SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

7.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službeni novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na 74. sjednici održanoj dana 18. veljače 2003. godine donijelo je

PRAVILNIK
o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz
Programa društveno poticane stanogradnje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju kriteriji, mjerila, veličina stana, te postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade u okviru Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program) i druga pitanja s tim u vezi.

II. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA

Članak 2.

Pravo na rješavanje stambenog pitanja po odredbama ovog Pravilnika imaju osobe koje kumulativno, na dan objave natječaja, ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da su državljani Republike Hrvatske,

2. da imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to u trajanju od najmanje 15 godina (neprekidno ili s prekidima),

3. da podnositelji zahtjeva kao i njihov bračni drug i malodobna djeca na području Republike Hrvatske:

- nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske,

- nisu otkupili odgovarajući stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi).

Obitelj podnositelja zahtjeva čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive.

Samac je osoba koji nema obitelji i živi bez članova svoje obitelji.

Odgovarajućim stanom u smislu točke 3. ovog članka smatra se stan iz članka 14. ovog Pravilnika.

Članak 3.

Kriteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju stana su:

1. vrijeme prebivanja na području Grada Opatije za podnositelja zahtjeva;

2. stambeni status;

3. životna dob podnositelja zahtjeva;

4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva;

5. djeca na školovanju;

6. stručna sprema podnositelja zahtjeva;

7. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za podnositelja zahtjeva;

8. status hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva, stečen prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;

9. invalidnost ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ ili člana njegova obiteljskog domaćinstva.

Članak 4.

Prema prebivanju na području Grada Opatije podnositelju zahtjeva pripada 0,5 bodova za svaku godinu prebivanja.

Članak 5.

Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

a) za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe i status najmoprimca
sa zaštićenom najamninom kod fizičke osobe, te osobe koje koriste stan namijenjen za nadstojnika zgrade                   8 bodova

b) drugi najmoprimci sa zaštićenom najamninom                                                                 6 bodova

c) za stanovanje kod člana obiteljskog domaćinstva u neodgovarajućem stanu ili kući           4 boda

d) za stanovanje kod člana obiteljskog  domaćinstva u odgovarajućem stanu ili kući             2 boda

e) za vlasnika u neodgovarajućem stanu ili kući                                                                    1 bod.

Članak 6.

Prema životnoj dobi podnositelju zahtjeva pripada:

a) do 22 godine                            6 bodova

b) od 23 godine do 40 godina     12 bodova

c) od 41 godine dalje                   8 bodova

Članak 7.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

a) samac          1 bod

b) dva člana     2 boda

c) tri člana        3 boda

d) četiri i više članova 4 boda.

Članak 8.

Za svako dijete na redovnom školovanju podnositelju zahtjeva pripadaju 2 boda.

Članak 9.

Na temelju stručne spreme podnositelju zahtjeva pripada:

a) visoka stručna sprema         8 bodova

b) viša stručna sprema             6 bodova

c) srednja stručna sprema        5 bodova

d) niža stručna sprema             2 boda.

Članak 10.

Za svaku punu godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj podnositelju zahtjeva pripada 0,5 bodova.

Članak 11.

Prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta RH podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata pripada:

a) do 12 mjeseci 2 boda

b) od 12 na dalje 3 boda

Članak 12.

Na temelju invalidnosti ili tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva ili člana njegova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

a) za 100 0nvalidnosti ili tjelesnog oštećenja     6 bodova

b) za 90 0nvalidnosti ili tjelesnog oštećenja       4 boda

c) za 80 0nvalidnosti ili tjelesnog oštećenja      2 boda.

Članak 13.

Bodovi dobiveni po kriterijima iz članka 4. do članka 12. ovog Pravilnika zbrajaju se, te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed na listi reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava ima onaj podnositelj koji ima više bodova po osnovi prebivališta, a ako su i po tom kriteriju isti prednost ima podnositelj koji ima veći broj bodova po osnovi stambenog statusa, a ako su i po tom osnovu isti, prednost ima podnositelj koji ima veći broj bodova po osnovi radnog staža.

III. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI

Članak 14.

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

za 1 osobu do 50 m2 stambenog prostora,

za 2 osobe do 65 m2 stambenog prostora,

za 3 osobe do 80 m2 stambenog prostora,

za 4 osobe do 90 m2 stambenog prostora,

za 5 osoba do 100 m2 stambenog prostora,

za 6 osoba do 110 m2 stambenog prostora, i

za 7 osoba i više do 120 m2 stambenog prostora.

IV. POSTUPAK I TIJELA ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA

Članak 15.

Postupak utvrđivanja liste reda prvenstva za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade u okviru Programa društveno poticane stanogradnje provodi Gradsko poglavarstvo.

Stručno administrativne odnosno tehničke poslove za Gradsko poglavarstvo obavlja Upravni odjel za komunalni sustav.

Članak 16.

Gradsko poglavarstvo, na prijedlog Upravnog odjela, objavljuje oglas za izradu liste reda prvenstva, a koji obvezno sadrži:

1. uvjete za sudjelovanje u postupku,

2. isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,

3. naznaku da je rok za podnošenje zahtjeva 30 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog priopćavanja i na oglasnoj ploči Grada Opatije.

Članak 17.

Zahtjev za odobravanje zahtjeva za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu.

Članak 18.

Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za odobravanje zahtjeva za kupnju stana, priložiti dokumente kojima dokazuje pravo na uvrštenje na listu reda prvenstva za dodjelu stana iz članka 3. ovog Pravilnika:

1. domovnicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice

2. uvjerenje Policijske stanice o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove obitelji, s naznakom dužine prebivanja na području grada Opatije,

3. rodni list i vjenčani list za sebe i sve članove obitelji (ne stariji od 6 mjeseci),

4. ovjerenu izjavu da ne postoji zapreka za stjecanje prava na stan iz članka 3. ove odluke.

Podnositelj zahtjeva treba zahtjevu priložiti i isprave kojima dokazuje pravo na bodovanje po mjerilima i kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Isprave iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavljaju se u originalu ili kao ovjerene preslike.

Članak 19.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od 8 dana da dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom.

Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima se dokazuju uvjeti iz članka 3. ove odluke, a podnositelj zahtjeva u dopunskom roku ne upotpuni zahtjev, zahtjev se neće razmatrati.

Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za bodovanje po pojedinim kriterijima, a podnositelj zahtjeva u dopunskom roku ne upotpuni zahtjev, izvršit će se bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koja je trebao dopuniti zahtjev.

Članak 20.

Prijedlog liste i listu reda prvenstva utvrđuje Gradsko poglavarstvu na prijedlog Upravnog odjela.

Podnositelji zahtjeva mogu dati primjedbe na prijedlog liste u roku od 15 dana po njenom isticanju na oglasnoj ploči Grada Opatije.

Nakon razmatranja primjedbi podnositelja zahtjeva, Gradsko poglavarstvo je dužno u roku od 30 dana utvrditi i objaviti listu reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Lista iz stavka 3. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave.

Članak 21.

Lista reda prvenstva sadrži:

1. redni broj,

2. prezime i ime podnositelja zahtjeva,

3. broj članova obitelji podnositelja zahtjeva,

4. broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

5. ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

6. potpis predsjednika Gradskog poglavarstva,

7. mjesto i datum utvrđivanja liste reda prvenstva.

Članak 22.

Lista reda prvenstva utvrđuje se za vrijeme od 4 godine.

Osobe koje u toku trajanja liste prestanu ispunjavati uvjete na osnovi kojih su uvršteni na listu reda prvenstva, brišu se.

Osobe, kod kojih za vrijeme trajanja liste reda prvenstva dođe do promjena koje utječu na veličinu i broj prostorija stana, dužne su u roku 15 dana od nastale promjene dostaviti dokaze o nastalim promjenama.

Osobe koje su podnijele neistinite dokaze o ispunjavanju uvjeta za utvrštenje na listu reda prvenstva, brišu se.

Članak 23.

Sukladno dinamici gradnje stanova iz Programa i temeljem konačne Liste, podnositelji zahtjeva upućuju se Agenciji za pravni promet nekretnina i poslovnoj banci za sklapanje predugovora za odobravanje bankovnog kredita kupcu.

U slučaju da pojedini podnositelji zahtjeva iz stavka 1. ovog članka ne ispune uvjete poslovne banke za preuzimanje kredita, po dobivanju saznanja o tome, Gradsko poglavarstvo odredit će sljedeće osobe sa liste reda prvenstva koje će uputiti na sklapanje predugovora o odobravanju bankovnog kredita.

Članak 24.

Na temelju konačne Liste, raspoloživih stanova, suglasnosti banke, te provjere stvarnih uvjeta stanovanja i imovinskog stanja podnositelja zahtjeva, Upravni odjel predlaže Gradskom poglavarstvu donošenje zaključka o odobravanju zahtjeva za kupnju stana koji sadrži:

1. prezime, ime osobe kojoj se zahtjev odobrava;

2. podatak o stanu (zgrada, ulica, površina stana i drugo);

3. podatke iz suglasnosti banke;

4. obvezu zaključivanja predugovora o kupnji stana.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 370-05/03-01/04

Ur. broj: 2156/01-02-03-1

Opatija, 18. veljače 2003.

Predsjednik Poglavarstva
Ranko Vlatković, dipl. oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=10006&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr