SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
GRAD KRALJEVICA
116

35.

Na temelju članka 34. stavak 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03- pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 22. studenoga 2006. godine, donosi

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje
i odvoz komunalnog otpada

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: održavanje čistoće) na području Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće na području Grada obavlja Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o. Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14 (u daljnem tekstu: Komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je osigurati obavljanje komunalne usluge iz članka 1. ove Odluke za sve pravne i fizičke osobe koje proizvode komunalni otpad na području Grada.

Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada.

Komunalno društvo dužno je održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju, a redovnim pranjem održavati ih čistima i urednima.

Mjesto za postavljanje posuda te oblik (zapreminu) posuda na pojedinoj lokaciji određuje Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel) na prijedlog Komunalnog društva.

Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijalnim vozilima za tu namjenu.

Članak 5.

Komunalna usluga održavanje čistoće obavlja se po Programu skupljanja i odvoza komunalnog otpada, kojeg donosi Komunalno društvo.

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se tjedni raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada na pojedinim područjima Grada.

Intenzitet obavljanja komunalne usluge održavanja čistoće na pojedinom području Grada prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene, u razdoblju između dva pražnjenja tih posuda.

Članak 6.

Obveznik korištenja komunalne usluge održavanja čistoće je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevina na području Grada, a koja proizvodi komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

Obveznikom korištenja komunalne usluge iz stavka 1. ovoga članka smatra se i korisnik građevine odnosno posebnog dijela građevine, kada je to pravo na njega prenio vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine pisanim ugovorom.

Članak 7.

Korisnik usluge obvezan je koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće na način da komunalni otpad odlaže u posude za skupljanje komunalnog otpada.

U izvršenju obveze iz stavka 1. ovoga članka, korisnik usluge dužan je poštivati odredbe Odluke kojom se uređuje komunalni red na području Grada.

Članak 8.

Obveza korištenja komunalne usluge održavanja čistoće nastaje za korisnika usluge u trenutku stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine.

O stjecanju vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine, korisnik usluge je dužan pismeno obavijestiti Komunalno društvo u roku 30 dana od dana stjecanja vlasništva.

Korisnik usluge je dužan Komunalnom društvu, uz pisanu obavijest iz stavka 2. ovoga članka, priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje je stečeno pravo vlasništva nekretnine).

Članak 9.

Korisnik usluge dužan je plaćati obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće sukladno cjeniku Komunalnog društva, na temelju ispostavljenog računa.

III. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice, komunalni redar.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u roku od 30 dana pismeno ne obavijesti Komunalno društvo o stjecanju vlasništva građevine ili posebnog dijela građevine u kojoj se proizvodi komunalni otpad (članak 8. stavak 2. Odluke),

2. u roku od 30 dana, računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke, pismeno ne obavijesti Komunalno društvo da nije evidentirana kao korisnik komunalne usluge održavanja čistoće, a vlasnik je građevine ili posebnog dijela građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke (članak 12. Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke koja proizvodi komunalni otpad, koji nije evidentiran kao obveznik komunalne usluge održavanja čistoće, dužan je pismeno obavijestiti Komunalno društvo o vlasništvu građevine, odnosno posebnog dijela građevine najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-10/17

Ur. broj: 2170/08-08-06-02

Kraljevica, 22. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Danijel Frka v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=10001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr