SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
OPĆINA MATULJI

10.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u
Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje
01.01. - 31.12.2019. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje 01. siječnja. - 31. prosinca. 2019. godine, a koja su osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2019. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci i članovima izabranim s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinim političkim strankama i članovima izabranih s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 822,80 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2019. godinu na način utvrđen u člancima 1., 2. i 3. ove Odluke kako slijedi:

1. Političke stranke:

- Istarski demokratski sabor - IDS 9.873,60 kuna,

-Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 30.608,16 kuna,

-Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP 40.481,76 kuna,

-Primorsko-goranski savez - PGS 19.747,20 kuna,

-Hrvatska stranka umirovljenika - HSU 10.860,96 kuna,

-Akcija mladih - AM 19.747,20 kuna,

-Unija Kvarnera - 9.873,60 kuna,

-Živi zid - 10.860,96 kuna.

2. Članovi izabrani s liste grupe birača:

-Željko Grbac 9.873,60 kuna,

-Dean Maslić 9.873,60 kuna.

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 4. ove Odluke obavlja upravno tijelo općinske uprave u čijoj je nadležnosti obračun i isplata naknade članova Općinskog vijeća.

Sredstva za redovito mjesečno financiranje iz članka 4. ove Odluke doznačuje se na žiro račun ogranaka političke odnosno na poseban račun člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/19-01/0004

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0002

Matulji, 31.01.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Željko Grbac, oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr