SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 3. Ponedjeljak, 4. veljače 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

3.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 24. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj: 61/18) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SN. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst i 9/18), na svojoj sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Statuta Lošinjskog muzeja

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Lošinjskog muzeja, Vladimira Gortana 35, Mali Lošinj,u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Lošinjskog muzeja na sjedniciodržanoj 12. studenog 2018. godine. (Tekst Statuta sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 012-03/18-01/03

Urbroj: 2213/01-01-19-5

Mali Lošinj, 30. siječnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I J E D L O G

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 24. Zakona o muzejima (Narodne novine 61/18), Upravno vijeće Lošinjskog muzeja na 46 sjednici održanoj dana ___________ 2019. godine, uz prethodno suglasnost Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja Klasa: _______________, Ur.broj: ______________, od ___ siječnja 2019., donosi

S T A T U T
LOŠINJSKOG MUZEJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Lošinjskog muzeja (u daljnjem tekstu: Muzej) sukladno zakonu i aktu o osnivanju utvrđuje se i uređuje status, Sustav muzeja, naziv, sjedište,pečat, štambilj i znak, zastupanje i predstavljanje, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, upravljanje, djelokrug i način rada tijela, imovina i odgovornost, financijsko poslovanje, opći akti, radni odnos,suradnja sa sindikatom,javnost rada, poslovna tajna, zaštita okoliša, mjere obrane, ostala pitanja značajna za rad Muzeja, a od interesa za obavljanje muzejske djelatnosti i poslovanje Muzeja.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Muzej je javna ustanova u kulturi upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci koja obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o muzejima i Statutu Lošinjskog muzeja.

Osnivač Muzeja je Grad Mali Lošinj.

Prava i dužnosti osnivača Muzeja obnaša Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja temeljem Rješenja Ministarstva kulture Klasa: UP/I-612-05/07-01/0022, Ur.br: 532-10-01/4-07- 05 od dana 03. 07. 2007.

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Muzeja donosi osnivač uz prethodnu suglasnost ministra kulture, a po pribavljenom mišljenju Hrvatskog muzejskoga vijeća.

Sukladno Ugovoru o prijenosu osnivačkih prava nad Muzejom Apoksiomena sklopljen između Grada Mali Lošinj, klasa:612-05/17-01/05, urbroj: 2213/01-01-18 i Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, klasa:612-05/ 17-01/0206, urbroj:532-02-02/1-18-15, od 26. rujna 2018., Republika Hrvatska prenosi osnivačka prava nad Muzejom Apoksiomena sa osnivačkim udjelom od 50% na Grad Mali Lošinj bez naknade, a Grada Mali Lošinj prihvaća prijenos osnivačkih prava i osnivačkog udjela od 50%. Predmetnim ugovorom u čl. 5. određeno je da Muzej Apoksiomena, koji postaje posebna ustrojbena jedinica unutar Lošinjskog muzeja, zadržava dosadašnji vizualni identitet Muzeja Apoksiomena, što je i potvrđeno Odlukomo pripajanju Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju, klasa: 612-05/18-01/02 urbroj: 2213/01-01-18-10, od dana 20. prosinca 2018. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Muzejska građa od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Muzejska građa i dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

II. STATUS

Članak 4.

Muzej je neprofitna pravna osobakoja obavlja muzejsku djelatnost, kao javni muzej. Muzej je upisan u sudski registar i u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba koji se vodi pri Ministarstvu kulture i Muzejskom dokumentacijskom centrui obavlja muzejsku djelatnost u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Hrvatske.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata muzeja obavlja Ured državne uprave u županiji na području koje je njegovo sjedište.

III. SUSTAV MUZEJA

Članak 5.

Muzejska djelatnost se obavlja kao javna služba u okviru Sustava muzeja Republike Hrvatske. Muzej se povezuje u Sustav muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa obavljanju muzejske djelatnosti.

IV. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ZNAK MUZEJA

Članak 6.

Muzej obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom »Lošinjski muzej«.

U pisanoj komunikaciji s fizičkim i pravnim osobama u inozemstvu, Muzej može uz svoj naziv upotrebljavati i prijevod naziva na stranom jeziku (Lošinj Museum).

Sjedište muzeja je u Malom Lošinju, Vladimira Gortana 35.

Naziv Muzeja mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

Članak 7.

Muzej može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača.

Članak 8.

U pravnom prometu Muzej koristi pečat i štambilj.

Muzej ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm oko čijeg ruba je ispisan tekst: »Lošinjski muzej / Mali Lošinj«.

Za potrebe računovodstva može se koristiti pečat promjera 15 mm istog oblika i teksta kao i pečat iz stavka 2. ovog članka.

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinicama lokalne (regionalne) samouprave.

Svaki pečat ima svoj broj.

Štambilj je pravokutnogoblika s tekstom koji glasi:''Lošinjski muzej,Vladimira Gortana 35, Mali Lošinj, OIB 86167517061''. Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje ustanove.

Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način njihova korištenja te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

Muzej ima zaštitni znak koji je otisnut na memorandumu i svim izdanjima Muzeja.

Zaštitni znak pravokutnog je oblika s motivom stiliziranog hrama oblikovanog u jednom potezu koji spiralno kreće od dva polukružna luka u središtu, opisuje obris građevine i završava u valovitoj liniji u podnožju. Iznad lukova umetnut je zabatni trokut svjetlije boje, a ispod znaka je natpis Lošinjski muzej.

O načinu korištenja znaka odlučuje ravnatelj.

V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 9.

Muzejom upravlja ravnatelj koji predstavlja i zastupa Muzej.

Ravnatelj Muzeja ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Muzeja upisane u sudski registar, odnosno poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Muzeja, zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama.

Bez posebne ovlasti osnivača ravnatelj ne može nastupati kao druga ugovorna strana i s Muzejom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba ili u ime i račun drugih osoba.

Članak 10.

Ravnatelj Muzeja može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Muzej u pravnom prometu.

Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Akte, odluke i druge isprave Muzeja potpisuje ravnatelj, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima kojega opunomoći ravnatelj.

Odlukom ravnatelja određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Muzeja. Istom odlukom ravnatelj utvrđuje koju je dokumentaciju osoba ovlaštena potpisivati.

VI. DJELATNOST

Članak 11.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost iz članka 3. točke 1. i članka 7. Zakona o muzejima i to:

-poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke te trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.

Muzej:

1.prikuplja muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju sukladno svojoj misiji i politici skupljanja

2.čuva muzejske predmete u odgovarajućim uvjetima i štiti cjelokupnu muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju, baštinske lokalitete i nalazišta u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

3.vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama i aktivnostima muzeja

4.organizira stalne i povremene izložbe

5.organizira istraživanja, izdavačku djelatnost, predavanja, konferencije i stručne skupove te organizira edukativne aktivnosti i radionice

6.obavlja arheološka istraživanja koja podrazumijevaju: arheološka iskopavanja (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor), arheološke preglede terena (rekognosciranje i reambulacija), nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija)

7.provodi konzervatorsko-restauratorska i tehnološka istraživanja te obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na arheološkoj građi odnosno arheološkim spomenicima i nalazima na terenu

8.surađuje s muzejima i relevantnim institucijama i ustanovama za obrazovnu djelatnost i za zaštitu spomenika kulture u zemlji i u svijetu u svezi s arheološkom građom te radi promicanja muzejske i arheološke struke;

9. podržava i organizira umjetnička i kulturna događanja u okviru svoje djelatnosti

10.osigurava da poslove upravljanja muzejskom zbirkom obavljaju stručni muzejski djelatnici sukladno standardima

11.osigurava dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe

12.osigurava prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost građe

13.provodi digitalizaciju muzejske građe

14.obavlja reviziju muzejske građe u muzeju i dostavlja o tome izvješće ministarstvu nadležnom za poslove kulture

15.obavlja procjenu povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske građe za potrebe upravljanja imovinom, za osiguranje i otkup

16.izrađuje stručna mišljenja, vještačenja i elaborate o muzejskom predmetu, građi, zbirci o kojoj skrbi i drugim kulturnim dobrima te dijelovima prirode

17.sustavno prikuplja, čuva i obrađuje knjižni fond potreban za stručni i znanstveni rad Muzeja

18.može organizirati izradu i prodaju suvenira i predmeta te izdavanje i prodaju publikacija tematski vezanih uz fundus i program muzeja

19.javno prikazuje audiovizualna djela

20.obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost te obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu o muzejima i posebnom zakonu.

Članak 12.

Muzej obavlja djelatnost na temelju godišnjeg programa rada i razvitka.

Godišnji program rada i razvitka Muzeja, u dijelu koji Osnivač utvrdi kao svoju javnu potrebu, financira se iz Proračuna Osnivača.

O provođenju ili izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka, Muzej izvješćuje Osnivača.Godišnji program rada Muzeja donosi Upravno vijeće i tona prijedlog ravnatelja.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 13.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se djelotvoran rad Muzeja iostvarivanje godišnjeg programa i razvitka Muzeja.

Članak 14.

Muzej djeluje kao jedinstvena cjelina.

Radi uspješnijeg obavljanja djelatnosti Muzeja i izvršavanja programa rada u Muzeju se organiziraju slijedeće ustrojbene jedinice:

. Muzejski odjeli sa zbirkama muzejske građe

. Muzej Apoksiomena

. Odjel Arheološka zbiraka Osor

. Galerijski odjel

. Odjel za podmorsku arheologiju

. Dokumentacijski odjel

. Knjižnica

. Jedinica za opće poslove

.MUZEJSKI ODJELISA ZBIRKAMA MUZEJSKE GRAĐE:

1.1. Kulturno-povijesni odjel

1.2. Arheološki odjel

1.3. Odjel Umjetničke zbirke Maloga Lošinja

1.4. Etnografski odjel

. MUZEJ APOKSIOMENA

. ODJEL ARHEOLOŠKA ZBIRKA OSOR

. GALERIJSKI ODJEL

4.1. Galerija Fritzi Mali Lošinj

. ODJEL ZA PODMORSKU ARHEOLOGIJU

. DOKUMENTACIJSKI ODJEL

. KNJIŽNICA

. JEDINICA ZA OPĆE POSLOVE:

8.1.Odjel za pravne, administrativne i tehničke poslove

8.1.1.Odsjek za tehničke poslove, te poslove održavanja i sigurnosti objekta

8.2.Odjel za financijske i računovodstvene poslove

Članak 15.

Ustrojbene jedinice nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju ovlaštenja u pravnom prometu.

Članak 16.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo Muzeja, radna mjesta, stručni uvjeti za rad na radnim mjestima, broj radnika na pojedinim radnim mjestima s opisom njihovih osnovnih poslova i zadataka i druga pitanja značajna za obavljanje poslova u Muzeju koja nisu uređena zakonom ili drugim aktom.

VIII.UPRAVLJANJE, DJELOKRUGI NAČIN RADA
TIJELA

Članak 17.

Tijela Muzeja su Upravno vijeće, RavnateljiStručno vijeće.

1. UPRAVNO VIJEĆE

Članak 18.

Upravno vijeće:

1. donosi:

-Statut Muzeja, uz prethodnu suglasnost Osnivača

-Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja i Pravilnik o radu, uz prethodnu suglasnost Osnivača

-Poslovnik o radu Upravnog vijeća

-druge opće akte sukladno Statutu i zakonu

2. usvajana prijedlog ravnatelja:

-program rada i razvitka Muzeja, uz pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća

-financijski plan i godišnji obračun te polugodišnji obračun

-izvješće o izvršenju programa rada i razvitka Muzeja

-zapisnik o provedenoj reviziji muzejske građe

3. odlučuje uz suglasnost Osnivača:

-o stjecanju, opterećivanju i otuđenju nekretnina

-o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine, o uslugama, ulaganjima te osnovnim sredstvima pojedinačne vrijednosti preko te investicijskim radovima preko 200.000,00 kuna

-o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstava za kreditno zaduživanje

-o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanjem vrijednosti plaćanja vrijednosti koje prelaze iznos od 200.000,00 kuna

-o promjeni djelatnosti Muzeja

-o davanju u zakup dijela svog prostora koji predstavlja poslovni prostor Muzeja, te se ne koristi za osnovnu djelatnost Muzeja

-o osnivanju druge pravne osobe

-o udruživanju u zajednicu ustanova

4. odlučuje:

-o raspodjeli sredstava i dobiti za obavljanje i razvoj muzejske djelatnosti, po prijedlogu ravnatelja

-o pojedinačnim pravima iz radnih odnosa u drugom stupnju u skladu sa zakonom

-o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine vrijednostikoja prelazi iznos od 70.000,00 kuna i ne prelaze iznos od 200.000,00 kuna

-o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačne vrijednosti kojaprelazi iznos od 70.000,00 kunai ne prelaze iznos od 200.000,00 kuna

-o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost koja prelaziiznos od 70.000,00 kunai ne prelaze iznos od 200.000,00 kuna

5. nadzire:

-provođenje programa rada i razvitka muzeja

6. predlaže i podnosi Osnivaču:

-promjenu naziva i sjedišta Muzeja

-prijedlog za imenovanje ravnatelja

7.uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnost za kulturu, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode ako se radi o muzejskoj građi koja je zaštićeni dio prirode po pribavljenom pozitivnom mišljenju Hrvatskog muzejskog vijeća predlaže Osnivaču:

-statusne promjene

-prodaju, darovanje i zamjenu muzejske građe s pratećom dokumentacijom

8. predlaže ravnatelju:

-mjere sa svrhom ostvarivanja politike poslovanja Muzeje

-smjernice za rad i poslovanje Muzeja

9. razmatra:

-prijedloge Sindikata i radničkog vijeća u vezi s ostvarivanjem prava radnika i njihovim materijalnim položajem.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Muzeja.

Članak 19.

Upravno vijeće Muzeja ima sedam (7) članova:

-pet članova imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka. Za člana Upravnog vijeća osnivač može imenovati osobu koja ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij

-jednog člana bira Stručno vijeće

-te jednog člana biraju svi radnici sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

Članovima Upravnog vijeća mandat traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno birana za člana Upravnog vijeća.

Članak 20.

Člana Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća biraju članovi Stručnog vijeća tajnim glasovanjem.O izboru se vodi zapisnik.

Članak 21.

Svaki član Stručnog vijeća može predlagati i biti predložen za člana Upravnog vijeća osim ravnatelja i pomoćnika ravnatelja. Svaki član može sam istaknuti svoju kandidaturu.

Predlaganje je javno.

Glasovanje za kandidata za člana Upravnog vijeća iz reda članova Stručnog vijeća je pravovaljano, ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Stručnog vijeća.

Kao kandidat za člana Upravnog vijeća utvrđen je onaj član Stručnog vijeća za kojeg se izjasnila većina nazočnih članova Stručnog vijeća.

Glasovanje za kandidata iz prethodnog stavka provodi se javno, dizanjem ruke.

Kandidatom se smatra svaki član Stručnog vijeća koji je pisanom izjavom prihvatio kandidaturu.

Članak 22.

Nakon završetka kandidiranja, popisuju se kandidati i temeljem popisa kandidata sastavlja izbornu listu kandidata za člana Upravnog vijeća prema abecednom redu,od strane člana Stručnog vijeća nekandidata koji je određen od strane Stručnog vijeća da vodi cjelokupni postupak izbora.

Članak 23.

Nakon utvrđivanja izborne liste, izrađuje se glasački listići. Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.

Glasački listić iz st. 1. ovog članka sadrži:

-naznaku da se izbor odnosi na kandidata za člana Upravnog vijeća

-broj kandidata koji se bira u Upravno vijeće

-ime i prezime kandidata abecednim redom

Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred prezimena jednog kandidata.

Glasački listići popunjen suprotno prijašnjem stavku smatraju se nevažeći.

Članak 24.

Član Stručnog vijeća koji je određen da provodi postupak izbora osigurava da tijekom cijelog glasovanja glasačka kutija bude zatvorena te uručuje glasački listić, zaokružuje osobu u popis nazočnih birača i objašnjava način glasovanja. Nakon završetka glasovanja prebrojava glasove s važećih listića i utvrđuje rezultate glasovanja.

Članak 25.

Za člana Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova prisutnih članova Stručnog vijeća.

Ako dva ili više kandidata imaju isti najveći broj glasova, za te kandidate ponovit će se glasovanje.

O rezultatima izbora sastavlja se obavijest koja se objavljuje na oglasnoj ploči Muzeja.

Članak 26.

Upravno vijeće radi na sjednicama. Sjednice se održavaju u pravilu u sjedištu Muzeja.

Sjednicu saziva i vodi predsjednik Upravnog vijeća, te potpisuje opće i druge akte koje donosi Upravno vijeće, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje ako u radusudjeluje više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi odluke većinomglasova prisutnih članova.

Članak 27.

Predsjednik Upravnog vijeća saziva sjednice prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Sjednica Upravnog vijeća mora se sazvati na zahtjev ravnatelja ili najmanje jedne trećine članova Upravnog vijeća u roku 15 dana.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na pisani zahtjev jedne trećine članova Upravnog vijeća. Ukoliko predsjednik na pisani zahtjev ne sazove sjednicu, sjednicu Upravnog vijeća ovlašten je sazvati ravnatelj.

Članak 28.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva i njome rukovodi najstariji član Upravnog vijeća. Predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća biraju između sebe članovi na prvoj sjednici vijeća.

Članak 29.

Način pripremanja, sazivanja i vođenja Upravnog vijeća, vođenje zapisnika i njegovo čuvanje te druga pitanja pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 30.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Muzeja.

Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje se na sjednicu pozovu temeljem zaključka Upravnog vijeća.

Članak 31.

Član Upravnog vijeća bit će razriješen članstva u Upravnom vijeću i prije isteka vremena na koje je imenovan:

-kada to sam zatraži

-kad Upravno vijeće utvrdi da član ne ispunjava dužnost člana

-ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša

-ako mu kao članu Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća ili radnika prestane radni odnos u Muzeju

-ako iz neopravdanih razloga ne prisustvuje na tri uzastopne sjednice.

Postupak za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeće pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo odnosno izabralo, dok postupak za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća izabranog od strane radnika pokreće jedna trećina radnika Muzeja.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je imenovalo odnosno izabralo člana Upravnog vijeća, a odluku o razrješenju člana izabranog od strane radnika donosi se sukladno odredbama Zakona o radu. U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novog se člana bira odnosno imenuje u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu Upravnog vijeća koji je razriješen.

2. RAVNATELJ

Članak 32.

Muzejom upravlja ravnatelj.

U upravljanju Muzejom ravnatelj obavlja slijedeće:

-predstavlja i zastupa Muzej

-poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Muzeja

-zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima

-organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja

-odgovara za zakonitost rada Muzeja

-vodi stručan rad Muzeja i odgovara za njega

-predlaže Upravnom vijeću program rada irazvitka Muzeja

-provodi odluke Upravnog vijeća

-daje pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Muzeja u pravnom prometu

-sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine, o uslugama, ulaganjima te osnovnim sredstvima pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kuna, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci Upravnog vijeća, odnosno uz suglasnost osnivačate investicijskim radovima od 70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci Upravnog vijeća, odnosno uz suglasnost osnivača

-predlaže Upravnom vijeću statut i ostale opće akte

-donosi odluku o popisu imovine, potraživanja i obveza Muzeja te odluku o osnivanju komisija za popis sukladno zakonu

-donosi odluku o imenovanju članova odbora i povjerenstava

-određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije

-nakon provedenog javnog natječaja odlučuje o zasnivanju radnog odnosa

-odlučuje o prestanku radnog odnosa te u prvom stupnju o pravima i obvezama zaposlenika iz radnog odnosa

-Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima podnosi izvješće o radu i poslovanju Muzeja

-donosi godišnji plan nabave

-organizira rad iobavlja raspored radnika na radna mjesta

-nadzire pravodobnu i točnuinventarizaciju građesukladno programu inventarizacije i upisa muzejske građe i muzejske dokumentacije u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

-imenuje voditelje ustrojbenih jedinica

-odobrava službena putovanja i odsustva s rada radnicima Muzeja

-priprema i osigurava stručnu obradu svih materijala koji se razmatraju na sjednicama Upravnog vijeća

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim općim aktima Muzeja.

Članak 33.

Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješuje Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Muzej.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku.

Muzej je dužan raspisati natječaj najmanje dva mjeseca prije istaka mandata postojećeg ravnatelja. Javni natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Upravno vijeće Muzeja provjerava ispunjavaju li pristupnici uvjete za ravnatelja u skladu sa Statutom Muzeja i u daljnjem roku od 8 (osam) dana natječajnu dokumentaciju za Ravnatelja dostavlja Osnivaču, s prijedlogom kandidata za ravnatelja.

Ne raspiše li Muzej javni natječaj za imenovanje ravnatelja u propisanom roku, natječaj će raspisati Osnivač.

Ravnatelj Muzeja imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ravnateljem Muzeja može sena temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba:

-koja ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij ili s njim izjednačeni studij,

-najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,

-koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

-znanje jednog stranog jezika

-koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih dijela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom

Iznimno od stavka 8. podstavak. 2. ovoga članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete, za ravnatelja javnoga muzeja može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 8. podstavak 1. ovoga članka, najmanje jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Članak 34.

U slučaju odsutnosti ravnatelja zamjenjuje ga radnik Muzeja kojeg on za to ovlasti.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ne može biti djelatnik koji je član Upravnog vijeća.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i ovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje, osim ako ravnatelj svojom odlukom ne odredi drugačije.

Članak 35.

Ravnatelj Muzeja može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

-ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom oradnom odnosu

-ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

-ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Muzeja ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Muzeja ili postupa protivno njima

-ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Muzeju veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Muzeja

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Članak 36.

Protiv odluke o razrješenju Ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje ili da je bio povrijeđen propisani postupak pa je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku o razrješenju.

Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.

Po isteku mandata, ravnatelj ima pravo ostati u radnom odnosu u Muzeju i biti raspoređen na radno mjesto koje odgovara njegovom stupnju stručne spreme, ako je prije imenovanja za ravnatelja bio već u radnom odnosu u Muzeju.

Članak 37.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja javnoga muzeja može se, bez provođenja javnoga natječaja, imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom 8. člankom 33., a na ovu dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik javnoga muzeja.

Upravno vijeće dužno je pokrenuti postupak imenovanja ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

3. STRUČNA TIJELA MUZEJA

Članak 38.

Muzej ima Stručno vijeće. Stručno vijeće muzeja čine ravnatelj i svi stručni muzejski djelatnici muzeja, sukladno pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti.

Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada muzeja, razmatra i predlaže programe rada, razmatra izvješća o radu, daje mišljenja i prijedloge u vezi s razvojem djelatnosti te obavlja i druge stručne poslove.

Stručno vijeće je kolegijalno stručno savjetodavno tijelo Muzeja.

Stručni muzejski djelatnici odgovorni su za obavljanje svih stručnih poslova Muzeja za koje su zaduženi ili su stekli odgovarajuća stručna muzejska zvanja.

Članak39.

Sjednice Stručnog vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik.

Predsjednika i njegova zamjenika imenuje Stručno vijeće među svojim članovima, na vrijeme od četiri godine.

Sjednica Stručnog vijeća mora se sazvati na zahtjev ravnatelja, Upravnog vijeća i najmanje trećine članova Stručnog vijeća.

Članak 40.

Stručno vijeće utvrđuje svoje stavove i mišljenja te donosi prijedloge većinom glasova prisutnih članova.

Način rada Stručnog vijeća može se pobliže urediti poslovnikom.

Članak 41.

Stručno vijeće na sjednicama obavlja poslove iz svojih ovlasti, te se zaključci unose u zapisnik.

Zapisničara sa sjednice Stručnog vijeća imenuje ravnatelj iz reda Stručnog vijeća.

Zapisnik se čuva kao trajni dokument prema propisima o arhiviranju i čuvanju dokumenata.

Sjednice Stručnog vijeća sazivaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Na prijedlog Ravnatelja radu Stručnog vijeća mogu prisustvovati i drugi djelatnici Muzeja ili vanjski stručnjaci za pojedina pitanja, ali bez prava odlučivanja.

Članak 42.

Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o stručnim pitanjima, a posebno:

-predlaže mjere za unapređivanje djelatnosti,

-daje stručno mišljenje na zahtjev ravnatelja,

-razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Muzeja,

-sudjeluju u izradi plana i programa rada i razvitka Muzeja,

-predlaže projekte koji doprinose razvoju struke i razvitku Muzeja,

-analizira izvještaje i rezultate rada Muzeja temeljem koji donosi nove razvojne prijedloge te

-obavlja i druge poslove određene statutom i drugim propisima.

IX. IMOVINA MUZEJA I ODGOVORNOST

Članak 43.

Imovinu Muzeja čine stvari, prava i novac.

Imovinom raspolaže Muzej, pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 44.

Za obveze u pravnom prometu Muzej odgovara cijelom svojom imovinom.

U odnosu na imovinu Muzeja koja predstavlja kulturno dobro primjenjuje se propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Muzeja.

X. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 45.

Muzej vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu s propisima za proračunske korisnike.

Članak 46.

Sredstva za rad Muzeja osigurava Osnivač Muzeja, a sredstva za rad uključuju sredstva za plaće, sredstva za program, materijalne izdatke, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, te otkup muzejske građe.

Sredstva za posebne programe osigurava osnivač, a ovisno o svom interesu i tijela državne uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, o čemu se sklapa ugovor.

Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima, darovanjima i na drugim način u skladu sa zakonom.

Muzej može ostvarivati sredstva za obavljanje svoje djelatnosti od:

-prihoda u skladu s međudržavnim ugovorima, odnosno ugovorima sa međunarodnim organizacijama koje je potpisala Republika Hrvatska odnosno Grad Mali Lošinj;

-ostvarene ugovorne dobiti u skladu sa zakonom.

Članak 47.

Ako Muzej u obavljanju svoje djelatnosti ostvari pozitivni rezultat poslovanja na godišnjoj razini, ona se može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja, sukladno Zakonu, drugim propisima i ovim Statutom.

XI. OPĆI AKTI MUZEJA

Članak 48.

Muzej ima sljedeće opće akte:

-Statut

-Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja

-Pravilnik o radu

-Pravilnik o zaštiti od požara

-Pravilnik o zaštiti na radu

-Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva

-Pravilnik o planu aktivnosti i proceduri provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza muzeja sa usklađivanjem knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

-Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

-Poslovnik o radu Upravnog vijeća

-druge opće akte sukladno zakonu, drugim propisima i ovom statutu.

Članak 49.

Statut je osnovni akt Muzeja i donosi ga Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Statut i drugi opći akti Muzeja i njihove izmjene i dopune donose se prema postupku utvrđenom zakonom i ovim statutom.

Opći akti Muzeja objavljuju se na oglasnoj ploči, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja, a iznimno, ako je to propisano općim aktom, prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

Ravnatelj Muzeja dužan je dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Osnivaču u roku osam dana od dana njihovog donošenja.

XII. RADNI ODNOSI

Članak 50.

Radni odnosi u Muzeju uređuju se Pravilnikom o radu i drugim općim aktima Muzeja, sukladno propisima koji uređuju područja kulture, općim propisima o radu, Kolektivnom ugovoru i drugim propisima.

XIII. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 51.

Sindikalno organiziranje u Muzeju je slobodno.

Muzej je dužan izvršavati obveze iz Zakona o radu, Pravilnika o radu, Kolektivnog ugovora i drugih propisa prema sindikalnom povjereniku, odnosno zaposleničkom vijeću ako je utemeljeno i Sindikatu u pogledu ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa te im omogućiti nesmetan rad.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 52.

Rad Muzeja je javan.

O obavljanju djelatnosti i načinu pružanja usluga Muzej izvješćuje pravne osobe i građane:

-preko sredstava javnog priopćavanja;

-izdavanjem publikacija;

-na drugi, primjeren način, sukladno zakonskim propisima.

Članak 53.

O uvjetima i načinu rada Muzeja ravnatelj izvješćuje djelatnike:

-objavljivanjem općih akata;

-objavljivanjem odluka i zaključaka;

-na drugi, primjeren način.

Članak 54.

Ravnatelj i drugi ovlašteni radnici dužni su u okviru svojim ovlaštenja, nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, davati tražene podatke. Ravnatelj, odnosno druga ovlaštena osoba uskratit će davanje obavijesti i podataka, te uvid u dokumentaciju, ako se radi o poslovnoj ili profesionalnoj tajni utvrđenoj odredbama ovog Statuta ili zakonom.

Članak 55.

Za javnost rada Muzeja odgovaran je ravnatelj.

XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 56.

Poslovnom tajnom smatraju se:

-podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima

-podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Muzeju

-mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti

-dokumenti koji se odnose na obranu

-plan fizičke i tehničke zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije

-plan fizičke i tehničke zaštite objekta, imovine i radnika Muzeja

-druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Muzeja i njegova osnivača sukladno općem aktu Muzeja i zakonu.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za sadržaj isprave ili podatak koji se smatraju poslovnom tajnom.

O čuvanju poslovne tajne skrbi ravnatelj.

Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja povredu radne obveze.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 57.

Radnici Muzeja imaju pravo i dužnost u okviru svojih poslova i radnih zadataka brinuti o zaštiti i unapređivanju okoliša. Osiguravati uvjete za čuvanje vrijednosti okoliša, sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje ugrožavaju ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

Na djelatnosti koje ugrožavaju okoliš svaki je radnik dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

XVII. OBRANA

Članak58.

Muzej je, u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 60.

Opći akti iz čl. 48.ovog statuta uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do usklađivanja općih akata Muzeja s odredbama Statuta primjenjivat će se postojeći opći akti ako nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 61.

Stupanjem na snagu prestaje važiti Statut Lošinjskog muzeja od 28. 06. 2016.

Prijedlog Statuta Lošinjskog muzeja utvrđen je na 46. sjednici Upravnog vijeća od 12. 11. 2018. god. (Ur.broj: LM 174/2018.)

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na ovaj Statut dalo je prethodnu suglasnost zaključkom Klasa: __________; Ur.broj: _______________, od __________2019.god.

Ovaj je Statut Upravno vijeće donijelo dana ___________2019.god., objavljen je na oglasnoj ploči Muzeja _________2019.god., a stupio na snagu __________ 2019.god.

Urbroj: LM

Mali Lošinj, _________2019.

PREDSJEDNICA                                                 RAVNATELJICA

UPRAVNOG VIJEĆA                                    Zrinka Ettinger Starčić

________________

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2093&mjesto=10005&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr