SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
116

58.

Temeljem odredbe članka 31., 36. i 43., Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/00, 15/01, 11/ 02, 13/03, 19/04, 37/05 i 40/06) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2006. godine, donijelo je sljedeće

OPĆE UVJETE
o obavljanju usluge dostave u određenim zonama
smirenog prometa

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima o obavljanju usluge dostave u određenim zonama smirenog prometa (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju uvjeti pod kojima se obavlja usluga dostave u određenim zonama smirenog prometa.

Poslove dostave u određenim zonama smirenog prometa obavlja trgovačko društvo Lošinj parking d.o.o. Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 (u tekstu koji slijedi: Pravna osoba).

Članak 2.

Kad pravna osoba obavlja usluge dostave temeljem odredbi članka 43. Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja, dužna je to činiti prema odredbama ovih Općih uvjeta.

Članak 3.

Pravna osoba dužna je obaviti korisniku uslugu dostave po njegovu zahtjevu, u što je moguće kraćem vremenskom roku, što je moguće bliže odredištu, poštujući prvenstveni red zahtjeva korisnika, sve u granicama tehničkih mogućnosti vozila i raspoloživosti radne snage.

Pravna osoba je dužna obaviti istoga dana sve dostave za koje je zahtjev postavljen u okviru radnog vremena, iako bi njihovo obavljanje bilo dovršeno i nakon njegova završetka, ali najviše do dva sata. Dostave za koje bi bilo potrebno veće prekoračenje radnog vremena nastaviti će se sljedećeg radnog dana.

Članak 4.

Cijena prijevoza robe za potrebe opskrbe građanstva bit će:

- u vremenu od 07,00 do 09,00 sati besplatno

- u vremenu od 09,00 do 16,00 sati, u sezoni od 01.05. do 15.09. - 15,00 kn po turi,

- u vremenu od 09,00 do 20,00 sati, izvan sezone u razdoblju od 16.09. do 30.04. - 15,00 kn po turi.

Cijena prijevoza robe koje će obavljati Pravna osoba za sve ostale korisnike iznosi 30,00 kn, s PDV-om po turi za prijevoz na Rivi lošinjskih kapetana.

Cijena prijevoza robe koje će obavljati Pravna osoba za sve ostale korisnike iznosi 40,00 kn, s PDV-om po turi za prijevoz u Velom Lošinju i u Ul. I. S. Vidulića i ul. Priko.

Za potrebe opskrbe ogrjevom u razdoblju od 16.09 do 30.04. u vremenu od 07,00 do 14,00 sati - 15,00 kuna po turi, a od 14,00 do 20,00 sati besplatno.

U sezoni od 01.05. do 15.09. prijevoz ogrjeva će se naplaćivati 100,00 kuna, s PDV-om po turi.

Članak 5.

Usluga prijevoza plaća se u pravilu u gotovini djelatniku Pravne osobe koji obavlja prijevoz, koji je dužan izdati račun o obavljenoj usluzi.

Na prethodni zahtjev korisnika usluge dostave djelatnik Pravne osobe koji obavlja prijevoz obvezan je izdati R1 račun.

Korisnik usluge dostava obvezan je po izvršenoj dostavi staviti svoj potpis u evidencijsku knjigu obavljenih dostava koju mu na potpis predaje djelatnik Pravne osobe koji obavlja prijevoz.

Pored potpisa, u odgovarajuću rubriku, korisnik usluge dostave ovlašten je upisati svoje primjedbe na obavljenu dostavu koje se napose mogu odnositi na oštećenja robe, znatna kašnjenja i drugo.

Potpisom u evidencijskoj knjizi koji je dan bez upisanih primjedbi, korisnik usluge dostave potvrđuje da je dostava obavljana uredno bez oštećenja tereta.

Članak 6.

Masa tereta koja se prevozi po svakoj pojedinoj vožnji može iznositi najviše 600,00 kg.

Korisnici usluge dostave koji imaju potrebu prijevoza veće količine tereta obvezni su najaviti se radi dogovora barem dva dana unaprijed.

Dostave veće količine tereta obavit će se prema dogovoru s pojedinim korisnikom na način da ne dovodi do kašnjenja za druge korisnike.

Pravna osoba je dužna obaviti najavljenu odnosno dogovorenu dostavu veće količine tereta u okviru dogovora s korisnikom, s prekoračenjima radnog vremena i dužim od dva sata, ako korisnik tako zahtjeva i ako bi mu u suprotnom bila nanesena šteta. Mogući slučajevi štete za korisnika su rizik od oštećenja ili krađe robe uslijed ležanja na lokaciji za prekrcaj, povećana naknada za prijevoz uslijed čekanja

vozila koje doprema stvar do lokacije za prekrcaj, povećana naknada za osobe koje dočekuju robu i drugo.

Članak 7.

Dostava se obavlja svakog radnog dana tijekom tjedna od 07,00 do 14,00 sati. Subotom se dostava obavlja od 07,00 do 14,00 sati.

Tijekom turističke sezone dostava se obavlja svaki dan od 07,00 do 14,00 sati.

Turistička sezona traje od 1. svibnja do 30. rujna.

Članak 8.

U Malom Lošinju kao lokacija za prekrcaj tereta određuje se mjesto ispred SRD »Udica«. U Ulici lošinjskih brodograditelja s južne strane, preko puta kućnih brojeva 5, 7 i 9 bit će osigurana četiri mjesta za dostavu, odnosno za čekanje kamiona na pretovar.

U Velom Lošinju kao lokacija za prekrcaj krutog ogrjeva određuje se Ulica Vladimira Gortana.

Članak 9.

Za obavljanje dostave specijalne robe za koju Pravna osoba nema tehničkih mogućnosti prijevoza, izdaje se posebna dozvola za pristup zonama smirenog prometa.

Članak 10.

Ukrcaj tereta u vozilo Pravne osobe na lokaciji za prekrcaj i iskrcaj tereta na njegovu odredištu dužnost je korisnika usluge dostave.

Pravna osoba nije odgovorna za štetu koju pretrpi teret prilikom njegova ukrcaja ili iskrcaja iz vozila za dostavu.

Članak 11.

U slučaju nemogućnosti obavljanja dostave od strane Pravne osobe, izdavat će se posebne dozvole drugim vozilima za obavljanje iste.

Članak 12.

Korisnik usluge dostave dužan je obavijestiti djelatnika Pravne osobe koji obavlja prijevoz o posebnim svojstvima robe zbog kojih je ova izložena povećanom riziku oštećenja tijekom prijevoza (lomljivost, povećana kvarljivost, itd.).

Pravna osoba ne odgovara za štetu koju je pretprio korisnik usluge dostave usljed oštećenja uvjetovanih posebnim svojstvima robe zbog kojih je ova izložena povećanom riziku oštećenja tijekom prijevoza, ako nije o tim svojstvima obavijestio djelatnika Pravne osobe koji obavlja prijevoz.

Članak 13.

Korisnik usluge dostave dužan je obavijestiti djelatnika Pravne osobe koji obavlja prijevoz o svojstvima stvari koje ju čine opasnom ili zbog koje zahtijeva posebne uvjete prijevoza.

Ukoliko korisnik usluge dostave ne dade obavijest iz prethodnog stavka, odgovara za štetu koja bi zbog toga nastala.

Članak 14.

Korisnik usluge dostave dužan je zapakirati teret čiji prijevoz zahtjeva na adekvatan način.

Pravna osoba ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja tereta do kojih je došlo uslijed njezinog neadekvatnog pakiranja.

Članak 15.

Korisnik usluge ovlašten je odustati bez obrazloženja od obavljanja dostave koja nije započeta.

Započeta dostava koja je prekinuta usljed zahtjeva korisnika, uzima se kao da je u cijelosti obavljena.

Članak 16.

Ugovor o obavljanju usluge dostave sklapa se u usmenom obliku. Potpisom u evidencijskoj knjizi dostave i izdavanjem računa ugovorne strane potvrđuju da je ugovor sklopljen i uredno izvršen.

Na ugovore o obavljanju usluge dostave primjenjuju se odredbe ovih Općih uvjeta.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se opće odredbe obveznog i ugovornog prava, odrebe o ugovoru o djelu i opće odredbe o ugovoru o prijevozu, dok je isključena primjena posebnih odredaba o ugovoru o prijevozu stvari odnosno tereta.

Članak 17.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/06-01/59

Ur. broj: 2213/01-01-06-4

Mali Lošinj, 21. studenoga 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=10005&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr