SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

15.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17), članka 14. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 49/12, 37/15 i 4/16- pročišćeni tekst), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 2/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine donijela je

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 ZGR, k.o. Veli Lošinj

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnine u Velom Lošinjuk.č. 418 ZGR, k.o. Veli Lošinj objavljenog putem obavijesti u Novom listu, a u cijelosti na službenoj internetskoj stranici Primorsko - goranske županije, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se Radnik građevinarstvo i građevinska industrija d.d., sa sjedištem na adresi Ulica kralja Tomislava 45,48260 Križevci, OIB: 21846792292 s ponuđenom cijenom u iznosu od 954.000,00 (devetsto pedeset četiri tisuće) kuna.

II.

S odabranim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Kupoprodajni ugovor iz stavka 1. ove točke, kao i tabularnu ispravu iz točke IV. ove Odluke, u ime Primorsko - goranske županije, sklopit će, odnosno izdat će Župan.

III.

Odabrani ponuditelj je dužan kupoprodajnu cijenu utvrđenu u točki I. ove Odluke, umanjenu za uplaćenu jamčevinu, platiti jednokratno, i to u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora iz točke II. ove Odluke.

IV.

Primorsko-goranska županija će odabranom ponuditelju izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjiženje njegova vlasništva u zemljišnu knjigu nadležnog suda, tek nakon plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti.

Pravo na posjed odabrani ponuditelj stječe s danom izdavanja tabularne isprave iz stavka 1. ove točke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenoj internetskoj stranici Primorsko - goranske županije.

KLASA: 021-04/19-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-34

Rijeka, 21. veljače 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr