SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
OPĆINA MATULJI

6.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Matulji mijenja se i dopunjuje Prostorni plan uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst i 31/17-usklađenje sa Zakonom) sukladno Odluci o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/18).

Članak 2.

Elaborat »III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji« (u daljnjem tekstu: Plan i Izmjena i dopuna Plana) se sastoji od:

A. Tekstualnog dijela plana:

I. Temeljne odredbe

II. Odredbe za provođenje plana

III. Završne odredbe

C. Prilozi plana:

1.Obrazloženje plana,

2.Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana,

3.Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana,

4. Zahtjevi javnopravnih tijela iz članka 90. Zakona,

5. Sažetak za javnost

6. Izvješće o javnoj raspravi,

7. Evidencija postupka izrade i donošenja plana,

8. Mišljenja Zavoda iz članka 107. Zakona,

9.Suglasnost Ministarstva iz članka 108. Zakona.

Prilozi plana iz točke C. ovog članka nisu predmet objave.

Članak 3.

III. izmjene i dopune Plana je izradio Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, broj elaborata 7/18 i ovjerio sukladno posebnom propisu.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

Članak 4.

U Članku 65. treća alineja se mijenja i glasi:

« - izuzetno se može odrediti područje s mogućnošću gradnje višestambenih građevina s najviše 4 stana - samostalne uporabne cjeline, uz primjenu ostalih odrednica za stambene građevine (POS), odnosno u zonama mješovite namjene na području naselja Matulji mogućnost gradnje slobodnostojećih i dvojnih stambeno-poslovnih građevina s najviše 8 stanova,«.

U petoj alineji brojka »0,3« zamjenjuje se brojkom »0,5«.

U šestoj alineji brojka »0,9« zamjenjuje se brojkom »1,5«, a u zagradi ispred riječi »uključujući« dodaje se riječ »ne«.

Nakon prvog stavka dodaje se drugi stavak koji glasi:

»Iznimno je za centralne i gusto građene dijelove naselja te za građevinsko područje naselja Matulji, dozvoljeno detaljnijim planom užeg područja utvrditi drugačije uvjete od uvjeta određenih prvim stavkom ovog članka i člankom 63.«

Članak 5.

U Članku 67. šestoj alineji brojka »30 %« zamjenjuje se brojkom »20 %«.

Članak 6.

U Članku 68. na kraju pete alineje briše se točka »a« dodaje se zarez i riječi »u naselju Matulji 0,8.«.

Na kraju šeste alineje briše se točka »a« dodaje se zarez i riječi »u naselju Matulji 2,5.«.

U sedmoj alineji iza riječi »etaže« dodaje se zarez i riječi »(u naselju Matulji 4 nadzemne etaže)«.

U osmoj alineji brojka »12« zamjenjuje se brojkom »15«.

Članak 7.

U Članku 69. na kraju treće alineje briše se točka a dodaje se zarez i riječi »u naselju Matulji 1,0.«.

Na kraju četvrte alineje briše se točka a dodaje se zarez i riječi »u naselju Matulji 4,5,«.

U petoj alineji iza brojke »0,8,« dodaju se riječi »u naselju Matulji 1,0,« a na kraju se dodaje zarez i riječi ».u naselju Matulji 4,5.«.

U šestoj alineji se iza riječi »etaže« dodaje zarez i riječi »(u naselju Matulji 5 nadzemnih etaža)«.

Na kraju sedme alineje briše se točka a dodaje se zarez i riječi »u naselju Matulji 21 m,«.

U osmoj alineji brojka »45« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 8.

U Članku 91. na kraju treće alineje dodaju se riječi »za naselje Matulji je 0,6«.

U petoj alineji se iza riječi »etaže« dodaje zarez i riječi »(za naselje Matulji 4 nadzemne etaže)«.

Na kraju šeste alineje dodaju se riječi »za naselje Matulji je 14,0 m«.

Članak 9.

U Članku 95. trećem stavku iza riječi »je« brišu se riječi »najmanje 10 kreveta odnosno 5 smještajnih jedinica i« i iza riječi »kreveta« brišu se riječi »odnosno 20 smještajnih jedinica«.

U četvrtom stavku se brojka »0,25« zamjenjuje brojkom »0,3«.

U petom stavku se brojke»0,75 / 1,0« zamjenjuju se brojkama »0,9 / 1,2«.

Članak 10.

U Članku 96. dodaje se treći stavak koji glasi:

»Iznimno za građevine ugostiteljsko-turističke namjene na području naselja Matulji detaljnijim planom užeg područja dozvoljeno je utvrditi drugačije uvjete od uvjeta određenih stavkom prvim i drugim ovog članka te člancima 95. i 95a. ovih odredbi.«.

Članak 11.

U Članku 127. drugom stavku, prvoj alineji se iza riječi »sustava« dodaje zarez i riječi »uključujući parkirališta«.

Članak 12.

Nakon članka 130. dodaje se »članak 130.a« koji glasi:

»Parkirališta se uređuju prema slijedećim uvjetima:

-najveća dozvoljena površina građevne čestice iznosi 3000 m2,

-izgrađene površine parkirališta mogu zauzeti 90% površine građevne čestice, a preostali dio se uređuje kao zelena površina sadnjom visokog zelenila,

-zaštita od atmosferilija se osigurava sadnjom visokog zelenila i/ili nadstrešnicama od laganih materijala,

-potreban broj parkirališnih mjesta određuje se prema članku 190. ovih Odredbi,

-potrebno je osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta za automobile invalida,

-oborinske otpadne vode s parkirališta kapaciteta većeg od 25 parkirališnih mjesta uređenih s nepropusnom površinom se vode do odvajača ulja i masnoća, te se nakon pročišćavanja upuštaju u teren putem upojne građevine.«.

Članak 13.

U Članku 153. sedmi stavak se briše a osmi stavak postaje sedmi stavak.

Članak 14.

U Članku 160. u prvoj alineji se iza riječi »Hangara« dodaju riječi »i izgradnju multimedijalnog centra«.

Članak 15.

U Članku 179. prvom stavku, na kraju treće alineje dodaju se riječi »iznimno kolni pristupni put ne mora sadržavati nogostup,«.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Elaborat III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji izrađen je u četiri (4) izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Po jedan izvornik čuva se u:

-Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,

-Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

-Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija,

-Pismohrani Općine Matulji.

Članak 17.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/18-01/0004

URBROJ: 2156/04-01-3-06-18-

Matulji, 31.siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Željko Grbac, oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr