SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
116

124.

Na temelju članka 29. stavak 8. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. stavak 1. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština, na sjednici 23. studenoga 2006. donijela je

UPUTSTVO
za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup
zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske
županije

Članak 1.

Ovim Uputstvom propisuju se postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), kriteriji vrednovanja ponuda za davanje zajedničkih lovišta u zakup te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog lovišta.

Članak 2.

Zajedničko lovište na području Županije daje se u zakup na vrijeme od 10 lovnih godina putem javnog natječaja.

Pravo na podnošenje ponude za zakup ima pravna osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili fizička osoba (obrtnik) sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pravo na podnošenje ponude nema pravna ni fizička osoba koja je kažnjavana za kazneno djelo nezakonitog lova ili za prekršaj iz članka 96. i/ili 99. Zakona o lovstvu dok traje sigurnosna mjera, odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona.

Pravo na podnošenje ponude nema pravna ni fizička osoba koja ima nepodmirena dugovanja prema Županiji.

Članak 4.

Sposobnost ponuditelja utvrđuje se sljedećom dokumentacijom:

. izvornik ili ovjerena preslika izvatka iz upisa u sudski registar za pravnu osobu kojom se dokazuje da je registrirana za obavljanje lova, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja;

. izvornik ili ovjerena preslika izvatka iz registra udruga ili obrtnog registra ako je ponuditelj udruga ili obrtnik, kojim se dokazuje da je registriran za obavljanje lova, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja;

. izjava o nekažnjavanju kao javnobilježnička isprava za kazneno djelo nezakonitog lova ili prekršaj iz članka 96. i/ ili članka 99. Zakona o lovstvu;

. mišljenje Hrvatskog lovačkog saveza o sposobnostima ponuditelja za uredno izvršenje preuzetih obveza po Ugovoru o davanju lovišta u zakup;

. mišljenje poglavarstva jedinice lokalne samouprave na čijem području je zajedničko lovište ili veći dio lovišta;

. dokaz o pologu jamčevine (preslika ovjerene uplatnice) u iznosu 50% od početnog iznosa godišnje lovozakupnine istaknute u javnom natječaju za pojedino lovište u korist žiro računa Proračuna Primorsko-goranske županije broj: 2402006-1800008005, poziv na broj: 21 (za pravne osobe) ili 22 (za fizičke osobe), 7374 matični broj (za pravnu osobu) ili JMBG (za fizičku osobu), s naznakom »Jamčevina za javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog lovišta te broja i naziva lovišta«;

. potvrda o uredno ispunjenim obavezama ponuditelja prema Županiji u prethodne 3 godine (ako ih je imao);

. izvješće o bonitetu ponuditelja (BON 1 za trgovačka društva, odnosno potvrda Porezne uprave o visini dohotka za obrtnike - za prethodnu godinu; BON 2 za sve poslovne subjekte), izvornik, ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja, ili ovjerena preslika izvornika;

. preslika Računa dobiti i gubitaka i Bilancu na dan 31. 12. 2006. godine za srednja ili velika poduzeća s vidljivim pečatima FINA-e / Porezne uprave (dostaviti original na uvid), fizička osoba (obrtnik) prilaže i godišnji obračun poreza i Popis dugotrajne imovine;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju ili avalirana mjenica za uredno izvršenje ugovornih obveza;

. za zajednička otvorena lovišta na otocima akcijski plan izlova postojeće divljači koja od prirode ne obitava na otoku;

. za zajednička otvorena lovišta na otocima izjava ponuditelja kao javnobilježnička isprava da će u roku od dvije (2) godine provesti izlov divljači koja od prirode ne obitava na otoku, u cilju provedbe članka 13. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 32/02 i 33/06).

Ponuditelji mogu priložiti i druge dokaze o izvorima sredstava za financiranje zakupa.

Članak 5.

Ponuditelj dostavlja ponudu s godišnjom lovozakupninom koja mora biti napisana brojkama i slovima.

Najpovoljnija je ponuda ona kojom je ponuđena najviša godišnja lovozakupnina.

Članak 6.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje zajedničkih lovišta u zakup na području Županije (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Županijska skupština.

Javni natječaj objavljuje se na web stranici Županije i u dnevnom tisku.

Tekst javnog natječaja naročito sadrži podatke o davatelju zakupa, predmetu natječaja, obveznom sadržaju ponude, roku za dostavu ponude, mjestu i vremenu otvaranja ponude, kriterijima za odabir i drugo sukladno odluci Komisije.

Članak 7.

Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku, zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici, s obveznom naznakom: »Javni natječaj za zakup zajedničkih lovišta - ne otvarati«. Ukoliko vanjska omotnica nije zapečaćena i označena kao što je naprijed navedeno, Komisija neće prihvatiti odgovornost ako ponuda završi na krivom mjestu ili se prerano otvori.

Ponuda se dostavlja u dvostrukim omotnicama.

Zapečaćene ponude dostavljaju se poštom ili osobno u pisarnici, adresa: Primorsko-goranska županija, Ciottina 10, 51000 Rijeka - Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje zajedničkih lovišta u zakup na području Županije, najkasnije dana i sata utvrđenog odlukom Komisije u javnom natječaju.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vratit će se ponuditelju neotvorene.

Članak 8.

Javno otvaranje ponuda održat će se najkasnije drugi radni dan od dana isteka roka za predaju ponuda, u sjedištu Županije, po redoslijedu zaprimanja i u nazočnosti članova Komisije.

Otvaranju ponuda može biti nazočna samo jedna ovlaštena ili opunomoćena osoba svakog ponuditelja uz uvjet predočenja pisane ovlasti.

Članak 9.

Komisija zapisnički utvrđuje koji od prijavljenih ponuditelja je dostavio dokumentaciju navedenu u članku 4. ovog Uputstva, iznos ponuđene godišnje lovozakupnine za svako zajedničko lovište kao i podatak o tome tko prisustvuje ispred ponuditelja na otvaranju ponuda.

Po okončanju javnog natječaja zapisnik potpisuju predsjednik, članovi Komisije i prisutni predstavnik ponuditelja.

Dokumentaciju iz članka 4. ovog Uputstva Komisija zadržava do okončanja postupka, a potom istu vraća svim ponuditeljima u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, osim ponuditelju s kojim će biti zaključen ugovor.

Komisija ima pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja i vratiti uplaćene jamčevine u roku od 8 dana od otvaranja ponuda te raspisati novi javni natječaj u roku od 15 dana od donošenja odluke o neodabiru.

Članak 10.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zajedničkog lovišta donosi Županijska skupština.

Ugovor o zakupu zajedničkog lovišta zaključit će župan s najpovoljnijim ponuditeljem, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se istima u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda, dok se položena jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava u zakupninu za lovište.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključivanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a javni natječaj za davanje predmetnog zajedničkog lovišta u zakup se ponavlja.

Članak 12.

Svaki ponuditelj snosi sve troškove za pripremu i podnošenje ponude na natječaj bez obzira na ishod natječaja.

Članak 13.

Javni natječaj ili dio natječaja poništit će se:

- ako se prije roka za podnošenje ponuda dokumentacija za javni natječaj mora bitno mijenjati,

- ako nijedan od ponuditelja ne ispunjava uvjete odnosno ne priloži svu potrebnu dokumentaciju u roku i na način sukladno objavljenom javnom natječaju,

- ako je cijena najpovoljnije ponude manja od početne godišnje lovozakupnine,

- ako za javni natječaj ili dio natječaja ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda.

Članak 14.

Javni natječaj će se ponoviti:

- u slučaju poništenja natječaja iz razloga opisanih u članku 13. ovog Uputstva,

- ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili zaključivanja Ugovora o zakupu, odnosno ugovor ne zaključi u roku iz članka 10. stavak 2. ovog Uputstva,

- u slučaju kada bez obzira na razlog nije došlo do zaključivanja ugovora o zakupu lovišta.

Članak 15.

Davanje potrebnih tumačenja u svezi provođenja javnog natječaja kao i donošenje odluka po svim pitanjima koja se jave u tijeku i po okončanju javnog natječaja u nadležnosti su Komisije i konačne su.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje vrijediti Uputstvo za provedbu usmenog javnog nadmetanja za davanje u zakup zajedničkih lovišta Županije primorsko-goranske (»Službene novine« broj 24/96 i 26/96).

Članak 17.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/75

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 23. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=00001&odluka=124
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr