SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 5. Srijeda, 6. ožujka 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

20.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora« (»Službene novine« broj 39/ 14, 28/15, 11/16 - pročišćeni tekst), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćen tekst, 5/18 i 8/ 18-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 25. veljače 2019. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove
»Jadranski edukativno-istraživački centarza reagiranje
na iznenadna onečišćenja mora«

Članak 1.

U Upravno vijeće ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora« (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), imenuje se:

1. Boris Mijolović, za predsjednika

2. Ivo Šantić, član,

3. Mile Opačić, član

Članak 2.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine počevši od 02. ožujka 2019. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/19-01/7

URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-21

Rijeka, 25. veljače 2019.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2095&mjesto=00001&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr