SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

3.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 68/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2019. donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju zone u Općini Omišalj za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokovi plaćanja te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevinaili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Ukoliko ima više suvlasnika na zemljištu na kojem se gradi građevina ili se nalazi građevina koja se rekonstruira, onda se komunalni doprinos mora utvrditi za svakog suvlasnika zasebno, razmjerno njegovom suvlasničkom udjelu u vlasništvu zemljišta, a ukoliko je obveza plaćanja komunalnog doprinosa prenijeta na više investitora ugovorom, komunalni doprinos će se utvrditi za svakog investitora u jednakom dijelu, osim ako razmjerni udio svakog investitora u plaćanju komunalnog doprinosa nije ugovorom s vlasnikom utvrđen tako da je udio svakog investitora drugačiji.

Komunalni doprinos za ozakonjenje zgrade koja je u vlasništvu više suvlasnika plaća zasebno svaki suvlasnik razmjerno svojem suvlasničkom udjelu u zgradi.

Članak 3.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena, izraženogu kubnim metrima m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima m2s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 4.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Upravni odjel Općine Omišalj donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

II.ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 5.

Zone za plaćanje komunalnog doprinosa na području Općine Omišalj određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone, i to:

I.zona obuhvaća područje:

-od glavnog ulaza u Njivice, sjeverno od Primorske ulice, u Urbanističkom planu uređenja 2 - Njivice (u daljnjem tekstu: UPU 2 - Njivice) označeno kao T1- 1, T1-2, T2-1, T2-2, T3, T5-1, T5-2, M1-4, S1, S2 i R2-3,

-od glavnog ulaza u Njivice, južno od Primorske ulice, u UPU 2 - Njivice označeno kao T4, T4-1, M1-1, M1-2, M1-6, D4 i R1,

-u naselju Njivice, sjeverozapadno i zapadno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-3, K2-2, M1-4, M1-5, D7 i S1 ,

-dio naselja Njivice-Kijac, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-4, D2, S1, S2, R2-1 i R2-2.

II.zona obuhvaća područje:

-u naselju Njivice, istočno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao S1, S1-2, S2 i K2-1,

-područje u PPUOO označeno kao I1, IS2, A,

-Voz-Peškera, u Prostornom planu uređenja Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: PPUOO) označeno kao T2-2,

-Kamp Pušća, u PPUOO označeno kao T3,

III. zona obuhvaća područje:

-u naselju Omišalj, u PPUOO označeno kao NA4, NA- T1, T1, NA2

-zapadno od ulice Večja i područje zapadno od spojne ceste Jadranska ulica-Večja, u PPUOO označeno kao NA3.

IV.zona obuhvaća:

-područje u PPUOO označeno kao R1-1, R2-1, R2-2, IS1, T1, T2, T3,

-područje u naselju Omišalj koje nije obuhvaćeno u zoni III.

V.zona obuhvaća područje:

-poslovne zone u PPUOO označene kao I2 i K1-2.

VI.zona obuhvaća područje:

-preostalo područje u općini Omišalj.

III.JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iskazana u kunama pom3 građevine (kn/m3) po pojedinim zonama utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Iznimno komunalni se doprinos za proizvodne i servisne hale te za pripadajuća skladišta svjetle visine etaža više od 6 m koje se grade u IV zoni, i to IS1 obračunava u iznosu od 40,00 kn/m3.

IV.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Komunalni doprinos plaća se odjednom.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Općinsko vijeće može na temelju pisanog zahtjeva obveznika- pravne osobe sa sjedištem na području općine Omišalj, koja obavlja pretežito proizvodnu djelatnost ili je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu većem od 1.000.000,00 kn, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa najviše u 6 jednakih mjesečnih obroka.

Ukoliko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ujedno i investitor gradnje komunalne infrastrukture, o čemu sklapa poseban ugovor sa Općinom Omišalj, plaća komunalni doprinos na način da 20 % plati u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja, a preostali iznos u roku određenom u navedenom ugovoru.

Upravni odjel Općine Omišalj izdat će potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu nakon izvršene uplate prvog obroka.

U slučaju da obveznik iz stavka 2. ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Obvezniku komunalnog doprinosa fizičkoj osobi koja ozakonjuje stambenu građevinu, na njezin zahtjev će se odobriti odgoda plaćanja za godinu dana od izvršnosti rješenja.

Ako se komunalni doprinos za ozakonjenje stambenog objekta plati odjednom u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja, plaća se uz popust od 20%.

Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 7. ovog članka ne plati cjelokupan iznos komunalnog doprinosa s popustom u roku, gubi pravo na popust te je obvezan platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez popusta.

V.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

1.komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

2.vojnih građevina

3.prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

4.nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

5.sportskih i dječjih igrališta

6.ograda, zidova i potpornih zidova

7.parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

8.spomenika.

Članak 9.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

-članovi obitelji hrvatskog branitelja poginulog u Domovinskom ratu koji su u vrijeme smrti imali prebivalište na području Općine Omišalj,

-HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma, određeni sukladno Zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja kojima je Općina Omišalj ustupila zemljište bez naknade radi stambenog zbrinjavanja,

-vlasnici zemljišta, odnosno investitori koji grade građevine na području Servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju, u zoni označenoj B i C, sukladno Detaljnom planu uređenja Servisno-uslužne zone »Pušća«,

-vlasnici zemljišta, odnosno investitori koji grade građevine prema Programu društveno poticane stanogradnje,

-Općina Omišalj,

-trgovačka društva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Omišalj.

Članak 10.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 70% ima fizička osoba s prebivalištem na području Općine Omišalj od najmanje 10 posljednjih godina ili 20 godina tijekom života, ako gradistambenu zgradu ili stan za svoje potrebe, odnosno potrebe svoje obitelji i to na veličinu do 500 m3.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka ima u vlasništvu stambenu zgradu ili stan manji od 500 m3, ima pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 70% za razliku volumena do 500 m3.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka ima u vlasništvu stambenu zgradu ili stan veći od 500 m3, plaća puni iznos komunalnog doprinosa.

Ako stambenu zgradu ili stan grade suvlasnici koji ispunjavaju uvjet iz stavka 1. ovog članka, imaju pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa samo do 500 m3 građevine.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka otuđi zgradu ili stan za koji je ostvario djelomično oslobođenje komunalnog doprinosa, u roku od 10 godina od dana ishođenja uporabne dozvole, dužan je otuđenje prijaviti Upravnom odjelu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) i platiti razliku za ostvareni popust.

Odredbe ovog članka primjenjuju se jedino ako je obveznik komunalnog doprinosa jedini vlasnik odnosno investitor građevine ili ako su uz njega kao suvlasnici odnosno suinvestitori samo: bračni drug, dijete, roditelji, posvojenik ili posvojitelj, s tim da se oslobađanje može koristiti samo jedanput.

Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

Članak 11.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na popust na plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o broju dana provedenih na ratištu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 12.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 20% imaju investitori:

-ako imaju sjedište obrta, odnosno tvrtke, na području Općine Omišalj, i to isključivo za prostore koji služe za obavljanje djelatnosti tog obrta odnosno tvrtke,

-ako grade građevine pretežito proizvodne namjene,

-ako grade građevine za ugostiteljsku namjenu skupine hoteli, sukladno propisu o kategorizaciji ugostiteljskih objekata,

-ako grade domove za starije i nemoćne osobe ili

-ako grade građevine namijenjene razvoju zdravstvenog turizma.

Investitor iz stavka 1. ovog članka koji ispunjava više uvjeta utvrđenih u tom stavku ima pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa od 40%.

Ako obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka u narednih 10 godina promijeni sjedište obrta ili tvrtke dužan je o tome obavijestiti Upravni odjel i platiti razliku za ostvareni popust.

Članak 13.

Općinsko vijeće Općine Omišalj može potpuno ili djelomično osloboditi od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, te predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, građevine za potrebe javnih ustanova, Primorsko-goranske županije ili Republike Hrvatske.

Članak 14.

Upravni odjel Općine Omišalj donosi rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa iz ove Odluke, na pisani zahtjev obveznika, ako podnositelj zahtjeva dokaže ispunjavanje uvjeta iz članka 9., 10. i 12. ove Odluke.

VI.RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 15.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Upravni odjel Općine Omišaljpo službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju , a u slučaju građenja građevine koja se po posebnim propisima gradi bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole. Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje Općini Omišalj kao području na kojem se nalazi skladište odnosno građevina.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Upravni odjel izdaje potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu.

Članak 16.

Obveznik komunalnog doprinosa može na temelju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Omišalj snositi troškove ulaganja u izgradnju komunalne odnosno druge infrastrukture te ima pravo da mu se navedeni troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, uz uvjete utvrđene ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općine Omišalj.

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 17.

Upravni odjel izmijenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.

Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovog članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno. U navedenom slučaju obveznik odnosno investitor nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 18.

Upravni odjel poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovog članka odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja. U navedenom slučaju obveznik odnosno investitor nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Uračunavanje plaćenog djela komunalnog doprinosa

Članak 19.

Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora, iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području Općine Omišalj.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/14, 5/14, 35/14 i 23/15).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-01/2

URBROJ: 2142-06-19-01-5

Omišalj, 31. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=51513&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr