SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
115

34.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/ 03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 12. sjednici održanoj dana 23. listopada 2006. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/05), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2., u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Glava III. Programa - RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A., B., C., D., E., G. i H. na način da sada, izraženo u kunama glase:

A. JAVNE POVRŠINE

2006. godina

Uređenje javnog stubišta spoj Ogulinske i Senjske

270.000,00

 

Probijanje prolaza Pod sv. Mikulj - Obala P. Krešimira

150.000,00

 

Sufinanciranje TZ Grada za sanaciju plaže u Klenovici

50.000,00

 

Projektiranje šetnice Klek-kavana plaža - ugovoreno 2005.

94.000,00

UKUPNO

 

564.000,00

B. NERAZVRSTANE CESTE

2006. godina

Sanacija dijela ceste S. Radića u Klenovici

85.000,00

 

Projekt gradnje parkirališta »Suha Marina«

100.000,00

 

Gradnja spoja cesta Krminska - Nova Krasa

1.300.000,00

 

Probijanje cestovnog prilaza Pod Osap-Palih boraca

198.000,00

 

Sufinanciranje HC za sanaciju pločnika K. V. Zakona - Kralja Tomislava prema programu opasnih mjesta

100.000,00

 

Projekt ceste Podosap

19.950,00

 

Sanacija pločnika i ugibališta - križanje Grabrova

0,00

 

Gradnja dijela cesta naselja Dugno - Povile s križanjem na D.8.

2.200.000,00

 

Otplata anuiteta

22.000,00

 

Trošak nadzora gradnje Dugno-Povile

54.000,00

 

Sanacija zavoja Crno

100.000,00

 

Gradnja dijela ceste u ulici Zatrep

1.130.000,00

 

Otplata anuiteta

20,000,00

 

stručnog nadzora gradnje infrastrukture ulice Zatrep

18.000,00

 

Gradnja prometnice Korzo hrvatskih branitelja

5.500.000,00

 

Otplata anuiteta

60.000,00

 

Stručni nadzor nad gradnjom Korzo hrvatskih branitelja

128.000,00

 

Gradnja ceste Pod Osap

1.000.000,00

 

Otplata anuiteta

12.000,00

 

Probijanje dijela ceste po DPU Obala P. Krešimira IV. (cca 450 m')

600.000,00

 

Otplata anuiteta

7.000,00

 

Trošak stručnog nadzora gradnje

21.000,00

 

Sanacija ceste u Smokvici cca 120 m' (spoj na Krmpotsku)

87.000,00

 

Probijanje ceste u Klenovici (pilaz Kuli)

100.000,00

 

Idejni projekt gradnje garaža

85.000,00

 

Glavni projekt gradnje garaže

0,00

 

Gradnja Krminske ulice u Novom Vinodolskom pl. 2005.

500.000,00

 

Sufinanciranje gradnje uz Ž.C. 5064 - ugovorno 2005.

1.300.000,00

 

Glavni projekt po DPU Obala P. Krešimira IV. - ugovoreno 2005.

97.600,00

 

Projektiranje križanja ulica u Povilama - ugovoreno 2005.

67.100,00

 

Projektiranje uređenja Korzo hr. branitelja - ugovoreno 2005.

80.100,00

 

Projektiranje ceste po UPU posl. Zona Kargač - ugovoreno 2005.

166.000,00

 

Projektiranje ceste po UPU posl. Zona Zapad - plan 2005.

190.000,00

UKUPNO:

 

15.347.750,00

C. JAVNA RASVJETA

2006. godina

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema programu »opasnih mjesta«

180.000,00

 

Projekt javne rasvjete po DPU Turist-Lopar-Crveni križ

100.000,00

 

Sanacija javne rasvjete u Klenovici - predio Gaj

195.000,00

 

Sanacija javne rasvjete na igralištu u Klenovici

195.000,00

 

Sanacija javne rasvjete križanje Grabrova

0,00

 

Gradnja dijela javne rasvjete naselja Dugno u Povilama

300.000,00

 

Otplata anuiteta

6.000,00

 

Sanacija javne rasvjete Vinodolske ulice u Klenovica

305.000,00

 

Gradnja javne rasvjete Korza hrvatskih branitelja

1.500.000,00

 

Otplata anuiteta

12.000,00

 

Nadzor nad gradnjom javne rasvjete Korzo hrvatskih branitelja

37.000,00

 

gradnja dijela javne rasvjete ulice Zatrep (cca 310 m')

440.000,00

 

Otplata anuiteta

10.000,00

 

Stručni nadzor nad javne rasvjete ulice Zatrep

11.000,00

 

Projektiranje javne rasvjete »Ričina«

0,00

 

Gradnja javne rasvjete »Ričina«

186.000,00

 

Stručni nadzor nad gradnjom javne rasvjete »Ričina«

0,00

 

Sanacija javne rasvjete u Luci

190.000,00

 

Projektiranje javne rasvjete Dugna u Povilama - ugovoreno 2005.

35.400,00

 

Projektiranje JR po UPU posl. zona Kargač - ugovoreno 2005.

37.900,00

 

Projektiranje JR po UPU posl. zona Zapad - plan 2005.

100.000,00

 

Nadzor nad gradnjom uz Ž.C. 5064 - ugovoreno 2005.

195.000,00

 

Gradnja javne rasvjete uz Ž.C. 5064. ugovoreno 2005.

343.000,00

UKUPNO:

 

4.378.300,00

D. GROBLJA

2006. godina:

Izrada projekta novog groblja

0,00

 

Sufinanciranje Ivanja za uređenje groblja Novi Vinodolski

0,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (otplata anuiteta)

0,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u Povilama (otplata anuiteta)

70.000,00

 

Sanacija potpornog zida u groblju Novi Vinodolski ugovoreno 2005.

27.000,00

 

Nadzor nad sanacijom potpornog zida - ugovoreno 2005.

4.270,00

UKUPNO:

 

101.270,00

E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE

2006. godina:

Izrada situacionog nacrta izvedenog stanja Mel-Mikulja

19.000,00

 

Isplata naknade za zemljište po situacionom nacrtu Mel-Mikulja

150.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste Sopot

10.000,00

 

Otkup zemljišta za ostale objekte komunalne infrastrukture

50.000,00

 

Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture

99.000,00

 

Procjena vrijednosti nekretnina

15.000,00

UKUPNO:

 

343.000,00

G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2006. godina:

Sufinanciranje Ivanja za gradnju sistema odvodnje otpadnih voda uz ŽC. 5064 (otplata anuiteta)

180.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje ulice Posteni

0,00

 

Sufinanciranje Ivanja za izradu projekta odvodnje ulice Lukavice

30.000,00

 

Sufinaciranje Ivanja za gradnju odvodnje ulice Zatrep (kreditna sredstva Grada)

450.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje ulice Pod sv. Mikulj
(otplata anuiteta)

50.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje Korza hrvatskih branitelja
(kreditna sredstva Grada)

570.000,00

 

Otplata anuiteta

7.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje ulice Krasa

200.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za izradu glavnog projekta odvodnje naselja Klenovica - ugovoreno 2005.

110.000,00

 

Izrada projekta odvodnje po UPU posl. zona Kargač- ug. 2005.

84.200,00

 

Izrada projekta odvodnje poslovne zone Zapad (pl.- 2005.)

130.000,00

UKUPNO

 

1.811.200,00

G. VODOOPSKRBA

2006. godina:

Izrada projekta vodoopskrbe po UPU Poslovna zona Kargač

35.000,00

 

Sufinanciranje Vodovoda-Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Sibinj (otplata kredita)

680.000,00

 

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Bater (otplata kredita)

0,00

 

Projekt vodoopskrbe poslovne zone Zapad

80.000,00

UKUPNO

 

795.000,00

H. SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA »DUPLJA«

2006. godina:

Sufinanciranje Ivanja za sanaciju deponije Duplja

3.000.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za nabavku eko-kontejnera

410.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za sanaciju divljeg odlagališta Guč

270.000,00

UKUPNO:

 

3.680.000,00

Članak 4.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2005. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se s iznosa 21.194.000,00 kn na iznos 27.020.520,00 kn

Članak 5.

Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i glasi:

Realizacija Program iz članka 3. točke A, B., C., D. i E. izfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, kreditnih sredstava, te prenesenog prihoda iz 2005. godine.

Realizacija Programa iz članka 3. točke F. i G. izfinancirat će se iz naknade za priključenje, koncesijske naknade, dijelom iz kredita Grada, šumskog doprinosa, te dijela ostalih proračunskih prihoda.

Realizacija Programa iz članka 3. točke H. izfinancirat će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, proračunskih prihoda drugih tijela, te gradskih proračunskih nenamjenskih prihoda.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/93

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 24. listopada 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr