SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD KRK

63.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

-visina komunalnog doprinosa na području JLS

-područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u JLS

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

-uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Krka i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja, rekonstrukcije ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada Krka koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Grad Krk ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

II.ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA I JEDINIČNA VRIJEDNOST

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u Gradu Krku.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Grada Krka na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos, obveznik može platiti obročno, do 12 mjesečnih obroka u roku od jedne godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 20% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a na preostale obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa obveznici su dužni osigurati ovjerenu zadužnicu, mjenicu (s naznakom »bez protesta«), bankarsko jamstvo (garancija) s klauzulom »bez prigovora« ili hipoteku na nekretnini.

U slučaju da obveznik ne plati uzastopno dvije rate naplata zadužnice ili drugog jamstva se realizira u punom iznosu komunalnog doprinosa. Ukoliko obveznik plaćanja u roku od 8 dana po primitku rješenja o obročnoj otplati komunalnog doprinosa ne dostavi zadužnicu, navedeno rješenje se ukida, te je obveznik dužan platiti puni iznos komunalnog doprinosa.

Obveznik može u svako doba preostali dug platiti odjednom.

Iznimno, Gradonačelnik može odobriti obročno plaćanje u duljem razdoblju od jedne godine, ali ne više od 3 godine, s time da se kamata na preostale obroke obračunava u visine eskontne stope Hrvatske narodne banke.

IV.OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA MOŽE ODOBRITI DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOM. DOPRINOSA

Članak 8.

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje:

-komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

-vojnih građevina

-prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

-nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

-sportskih i dječjih igrališta

-ograda, zidova i potpornih zidova

-parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

-spomenika.

Članak 9.

Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika i Gradonačelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore kada su to:

-Primorsko goranska županija i Republika Hrvatska, javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu (ili djelomičnom vlasništvu) Grada Krka, Primorsko goranske županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte od javnog interesa,

-trgovačka društva, fizičke osobe, crkvene institucije i udruge kad grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, djelatnost vjerskih organizacija, humanitarne djelatnosti).

Članak 10.

Komunalni doprinos iznosi 30% iznosa propisanog člankom 6. ove Odluke za ozakonjenje zgrade, izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju postojeće građevine koja je u cijelosti namijenjena stanovanju ( stan, pomoćne prostorije, konobe, garaže, spremišta), ili ako nije namijenjena u cijelosti stanovanju, samo za onaj dio građevine koji je namijenjen stanovanju, s time da je od ukupno utvrđene kubature građevine umanjenje moguće samo za kubaturu do 500 m3.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se jedino ako obveznik komunalnog doprinosa ima mjesto prebivališta na području Grada Krka 10 i više godina i ako nema u vlasništvu stambeni prostor, odnosno ako ima u vlasništvu stambeni prostor manji od 500 m3 ostvaruje pravo na umanjenje samo na razliku kubature do 500 m3.

Ovakvo umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa uključuje i bračnog druga i može se koristiti jedanput za ozakonjenje, izgradnju ili rekonstrukciju jedne građevine.

Članak 11.

HRVI iz Domovinskog rata od I. - X. skupine i članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kada prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»NN«, broj 121/17) ispunjavaju uvjete za stambeno zbrinjavanje i kad ostvaruju pravo umanjenja iz članka 10. ove Odluke, imaju pravo na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje zgrade, izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju postojeće građevine koja je u cijelosti namijenjena stanovanju do 500,00 m3 obujma i to u iznosu od 100%.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, koji ostvaruju pravo umanjenja iz članka 10. ove Odluke, imaju pravo na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu, za ozakonjenje zgrade, izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju postojeće građevine koja je u cijelosti namijenjena stanovanju do 500,00 m3 obujma i to:

-za 400 i više dana provedenih na ratištu 95%

-za 300 i više dana provedenih na ratištu 90%

-za 200 i više dana provedenih na ratištu 85%

-za 100 i više dana provedenih na ratištu 80%

-do 100 provedenih na ratištu 75%.

Članak 12.

Vlasnik odnosno investitor iz članka 11. ove Odluke, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalno gospodarstvo dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Članak 13.

Vlasniku odnosno investitoru koji gradi proizvodne i servisne hale te pripadajuća skladišta i poslovno-gospodarske objekte namijenjene isključivo proizvodnji, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 80%.

Članak 14.

Prilikom obračuna komunalnog doprinosa za izgradnju garaža i parkirališnih prostora, podruma i pomoćnih prostora koji nije namijenjen komercijalnom korištenju, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 50%.«

Kod rekonstrukcije obiteljskih kuća, odnosno poboljšanja životnog standarda (dogradnja spavaće sobe, kupaonice, WC-a i slično), te gradnja pomoćnog prostora (garaže ili spremišta), kao slobodnostojećeg ili prigrađenog pomoćnog prostora s obveznim vanjskim ulazom, komunalni doprinos umanjuje se 50%.

Članak 15.

Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji ozakonjuje stambenu ili poslovnu građevinu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17), na njegov zahtjev odobrit će se popust u iznosu od 20%, ukoliko komunalni doprinos plati jednokratno u cijelosti u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos za ozakonjenje zgrada može se suglasno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) na zahtjev stranke odgoditi za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, ali u tom slučaju ne može ostvariti pravo na popust od 20% iz stavka 1. ovog članka.

Prilikom obračuna komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili fizičkoj osobi koja ostvaruje prihod od poljoprivredne djelatnosti, odnosno koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću samo za vlastite potrebe, a ozakonjuje nezakonito izgrađene poljoprivredne objekte jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 50%.

V. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 16.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Ako je Grad Krk u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom. U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika i Gradonačelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) donose Odluku o financiranju komunalne infrastrukture.

Članak 17.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:

-podatke o obvezniku komunalnog doprinosa

-iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

-obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

-prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, ništavo je.

Članak 18.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 19.

Kod ozakonjenja zgrada kod jednokratnog plaćanja u cijelosti iz članka 15. ove Odluke utvrdit će se visina komunalnog doprinosa na puni iznos bez popusta kao i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim popustom od 20% koji vrijedi do isteka roka (do 30 dana od izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu).

Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u roku iz prednjeg stavka ovoga članka, obveznik nema pravo na popust i obvezan je platiti visinu komunalnog doprinosa utvrđenu obračunom/izračunom bez popusta, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli neplaćeni dio tog iznosa bez popusta.

Članak 20.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji na području Grada Krka, dostavlja se na znanje Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalno gospodarstvo.

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 21.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 22.

Jedinstveni Upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa

Članak 23.

Komunalni doprinos je plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, pa će s toga Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo uračunati komunalni doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na području Grada Krka, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Gradonačelnik će po potrebi donositi upute i potrebna pojašnjenja (potrebna uputstva) upravnim tijelima za provedbu ove Odluke.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/04, 34/09, 27/10, 19/12, 13/13, 9/15 i 7/17).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-06/18-01/03

URBROJ:2142/01-01-18-5

Krk, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2087&mjesto=51500&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr