14/19) obuhvaća:

.analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Grada, uključujući ostvarivanje ciljeva,

.podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,

.podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,

.podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,

.mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno - informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,

.opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,

.mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

.mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

.popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,

.organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,

.rokove i nositelje izvršenja Plana.

Ciljeve koje je potrebno postići do 2022. godine na području Grada sukladno Planu gospodarenja otpadom :

1.Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom,

2.Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,

3Kontinuirano provoditi izobrazno - informativne aktivnosti,

4.Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom.

U 2018. godini proveli smo niz akcija i aktivnosti u svrhu provođenja Plana gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja. Aktivnosti se odnose na promidžbu održivog gospodarenja otpadom, edukaciju građanstva kroz promo materijale, oglasne ploče na zelenim otocima, radionice, tribine, info pult, radio emisije, službena internet stranica www.kucl.hr/ekootoci/

.

Ukratko, planirane i ostvarene aktivnosti u 2018.godini:

.Organizacija informativnih predavanja i radionica u suradnji sa Dječjim vrtićem »Cvrčak« te sa Osnovnom školom Marija Martinolića,

.Obilazak reciklažnog dvorišta i odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u suradnji sa OŠ Marija Martinolića i Odgojnim domom u Malom Lošinju,

.Implementacija vizualnog identiteta sustava za održivo gospodarenje otpadom na području Grada Malog Lošinja,

.Održavanje informativnog predavanja vezano za primarnu selekciju otpada na 5. Forumu Lošinjskih iznajmljivača u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Malog Lošinja,

.Održavanje javne tribine na temu Održivog gospodarenja otpadom,

.Postavljanje oglasnih panoa na zelenim otocima. Postavljanje informativnih materijala vezanih za odvoz i selektiranje otpada,

.Sudjelovanje na raznim eko akcijama na području Grada Malog Lošinja,

.Sudjelovanje na eko emisiji lokalnog radija,

.Oglašavanje na lokalnim portalima i web stranici komunalnog društva i Grada,

.Tiskanje informativnih letaka.

6.ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODRAENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA U 2018. GODINI

Odlagalište Kalvarija nalazi se u industrijskoj zoni Kalvarija, na području Grada Malog Lošinja. Odlagalište Kalvarija koristi se od 1967. godine, površina same odlagališne plohe iznosi cca je 27.000 m2, kapaciteta 350.000 m3, a iskorišteni kapacitet odlagališta iznosi oko 280.000 m3 (izvor: Prostorni plan uređenja grada Malog Lošinja, Službene novine Primorsko- goranske županije 13/08). Na odlagalištu otpada Kalvarija uređen je prilaz s javne prometnice, a odlagalište je opremljeno infrastrukturnim priključcima na vanjsku elektroenergetsku, telekomunikacijsku i vodovodnu mrežu. Dva cjevovoda gradske vodoopskrbe 200mm (jedan za pumpanje vode u vodospremu Umpiljak na +135 m.n.m., a drugi gravitacijski iz vodospreme) izvedena od lijevano željeznih cijevi nalaze se uz ogradu odlagališta. Na lokaciji su izvedena dva priključka. Također je instalirano i pet nadzemnih hidranata profila 100 mm.

Na lokaciji ne postoji gradska kanalizacijska mreža, niti kolektor gradske kanalizacije. Sanitarne otpadne vode na odlagalištu odvode se u postojeću septičku jamu. Na odlagalištu je izveden priključak na vanjsku elektroenergetsku mrežu, a priključna snaga iznosi 10 kW. Na odlagalištu postoji 9 plinskih zdenaca za pasivno otplinjavanje otpada. Odlagalište je ograđeno žičanom ogradom visine 2 m i ima organiziranu stalnu čuvarsku službu. Pranje kotača vozila se vrši pri izlazu vozila sa odlagališta i perilište je smješteno na ulazno - izlaznoj zoni odlagališta. Oko odlagališta je uređen protupožarni pojas u obliku prohodnog puta širine 4-6 m. Nije izveden temeljni brtveni sloj i nije uređen sustav obodnih kanala. Na prostoru planirane ulazno - izlazne zone izvedena je mosna vaga.

Na odlagalište se odlaže otpad s područja naselja Mali Lošinj, Veli Lošinj, Artatore, Ćunski, Sv.Jakov, Ne rez i ne, Osor, Punta Križe, Belej i Ustrine, te s otoka llovika, Suska, Unija, Malih i Velih Srakana. Svakodnevno se vodi evidencija o količinama odloženog otpada na temelju broja i volumena vozila kojima se otpad dovozi. Otpad se rasprostire i pomoću stroja sabija, te prekriva inertnim materijalom. Tijekom 2018. godine iskorišteno je 21.394,91t inertnog građevinskog materijala. Ukupni troškovi održavanja odlagališta Kalvarija tijekom 2018. godine iznose 935.411,00 kn. Troškovi obuhvaćaju redovito održavanje odlagališta (922.411,00 kn), ispitivanje plinova (13.000,00kn).

Miješani komunalni otpad sa odlagališta Kalvarija u 2018. godini nije se vozio u ŽCGO Marišćina, jer je tijekom 2018. godine trajala izgradnja pretovarne stanice. Gradnja je završena u 2018. godini, te odvoz miješanog komunalnog otpada očekujemo u 2019. godini kada nabavimo potrebna i odgovarajuća vozila koja će otpad moći prevoziti.

Na području Grada Malog Lošinja u 2018. godini nemamo posebne evidencije za proizvodni otpad.

Na otocima se komunalni otpad prikuplja u kantama za prikupljanje komunalnog otpada od 240l i 1100l, te ovisno o dinamici punjenja poziva se brod koji dovozi prazne kante, a pune odvozi do otoka Lošinja. Otpad se na otoku Lošinju od broda do odlagališta Kalvarija odvozi u teretnim vozilima - smečarima u rastresitom stanju. U 2018. godini količina komunalnog otpada prevezena s malih otoka iznosi 3.624,20 m3.

Tablica 1. Podaci o količinama miješanog komunalnog otpada prikupljenog i prevezenog s otoka llovika, Suska,
Unija i Srakana u 2018. godini u usporedbi s 2017. godinom

Osim miješanog i krupnog komunalnog otpada na Susku, lloviku i Unijama postavljane su i posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike. Posude od 1100 l i 240 l postavljene su na više lokacija (tzv. zeleni otoci) na svakom otoku. Kao i kod miješanog komunalnog otpada, ovisno o dinamici, pune posude su se prevozile brodom te su se zamijenile sa praznim posudama.

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 2. Podaci o količinama selektiranog komunalnog otpada prikupljenog i prevezenog sa otoka llovika,
Suska i Unija u 2018. godini u usporedbi s 2017. godinom

Otpad se sakuplja sa zelenih otoka, točnije iz polupodzemnih spremnika s kojima trenutno imamo pokrivene 64 lokacije na području Grada Malog Lošinja. Tijekom ljetne sezone polupodzemni spremnik s miješanim komunalnim otpadom prazni se 4 puta tjedno, dok se plastika i papir prazne 2 puta tjedno, a staklo svakih 14 dana. U vrijeme prije i nakon sezone spremnici s miješanim komunalnim otpadom prazne se 2 puta tjedno, dok se ostale odvojene frakcije prazne puno rjeđe, plastika i papir jednom u tjednu, a staklo prema potrebi. Gospodarstvenicima na području Grada koji zbog obujma posla nisu u mogućnosti koristiti kartice za polupodzemne spremnike s miješanim komunalnim otpadom podijelili smo čipirane spremnike za miješani komunalni otpad zapremnina 120, 360, 660 i 1100 litara. Pražnjenje spremnika provodi se po pozivu ili iznošenjem kante po planiranom rasporedu za taj dio grada, pomoću čipa svakim pražnjenjem ćemo evidentirati učestalost i količinu otpada koju je korisnik predao.

U 2018. godini postavili smo polupodzemne spremnike za papir, plastiku, staklo i miješani komunalni otpad i trenutno su ukupno 64 lokacije pokrivene s polupodzemnim spremnicima na području Grada Malog Lošinja. Prema članku 33. iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19) davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge obračunati cijenu javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja otpada razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa i volumen predanog otpada. Sukladno tome, u 2018. godini na sve spremnike za miješani komunalni otpad postavili smo otpadomjere zapremnine 25l

.

Na području Grada Malog Lošinja, postavljeni su polupodzemni spremnici na ukupno 64 lokacija:

1. Veli Lošinj - Gornje selo

2. Veli Lošinj parking

3. Veli Lošinj - donji parking

4. Veli Lošinj - Market

5. Veli Lošinj - Čorba

6. Valdarke

7. Vršak

8. Stjepana Radića 1

9. Stjepana Radića 2

10. Stjepana Radića 3

11. Parkiralište Draga 1

12. Parkiralište Draga 2

13. Kalvarija

14. Križanje Creske - Osorske ul.

15. Kula

16. Creska

17. Sv. Martin

18. Zagazinjine - Lošinjskih pomoraca

19. Zagazinjine - dječje igralište

20. Zagazinjine - market Jadranka

21. Jamina - Vresikovo

22. Rukavić-Vresikovo

23. Rukavić

24. Istarska-bolnica

25. Velopin - Priko (benzinska)

26. Kamp Čikat 8 lokacija

27. Vela Riva

28. Nova obala

29. Bože Milanovića

30. Veloselska I

31. Veloselska II

32. Malin (garaže)

33. Poljana I

34. Poljana II

35. Artatore I (ulaz u naselje)

36. Artatore II (kod kioska)

37. Ćunski (ulaz u naselje)

38. Ćunski (kod groblja)

39. Sv. Jakov I

40. Sv. Jakov II

41. Nerezine - groblje

42. Nerezine - ambulanta

43. Nerezine - kod dućana

44. Nerezine - Galboka

45. Nerezine - Biskupija

46. Nerezine - Magdalenska

47. Nerezine - Lukobran

48. Nerezine - kod škole

49. Osor - most

50. Osor - autobusna

51. Bijar

52. Belej

53. Ustrine

54. Baldarin I

55. Baldarin II

56. Baldarin III

57. Baldarin IV

Na spomenutim lokacijama ugrađeni su polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad (5m3), plastiku (5m3), papir (3m3) i staklo (3m3).

Prednosti polupodzemnih spremnika na standardne spremnike:

.Manje stvaranje neugodnih mirisa - nema potrebe za čestim pranjima što čini održavanje spremnika lakšim,

.Brže, lakše i efikasnije pražnjenje: potrebno je manje uloženih sredstava za pražnjenje spremnika. Vozač sam sa vozilom obilazi lokacije te sam prazni spremnike. Nema potrebe za dodatnom radnom snagom (dodatni radnici na vozilu). S obzirom da vozač radi samostalno posao se odvija brže i efikasnije. Prosječno vrijeme potrebno za pražnjenje jednog spremnika je oko 3-5 min što je volumno jednako pražnjenju 5 standardnih posuda za koje je potrebno nešto više vremena. Prilikom pražnjenja stvara se puno manje buke. Velika prednost ovih spremnika su duži interval između pražnjenja tako da se u zimskim mjesecima većina lokacija prazni 1 do maksimalno 2 puta tjedno, dok se u ljetnim mjesecima intenzitet podiže na prosječno 3 puta tjedno (svaki drugi dan) s iznimkom opterećenijih lokacija koje se prazne češće prema potrebi,

.Bolji vizualni identitet - bolje se uklapaju u okoliš,

.Primijećeno je manje odlaganje krupnog otpada pored spremnika,

.Bolja kvaliteta razvrstanog otpada (prema evidencijama sa odlagališta iz odvojeno prikupljene plastike iskoristivo je čak 60 % ukupne količine, također primijećeno je puno manje nečistoća u papiru i staklu).

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 3. Količina odloženog neopasnog komunalnog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Kalvarija u Malom
Lošinju u 2018. godini u usporedbi s 2015. i 2017. godinom

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Tablica 4. Količina odloženog inertnog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju
u 2018. godini u usporedbi s 2015. i 2017. godinom

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 5. Količine selektiranog i otpremljenog otpada sa odlagališta neopasnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju
u 2018. godini u usporedbi s 2015. i 2017. godinom

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 6. Količine otkupljenog otpada u otkupnoj stanici u sklopu reciklažnog dvorišta na odlagalištu neopasnog
otpada Kalvarija u Malom Lošinju u 2018. godini

U 2018. godini miješani komunalni otpad deponirao se na odlagalištu Kalvarija. No, završenom izgradnjom pretovarne stanice u postupku smo nabave vozila koja će miješani komunalni otpad sa pretovarne stanice Kalvarija odvoziti na pretovarnu stanicu Pržić s koje će se kamionima Eko plusa d.o.o. odvoziti u ŽCGO Marišćina na daljnju oporabu.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

7.OSTVARENJE MJERA ZA PROVEDBU PLANA I PREGLED REALIZIRANIH I PLANIRANIH PROJEKATA U GOSPODARENJU OTPADOM S VISINOM I IZVORIMA FINANCIRANJA

Za postizanje ciljeva na temelju Plana gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja tijekom 2018. godine proveli smo niz izobrazno - informativnih aktivnosti:

.Na području Grada Malog Lošinja postavljeni su dodatni polupodzemni spremnici, trenutno su 64 lokacije na području Grada pokrivene polupodzemnim spremnicima,

.Završena je izgradnja Pretovarne stanice na Kalvariji i ulazno izlazne zone,

.Svakodnevno evidentiranje pristiglih količina pojedinih kategorija otpada na odlagalište Kalvarija,

.Sortiranje otpada na odlagalištu Kalvarija,

.Počela je gradnja Reciklažnog dvorišta Kalvarija kako bi na što kvalitetniji i sigurniji način omogućili zbrinjavanje posebnih kategorija otpada od građana,

.Tisak i distribucija višejezičnih letaka s uputama za odvajanje otpada i korištenje otpadomjera,

.Redovito ažurirana web stranica
www.kucl.hr/ekootoci/
,

.Objave edukacijskih i informativnih članaka na portalu Otoci.net vezane za selektiranje otpada te ostalih informacija s ciljem upućivanja građana u novi sustav gospodarenja otpadom na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja,

.Tematske radio emisije za odvajanje i zbrinjavanje otpada, te informacije vezane za novi sustav gospodarenja otpadom,

.Obilazak gospodarstvenih objekata (restorana, kafića) s ciljem edukacije i informiranja o novom sustavu gospodarenja otpadom,

.Radionica i predavanja s iznajmljivačima u sklopu Foruma iznajmljivača u organizaciji TZ-a na temu odvajanja otpada i uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom,

.Postavljanje naljepnica na svim polupodzemnim spremnicima edukativno- informativnog karaktera,

.Oglasne ploče na zelenim otocima,

.Sudionici smo projekta Bluebag.com,

.Obilazak deponija i sortirnice sa osnovnoškolcima i djecom iz Odgojnog doma Mali Lošinj,

.Suosnivači smo Učeničke zadruge »Macaklin«, također u svrsi edukacije djece o važnosti održivog gospodarenja otpadom,

.Sudionici smo u projektu »Zdravi grad«,

.Uz račune za komunalne usluge korisnici će dobivaju informativne dopise o svim novostima u vezi sustava gospodarenja otpadom, obavijest o novostima u odvozu glomaznog otpada te zahtjev za odvoz glomaznog otpada,

.Održana je tribina za građane na temu uvođenja novog sustava i informacija o selektiranju otpada,

.Povodom međunarodnog dana starijih osoba 01. listopada 2018. godine održana je radionica o razvrstavanju otpada u prostorijama Udruge umirovljenika u Malom Lošinju,

.Podjela kutija za odvojeno prikupljanje otpada u OŠ Mali Lošinj, vrtić Mali Lošinj, OŠ Cres,

.Otvaranje Info pulta u Gradu u svrhu edukacije i približavanja održivog gospodarenja otpada svim građanima.

Tijekom prošlih godina podijelili smo korisnicima javne usluge oko 1500 kompostera za vrtove. U 2018. godini prijavili smo na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti »Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada¹ još 3000 kompostera, no iz natječaja su ti spremnici povučeni od strane Fonda. Bez obzira na to, kod nas postoji lista korisnika za kompostere koji će se nabavljati i dijeliti korisnicima ovisno o financijskim mogućnostima Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o..

Za potrebe zbrinjavanja komunalnog otpada komunalno društvo koristi specijalna teretna motorna vozila za potrebe sakupljanja i prijevoza otpada do mjesta odlaganja i zbrinjavanja tj. na postojeće odlagalište otpada Kalvarija u Malome Lošinju.

Na odlagalište Kalvarija se odlaže otpad s područja 15 naselja otoka Lošinja koji gravitiraju prema gradu Malom Lošinju - Belej, Ćunski, llovik, Male Srakane, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Sušak, Sveti Jakov, Unije, Ustrine, Vele Srakane i Veli Lošinj, s ukupno 8.070 stanovnika i 3.054 domaćinstava. Organiziranim skupljanjem otpada je obuhvaćeno 100 % stanovništva s navedenih područja, s ukupno 8.070 stanovnika i 3.054 domaćinstava. Organiziranim skupljanjem otpada je obuhvaćeno 100 % stanovništva s navedenih područja.

Tablica 7. Podaci o vozilima za prikupljanje otpada na području Grada Malog Lošinja

Tablica 8. Podaci o vrstama i veličini polupodzemnih spremnika, komunalnih posuda i otpadomjera na području
grada Malog Lošinja

Grad Mali Lošinj sudjelovao u nabavci polupodzemnih spremnika s 50% novčanih sredstava od ukupnog troška nabave.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 9. Podaci o vrstama i veličini ugrađenih polupodzemnih komunalnih posuda za područje
Grada Malog Lošinja u 2018. godini

U 2018. godini na području Grada Malog Lošinja ugrađena su dodatna 33 polupodzemna spremnika. Trošak ugradnje iznosio je 308.000,00 kn bez PDV-a.

Kontinuirano se izvršava nabava standardnih spremnika i dodatne zamjenske opreme.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 9. Podaci o dodatno nabavljenoj komunalnoj opremi i promo materijalima na području Grada Malog Lošinja

Radi unaprjeđenja sustava u postupku nabave su kamion navlakač, kojim ćemo prevoziti prikupljeni otpad sa pretovarne stanice Kalvarija na pretovarnu Pržić. Grajfer, za pražnjenje polupodzemnih, te radni stroj (kombinirka) za potrebe odlagališta.

Za efikasan sustav prikupljanja komunalnog otpada potrebno je osigurati i cijeli niz građevina za prihvat i obradu otpada. Za potrebe funkcioniranja trenutno prisutnog sustava prikupljanja otpada te postupka prijelaza na novi ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom na odlagalištu otpada Kalvarija 2013. godine ugrađena je i stavljena u funkciju 50 t kolna vaga koja omogućuje precizno vođenje evidencije količine otpada koji se dovozi na odlagalište.

Na odlagalištu su također izgrađeni boksevi i razni platoi za privremeno skladištenje prikupljenog glomaznog i drugog otpada koji se kasnije obrađuje i otprema na reciklažu. Tijekom 2015. godine izgrađena su dva potporna zida radi lakšeg prekrcavanja prikupljenog ambalažnog stakla iz vozila u rollo kontejnere.

U »gornjoj zoni« odlagališta Kalvarija, radi bolje kontrole i nadzora odlagališta, postavljene su 4 kamere te je uspostavljen video nadzor.

Projektom »Sanacija postojećeg odlagališta i izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija« u 6 faza je predviđena izgradnja potrebnih građevina za gospodarenjem otpadom na području Grada Malog Lošinja.

Fazna izgradnja podijeljena je u slijedeće cjeline:

1. Ulazno - izlazna zona,

2. Sanacija i zatvaranje postojeće odlagališne plohe,

3. Reciklažno dvorište,

4. Pretovarna stanica,

5. Obrada i sortiranje otpada,

6. Kompostana.

Za predmetni projekt je dobivena lokacijska dozvola te su izrađeni glavni projekti za faze Ulazno izlazne zone, Pretovarne stanice i Reciklažnog dvorišta te Kompostane i Sortirnice. Za fazu Ulazno-izlazne zone, Pretovarne stanice, Sortirnice i Reciklažnog dvorišta ishodovane su građevinske dozvole, dok je za fazu Kompostane pripremljeni glavni projekti te su podnijet zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Tijekom 2015. godine riješeni su imovinsko-pravni odnosi u »gornjoj zoni« odlagališta odnosno na području 1., 3., 4., 5. i 6. faze projekta, a u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za fazu 2. projekta, a ukupna procjena troškova za izvlaštenje 67 preostalih čestica procjenjuje se na 850.669,72 kn.

Izrada projektne dokumentacije glavnih projekata sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 100% ukupnih troškova.

Gradnja Pretovarne stanice Kalvarija te prve faze Ulazno-izlazne zone započela je i završila u 2018. godini. Trošak gradnje iznosio je 9.500.000,00 kn.

Također započela je i gradnja reciklažnog dvorišta Kalvarija čiji se završetak gradnje očekuje do početka sezone 2019. godine.

Na odlagalište Kalvarija u sklopu kojeg je i reciklažno dvorište građani mogu cijelu godinu bez naknade donijeti različite vrste glomaznog i drugog otpada. Postavljene su posude/boksevi za odlaganje metala, lima, željeza, krupne plastike, stakla, plastične ambalaže, otpadnih guma, električnog i elektronskog otpada, bijele tehnike - kućanskih aparata, papir, akumulatore i baterije, otpadna ulja i maziva i dr.

U sklopu reciklažnog dvorišta djeluje i otkupna stanica sekundarnih sirovina pod nadzorom ovlaštenog koncesionara odnosno društva Metis d.d. Kukuljanovo. U otkupnoj stanici se mogu predati sakupljene količine metala, lima, obojenog metala, bijele tehnike i dr. s mogućnošću dobivanja određene novčane naknade prema stanju burze i uvjetima tržišta vezana za otkup metalnih sirovina.

U naselju Nerezine uspostavljeno je mobilno reciklažno dvorište namijenjeno za prikupljanje glomaznog otpada na području naselja Nerezine, Sv. Jakov i Osor.

Postavljeni su i posebni spremnici za odvojeno prikupljanje odjeće i obuće na ukupno 6 lokacija na na području Grada Malog Lošinja i to:

.Mobilno reciklažno dvorište u Nerezinama,

.Veli Lošinj,

.U Malom Lošinju na Novoj obali, Zagazinjinama, Bočacu i na parkiralištu Budovina.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je dana 31. siječnja 2018. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 3/18).

Odlukom je određena strukturu cijene javne usluge koju čini : 1) cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, 2) cijena obvezne minimalne javne usluge, 3) cijena ugovorne kazne i 4) naknada za gradnju građevina za komunalni otpad.

Cijena minimalne javne usluge, ugovorne kazne kao i cijena javne usluge za volumen miješanog komunalnog otpada određene su Cjenikom javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (KOM-02/18-5/4-1).

Minimalna javna usluga prema Cjeniku obračunava se za kućanstva prema broju članova sa stalnim boravkom u kućanstvu. Za korisnike kućanstava bez stalnog boravišta odnosno kojima se ne može utvrditi broj članova u kućanstvu cijena minimalne javne usluge obračunava se na temelju korisne površine objekta. Minimalna cijena javne usluge za gospodarstvo obračunava se na temelju koeficijenta opterećenosti pojedine skupine gospodarstvenika.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dužni smo evidentirati odloženu količinu miješanog komunalnog otpada od svakog korisnika. Količine korisnika koji koriste kartice za otpadomjere evidentirati će se u sustavu svako otvaranje otpadomjera i obračunavati će im se 25l odloženog otpada. Kod gospodarstvenika koji nisu u mogućnosti (zbog veće količine otpada) koristiti kartice za otpadomjere dobili su ili će dobiti do početka sezone 2019. godine čipirane kante. Njima će se svaki puta kada se isprazni kanta evidentirati ona količina kolika je zapremnina kante (npr. 120, 240,360 ili 1100 litara). Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama jednaka je za sve kategorije i iznosi 0,08kn/l + PDV.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

8. ZAKLJUČAK

Novi sustav gospodarenja otpadom na području Grada Malog Lošinja slijedi ekološka načela i kriterije kojima se nastoji postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti otpada čime se ostvaruju višestruko korisni učinci poput materijalnog iskorištavanja otpadnih tvari recikliranjem. Krajnji cilj je izmjena dosadašnjih načina zbrinjavanja otpada tako da se postigne ekološko gospodarenje u najvećoj mogućoj praktičnoj mjeri.

Cilj ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Malog Lošinja je postizanje maksimalnog stupnja odvojenog prikupljanja pojedinih kategorija otpada, odnosno maksimalno smanjenje ostatnog otpada koji u načelu predstavlja najveći problem i trošak. Grad Mali Lošinj kontinuirano radi na poboljšanju sustava zbrinjavanja otpada i omogućuje građanima uz informativno - izobrazne aktivnosti da sav proizvedeni otpad zbrinjava na Zakonom predviđeni način.

Pregledom i analizom podataka iz ovog izvještaja može se zaključiti da se na području Grada Malog Lošinja sustav održivog gospodarenja otpadom uspješno uvodi i primjenjuje, a planirane aktivnosti izvršavaju se prema zadanom planu. Uvidom u količine zbrinutog miješanog komunalnog otpada iz kućanstva i otpremljenog otpada te usporedbom sa prijašnjim godinama vidljiv je porast odvojeno prikupljenog otpada iz kućanstava.

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.
CRES - Turion 20/A

Sastavio
Antonio Viskić, mag.ing.mech.

Član uprave
Neven Kruljac dipl.ing.građ.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=10005&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr