SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
115

36.

Na temelju članka 35. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/ 01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na sjednici održanoj dana 23. listopada 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Grada Novog Vinodolskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, nazivi, djelokrug rada, rukovođenje i druga pitanja značajna za rad upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: upravna tijela Grada).

Članak 2.

Upravna tijela Grada ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njihovim radom i odgovornostima u radu.

Upravna tijela Grada obavljaju upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Novog Vinodolskog te poslove državne uprave prenesene na Grad, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela i upravljanje poslovima uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. donosi Gradsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 4.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela Grada koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, naziv Primorsko-goranska županija, naziv Grad Novi Vinodolski, naziv upravnog tijela.

Članak 5.

Sredstva za rad upravnih tijela Grada osiguravaju se u proračunu Grada te iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

II. DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA GRADA

Članak 6.

Upravna tijela Grada jesu:

1. Ured Grada,

2. Upravni odjel za urbanizam i razvoj,

3. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

4. Upravni odjel za financije.

Članak 7.

Ured Grada obavlja upravne, stručne, pravne, protokolarne, administrativno-tehničke poslove koji se odnose na:

- stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organizacije sjednica Poglavarstva, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,

- organizaciju poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima,

- stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,

- suradnju tijela Grada s državnim i županijskim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama, političkim strankama i građanima,

- prava nacionalnih manjina,

- ostvarivanje prava na pristup informacijama,

- razmatranje predstavki i pritužbi na rad upravnih tijela Grada,

- obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe mjesnih odbora,

- radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada,

- poslove prijema i otpreme pošte,

- vođenje pisarnice i arhive Grada,

- vođenje postupaka javne nabave u skladu sa zakonom i odlukom o izvršavanju proračuna,

- provođenje mjera zaštite na radu, priprema programa i mjera zaštite i spašavanja i suradnja sa nadležnim tijelima,

- održavanje čistoće poslovnog prostora Grada koje koriste upravna tijela Grada te ostale prostore po nalogu predstojnika, kao i tekuće održavanje istih prostora,

- osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području brige o djeci, odgoju i obrazovanju, praćenje rada ustanove predškolskog odgoja kojoj je Grad vlasnik i osnivač, suradnja sa ustanovama odgoja i obrazovanja na pripremi programa iznad državnog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna, stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata, te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja,

- osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području kulture, tehničke kulture i športa, kao i suradnja sa udrugama iz područja športa i kulture te praćenje rada ustanova u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač, kao i osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području vatrogastva,

- osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području zdravstva i socijalne skrbi u većem obimu od zakonom propisanog (sukladno socijalnom programu Grada), suradnja s udrugama i ustanovama na području zdravstva i socijalne skrbi u cilju unapređenja boljih uvjeta života, stipendiranje darovitih, socijalno ugroženih srednjoškolaca i studenata, te osiguranje drugih programa u funkciji zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 8.

Upravi odjel za urbanizam i razvoj obavlja stručne, pravne poslove i druge poslove koji se odnose na:

- provođenje postupaka izrada planske i programske dokumentacije iz područja prostornog uređenja,

- koordiniranje aktivnosti na poslovima zaštite graditeljskog naslijeđa koji pored provođenja postupaka koji se odnose na izvođenje radova na objektima pod zaštitom obuhvaća i davanje inicijative za utvrđivanje odgovarajuće zaštite kulturnog dobra,

- vođenje imovinsko-pravnih postupaka koji se odnose na pravni promet nekretnina u vlasništvu Grada, a koje se posebno odnosi na popis građevinskog zemljišta, pravni promet zemljišta i objekata u vlasništvu Grada, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visina kupoprodajne cijene i ostalog vezanog za ovu oblast,

- zastupanja pred sudovima i drugim tijelima osim onih poslova zastupanja pred sudovima i drugim tijelima koji su ovom Odlukom povjereni Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

- vođenje i priprema svih poslova koji se odnose na pomorsko dobro, a obuhvaćaju pokretanje postupka oko određivanje granice pomorskog dobra, upisa pomorskog dobra, izrade akata i provođenje postupaka koji se odnose na izdavanje koncesijskih odobrenja, pokretanje postupka dobivanja koncesije za luke posebne namjene i plaža na području Grada, uređenje i zaštita pomorskog dobra i dr.,

- provođenje postupaka javne nabave u skladu sa zakonom i odlukom o izvršavanju proračuna,

- pripremanje i koordiniranje aktivnosti kod osnivanja trgovačkih društava kojih je osnivač ili suosnivač Grad,

- pripremanje, provođenje i koordiniranje rada sa nadležnim tijelima koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a isto tako na projekte koje potiču nadležna ministarstva i nadležni uredi iz oblasti poljoprivrede,

- provođenje aktivnosti koje se odnose na razvoj poduzetništva na području Grada, a obuhvaća planiranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, suradnju sa nadležnim državnim i županijskim tijelima, osnivanje poduzetničkog centra, osmišljavanje poslovnih zona kroz izradu prostornih planova i dr.,

- pripremanje i sve ostale radnje koje se odnose na izgradnju i održavanje kapitalnih objekata na području Grada, a koji obuhvaćaju sportske objekte i objekte iz oblasti kulture,

- vođenje geografsko-informacijskog sustava (GIS),

- poslovi i priprema programa i mjera zaštite od požara i vatrogastva.

Članak 9.

Upravi odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne, pravne i druge poslove koji se odnose na:

- funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

- utvrđivanje obveznika, vođenje evidencije i razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa kao i prisilna naplata istih,

- poslove komunalnog redarstva koji obuhvaćaju nadzor i kontrolu u djelokrugu poslova ovog Odjela,

- izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture sa poslovima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, naknada za zemljišta, projektiranja, do izgradnje, primopredaje i preuzimanja objekata u vlasništvo (nerazvrstane prometnice s okolišem, građevine vodoopskrbe i odvodnje, izgradnja plinovodnih sustava, groblja, izgradnja i uređenje komunalnih odlagališta te ostale građevine),

- provođenje postupaka javne nabave u skladu sa zakonom i odlukom o izvršavanju proračuna,

- zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim tijelima u predmetima koji se odnose na komunalnu djelatnost,

- koordinacija i suradnja s komunalno-trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad,

- gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada koje obuhvaća davanje u zakup i naplatu, te najam stanova u vlasništvu Grada kao i vođenje popisa stanova i najmoprimaca i visine najamnine,

- gospodarenje i zakupi javnih površina, evidencija zakupoprimaca, te prisilna naplata,

- kontrolu i uređenje prometa odnosno analiza postojećih i predlaganje novih prometnih rješenja lokalnog značaja i autotaxi prijevoz, kao i izdavanje prometnih suglasnosti te suglasnosti za prekope i zauzeća javno prometnih površina, te prisilna naplata,

- geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih brojeva,

- poslove u svezi s javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina, čišćenjem javno-prometnih površina, čišćenjem mora i plaža, potrebe u slučaju dezinsekcije i deratizacije, održavanje javnih WC-a, održavanje fontana, održavanje groblja, veterinarska služba, iluminacija i dekoracija grada, održavanje autobusnih čekaonica, gospodarenje sa skloništima, te sanacija neuređenih deponija,

- poslove zaštite okoliša s izradom programa i drugih akata utvrđenih zakonom.

Članak 10.

Upravni odjel za financije obavlja stručne, pravne i druge poslove koji se odnose na:

- planiranje i izrada proračuna,

- planiranje i praćenje likvidnosti,

- kontrola izvršavanja proračuna,

- izrada polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, te izrada tromjesečnih statističkih izvješća,

- provedba postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga,

- poslove osiguranja imovine te službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po osiguranju, prijave štete i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine štete i naplatu štete,

- blagajničko poslovanje, poslovi obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada i korisnike proračuna po odluci Poglavarstva,

- prijem i unos izvadaka platnog prometa te njihovo knjiženje u sve formirane analitike,

- izvršavanje plaćanja temeljem naloga (gradonačelnika, upravnih tijela Grada i korisnika proračuna), kontrola naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,

- vođenje evidencije ulaznih računa te evidentiranje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja,

- vođenje knjigovodstvenog popisa imovine u vlasništvu Grada,

- praćenje i naplata poreznih i neporeznih prihoda Grada, te analitičko praćenje naplate prihoda koje ostvaruju upravna tijela Grada, a koje temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela Grada,

- provođenje postupaka javne nabave u skladu sa zakonom i odlukom o izvršavanju proračuna,

- vođenje evidencije svih postupaka javne nabave,

- pripremu, izradu i realizaciju projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad,

- poslove planiranja i nabavke informatičkog sustava i opreme.

Članak 11.

Na temelju posebnog akta Gradskog poglavarstva, upravna tijela Grada iz članka 6. ove Odluke neke poslove iz svoga djelokruga rada mogu obavljati i za potrebe drugih proračunskih korisnika, čija se djelatnost financira i iz proračuna Grada.

Na temelju posebnog akta Gradskog poglavarstva, može se obavljanje nekih poslova iz samoupravnog djelokruga upravnih tijela iz članka 6. ove Odluke povjeriti drugim subjektima, a u skladu sa zakonom.

III. RUKOVOĐENJE UPRAVNIM TIJELIMA GRADA

Članak 12.

Radom Upravnih odjela Grada rukovodi pročelnik, a Uredom Grada rukovodi predstojnik.

Pročelnike i predstojnika iz stavka 1. ovog članka, na prijedlog gradonačelnika imenuje Gradsko poglavarstvo na način propisan zakonom.

Članak 13.

Pročelnici i predstojnik upravnih tijela Grada za svoj rad odgovaraju gradonačelniku i Gradskom poglavarstvu.

Pročelnici i predstojnik upravnih tijela Grada osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim rukovodi, kao i za izvršavanje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Pročelnici i predstojnik upravnih tijela Grada organizira obavljanje poslova u upravnom tijelu, izdaje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, osigurava funkcioniranje upravnog tijela te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima Grada.

Članak 14.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga odnosno poslova državne uprave koji su im povjereni zakonom, kao i nadzor nad radom upravnih tijela, u nadležnosti su Gradskog poglavarstva i gradonačelnika.

Članak 15.

Upravna tijela Grada svoju djelatnost obavljaju u okviru radnog vremena, čiji početak i završetak te raspored u tjednu, utvrđuje Gradsko poglavarstvo posebnom odlukom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 3. ove Odluke donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Nakon donošenja Pravilnika iz stavka 1. ovog članka donijet će se rješenja o rasporedu za službenike i namještenike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Službenici i namještenici u upravnim tijelima Grada kojima se mijenja djelokrug rada nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ove Odluke do donošenja rješenja iz stavka 2. ovog članka.

Upravna tijela Grada koja preuzimaju poslove uslijed promjena u djelokrugu rada, a koje su do sada obavljala druga upravna tijela, preuzimaju te poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, kao i prava i obveze razmjerno preuzetim obvezama.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustroju i djelokrugu Gradske uprave Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 18/93, 24/97 i 20/ 06).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 030-02/06-20/3

Ur. broj: 2107/02-01-06-1

Novi Vinodolski, 24. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr