SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

9.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18i 110/18) i članka 32 . Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 09/18),Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa na području grada Malog Lošinja ( u daljnjem tekstu :Grad)i to:

-zone na području Grada za plaćanje komunalnog doprinosa

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

-opći uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području grada Malog Lošinja i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine ako Zakonom o komunalnom gospodarsvu nije propisano drukčije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

II.OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Grad Mali Lošinj ne plaća komunalni doprinos na svom području.

III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovg članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

IV.ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete) te se utvrđuju četiri zone na području Grada Malog Lošinja

I. zona

područje Mali Lošinj u granici

k.o. Mali Lošinj-grad

k.o. Mali Lošinj

naselje Valdarke u k.o. Veli Lošinj

područje Matalda u k.o. Punta križa

dio naselja Ćunski u granici

k.o. Ćunski zapadni dio od morske obale do
državne ceste D 100

II. zona

područje Veli Lošinj

u granici k.o. Veli Lošinj, izuzevši

otok Ilovik , otok Sv. Petar i naselje Valdarke

područje Nerezine

k.o. Nerezine , cijelo naselje Bučanje

III. zona

dio naselja Ćunski u granicama k.o. Ćunski istočni dio

od državne ceste D100 do morske obale

Sv. Jakov,

Osor, Punta Križa, Belej,

Ustrine, Susak, Ilovik, Unije,

k.o. Sv. Jakov, osim naselje Bučanje, k.o. Osor,

k.o. Punta Križa, osim područje Matalda,k.o. Belej,

k.o. Ustrine, k.o. Susak,

k.o. Veli Lošinj za područje otoka

Ilovika i Sv. Petra i k.o.Unije

IV. zona

naselje Vele i Male Srakane u

području k.o. Ćunski

V.JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 7.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u gradu.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

VI.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje zgrada može se, po pismenom zahtjevu obveznika sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) odgoditi za godinu dana od dana izvršnosti rješenja.

Osim za izgradnju višestambenih građevina i stambenih građevina čiji ukupan obujam nakon izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje obuhvaća od 1000 m3 pa na više komunalni doprinos plaća se obročno u 2 obroka.

Prvi obrok u visini od 50% cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog rješenjem dospijeva na naplatu u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja, a drugi obrok u visini od 50% komunalnog doprinosa u roku od 6 mjeseci od izvršnosti rješenja.

Na sva zakašnjela plaćanja komunalnog doprinosa, bilo pojedinog obroka bilo cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa obračunavat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u skladu s ovom odlukom.

Potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu u cjelosti ili prvog obroka izdaje Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja

Rješenje iz stavka 1. ovog članka u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s odlukom koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom sanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini kojoj se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s odlukom koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.

Ako je Grad Mali Lošinj u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cjelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se i u skladu s tim ugovorom.

Članak 10.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuje propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o ovrsi, rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj dlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 11.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja izmjenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je izmjenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.

Rješenjem o izmjeni rješenja iz stavka 1. ovog članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmjenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s odredbama Odluke o komunalnom doprinosu na temelju koje je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi . Uz zahtjev obveznik je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora poništit će ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu iz stavka 1. ovog članka odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor iz stavka 1.i 2. ovog članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprnosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi . Uz zahtjev obveznik je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području Grada Malog Lošinja ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu. doprinos.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka obveznik je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

VII.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 15.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cjelosti ili djelomično ako iznos ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno Gradsko vijeće ako iznos prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa za :

-trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Mali Lošinj osnivač ili vlasnik u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti

-investitore koji grade objete za javnu kulturnu i sportsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino i kazališne dvorane, muzeji, galerije, bazen, sportske dvorane i sl)objekte socijalne zaštite i zdravstva

Članak 16.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođene su osobe određene u suglasju sa Zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji za izgradnju odgovarajućeg stana radi svog stambenog zbrinjavanja .

Obveznici komunalnog doprinosa koji u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole navršavaju 35. godina života oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti za 80 m2 za prvu nekretninu za potrebe svog stanovanja , ako je obveznik komunalnog doprinosa s prebivalištem najmanje posljednjih 10 godina bez prekida na području Grada Malog Lošinja i to za stambenu građevinu, za stalno stanovanje uz uvjet da nema drugu stambenu građevinu u svom vlasništvu, odnosno suvlasništvu na području Republike Hrvatske.

Obveznik iz stavka 1. i 2. ovog članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za osobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava navedene uvjete.

Obveznik iz stavka 2. ovog članka, dužan je priložiti izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika, odnosno bračni drug ili djeca, da nemaju drugu stambenu građevinu u svom vlasništvu, odnosno suvlasništvu na području Republike Hrvatske.

Obveznici koji ostvaruju pravo iz stavka 1. i 2. ovog članka dužni su podnijeti zahtjev i dokaze najkasnije do isteka žalbenog roka u prvostupanjskom postupku.

Zahtjevi obveznika koji ne dostave tražene dokaze u navedenom roku iz prethodnog stavka neće se uzeti u razmatranje i isti neće moći to pravo naknadno ostvariti.

Osobe navedene u stavku 1. ovog članka koje grade stan veći od odgovarajućeg stana plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grada i odgovarajućeg stana.

Osobe iz stavka 2. ovog članka koje grade stambenu građevinu veću od one navedene u stavku 2. ovog članka plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stambene građevine koju grade i stambene građevine iz stavka 2. ovog članka.

Odredbe stavka 2. ovog članka mogu se koristiti samo jedanput za izgradnju ili rekonstrukciju stambene građevine.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja donijeti će rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa u cjelosti ili djelomično ukoliko podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz ovog članka .

Članak 17.

Komunalni doprinos iznosi 72% iznosa iz članka 7. ove Odluke kod gradnje objekata poslovnih djalatnosti (objekti turističke djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, objekata u funkciji obavljanja uslužne djelatnosti, servisne djelatnosti, skladišta, trgovina, uredski prostori i sl.).

Komunalni doprinos iznosi 52% iznosa iz članka 7. ove Odluke kod gradnje garaža, spremišta, pomoćnih građevina u funkciji stambene građevine , stambene građevine čiji projektirani ukupni obujam nakon izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje iznosi 1000 m3, dok se za građevine koje se izvode u roh bau sistemu i stambene građevine čiji projektirani, odnosno izvedeni obujam stambene građevine nakon izgradnje , rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje obuhvaća više od 1000 m3 komunalni doprinos obračunava u visini jedinične vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke.

Komunalni doprinos iznosi 22% iznosa iz članka 7. ove Odluke kod gradnje objekata proizvodne djelatnosti, poljoprivredne djelatnosti , ribarstva i šumarstva .

Komunalni doprinos iznosi 15% iznosa iz članka 7. ove Odluke za izgradnju ili rekonstrukciju građevina za kulturnu djelatnost, objekata socijalne zaštite i zdravstva kojih je vlasnik Grad Mali Lošinj, Županija ili Republika Hrvatska .

Članak 18.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj 32/01, 7/02, 27/04, 7/11, 24/11, 8/13, 12/13, pročišćeni tekst, 32/14, 35/15, 16/16).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka rješenja o komunalnom doprinosu koja se donose nakon prestanka važenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g. glede sadržaja tog rješenja primjenjuju se odredbe iz članka 85. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Odredbe članka 12. i 14. ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 01, 7/02, 27/04, 7/11, 24/11, 8/13, 12/13, pročišćeni tekst, 32/14, 35/15, 16/16).

Odredbe članka 13. ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 01, 7/02, 27/04, 7/11, 24/11, 8/13, 12/13, pročišćeni tekst, 32/14, 35/15, 16/16), ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u roku od godine dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/01, 7/02, 27/04, 7/ 11,24/11 ,8/13, 12/13, pročišćeni tekst, 32/14, 35/15, 16/16).

Članak 20.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

 

 

 

 

KLASA: 350-06/19-01/01

URBROJ: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 30. siječnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=10005&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr