SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

5.

Na temelju članka 27. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja2019. donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Omišalj

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području općine Omišalj, kao i način obavljanja tih djelatnosti.

Članak 2.

Na području Općine Omišalj obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

a)komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1.održavanje nerazvrstanih cesta

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.održavanje javnih zelenih površina

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.održavanje groblja

7.održavanje čistoće javnih površina

8.održavanje javne rasvjete

b) uslužne komunalne djelatnosti

9.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

10.usluge ukopa pokojnika

11.obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se i obavljanje poslova zimske službe.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, kao i održavanje pomorskog dobra o kojemu je Općina dužna voditi brigu po propisima kojima se uređuje pomorsko dobro (plaže i kupališta van sustava koncesije, obalna šetnica i drugo pomorsko dobro van lučkih područja).

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, kao i održavanje opreme, instalacija i uređaja postavljenih na pomorskom dobru (stepeništa za ulaz u more, tuševi, psihološke barijere, WC-i, kabine za presvlačenje, koševi za otpatke i sl.).

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se i čišćenje javnih plaža u naseljima i izvan naselja, kao i čišćenje dječjih igrališta uz plaže i izvan njih te čišćenje javnih wc-a.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama podrazumijeva se upravljanje tim površinama i garažama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima. Pod navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga parkiranja na površinama i garažama koje nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

II.NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI

Članak 4.

Obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture povjeravase:

1.T.d .»Pesja Nautika d.o.o.« Omišalj, Kančinar 1, OIB 01188402868 (trgovačko društvo u 100% vlasništvu Općine Omišalj)

a.održavanje nerazvrstanih cesta (obavljanje poslova zimske službe)

b.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

c.održavanje javnih zelenih površina (osim popločenih i nasipanih površina u parkovima i opreme na dječjim igralištima)

d.održavanje groblja

e.održavanje čistoće javnih površina (uključujući i čišćenje javnih plaža u naseljima, čišćenje dječjih igrališta koja se ne nalaze uz plaže i čišćenje javnih wc-a)

2.T.d. »Ponikve eko otok Krk d.o.o.«Krk,Vršanska 14, OIB 04155352667 (trgovačko društvo u vlasništvu Grada Krka, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska - Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik):

a.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

b.održavanje javne rasvjete (izuzev podmirivanja troškova električne energije)

3.Pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova:

a.održavanje nerazvrstanih cesta (sve osim poslova zimske službe)

b.održavanje javnih zelenih površina (popločenih i nasipanih površina u parkovima i opreme na dječjim igralištima)

c.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

d.održavanje čistoće javnih površina (odnosi se samo na čišćenje plaža izvan naselja i dječjih igrališta uz plaže i strojno čišćenje javnih kamenih površina, podvodno čišćenje rampi i stepenica za prilaz moru)

Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. točke 1. i 2. ovo članka utvrđuje se godišnjim ugovorima, sukladno općim aktima Općine Omišalj i drugim propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnojnabavi.

Članak 5.

Povjeravanjem komunalne djelatnosti održavanja groblja, t.d. Pesja Nautika povjerava se i vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti usluge održavanja groblja i ukopa pokojnika radi uređenja groblja i grobnih mjesta, dodjele grobnih mjesta, te rješavanja u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba u vezi s navedenim.

O žalbama na upravne akte iz stavka 1. ovog članka odlučuje Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 6.

Obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti povjerava se:

1.T.d. »Pesja Nautika d.o.o.« Omišalj, Kančinar 1, OIB 01188402868 (trgovačko društvo u 100% vlasništvu Općine Omišalj)

a.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

b.usluge ukopa pokojnika

2.Pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku, temeljem ugovora o koncesiji za djelatnost:

a.obavljanje dimnjačarskih poslova

Općim aktima Općine pobliže se određuje način obavljanja djelatnosti iz ovog članka.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti zaključenih prije stupanja na snagu ove odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03, 53/09, 52/11, 15/12, 5/13, 4/14, 35/14, 4/16 i 3/17) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09, 52/11, 5/15 i 4/16).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-01/2

URBROJ: 2142-06-19-01-6

Omišalj, 31. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=51513&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr