SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13., 65/17. i 114/18.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.- pročišćeni tekst i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Drivenik (UPU 4)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik (UPU 4) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/ 07.), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je:

-Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17),

-Prostorni plan uređenja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/06, 19/ 09, 01/11 - pročišćeni tekst, 13/15,21/16).

(2) Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

(3) Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Izvršno tijelo Vinodolske općine. Odgovorna osoba za praćenje izrade Plana je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine.

RAZLOG ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Predmet izrade Izmjene i dopune Plana je usklađenje postojećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik sa planom šireg područja Prostornim planom uređenja Vinodolske općine i formiranje sportsko-rekreativnih sadržaja - bočalište.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Izmjena i dopuna Plana vrši se unutar utvrđenog obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Vinodolske općine utvrđen je širi obuhvat za izradu urbanističkog plana uređenja. Pored navedenog, sukladno mogućnostima, urađen je projekt boćarskog igrališta koji se ne može interpolirati u predviđenu površinu definiranu sadašnjim urbanističkim planom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Cilj Izmjena i dopuna Plana je da se, na planiranom području, omogući adekvatno formiranje sportsko-rekreativnih sadržaja u cilju kvalitetnog razvoja prostora, povećanja standard života i rada, te omogućavanje zadovoljenja potreba i interesa različitih korisnika prostora, a sve na način racionalnog korištenja prostora i njegove zaštite.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

(1) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je pribaviti topografsko-katastarsku službenu podlogu u HTRS 96/TM referentnom koordinatnom sustavu.

(2) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

.PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, Kralja Tomislava 86, Crikvenica

.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/10, Rijeka

.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

.HRVATSKE VODE, Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera br 3, Rijeka.

.KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o, Novi Vinodolski.,

.KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski..

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana su:

.dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana;

.izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 40 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna Plana;

.javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana,

.izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi;

.izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;

.dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana;

.utvrđivanje Konačnog prijedloga po dostavi pisanih obavjesti i upućivanje istog na donošenje u roku od 8 dana;

.izrada Plana (uvez) u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz proračuna Vinodolske općine.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA.021-05/19-01/1

URBROJ:2107-03/19-01-1-158

Bribir, 29. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr