SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
GRAD BAKAR
115

28.

Na osnovi članka 24. i 45.a Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), članka 22. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/98, 9/01 i 21/01) i članka 17. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), a po pribavljenom mišljenju Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Klasa: 350-02/06-01/7, UR. BROJ: 2170/1-06-01/ 1-06-03 od 17. srpnja 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/06-04/149, UR. BROJ: 531-06-06-2 od 28. rujna 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Bakra, na 8. sjednici održanoj 7. studenoga 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Bakra

Članak 1.

1. Ovom Odlukom izvršene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 21/03) i usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra odnose se na tekstualni dio plana u dijelu obrazloženja (ciljevi i plan prostornog uređenja) i u dijelu provedbenih odredbi te grafičkog dijela plana, a sve prema izmjenama i dopunama usvojenim u Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/04) i usklađenju prostornog plana s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

3. Sastavni dio ove Odluke je elaborat br. 9822 pod nazivom »Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra« izrađen od Urbanističkog instituta Hrvatske d.d. Zagreb, koji se ne objavljuje.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bakra (u daljnjem tekstu Odluke) mijenja se i glasi:

»1. Prostorni plan iz članka 1. Odluke sadržan je u elaboratu Prostorni plan uređenja Grada Bakra broj 1161 od 23. srpnja 2003. godine i elaboratu Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Bakra broj 1276 od listopada 2006.«

Članak 3.

U članku 3. Odluke dodaje se točka 22. koja glasi:

»Zaštićeno obalno područje (u daljnjem tekstu: ZOP) prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte, a uvjeti i mjere za uređenje ZOP-a određene su Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).«

Članak 4.

U članku 5. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Građevinska područja naselja unutar zaštićenog obalnog područja su:

- Bakar (NA11-2)

- Praputnjak (NA61-6 i NA69).«

Članak 5.

U članku 7. Odluke dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Građevinska područja izdvojene namjene (izvan naselja) unutar zaštićenog obalnog područja su:

- plato bivše koksare (K4),

- Montkemija (K5),

- Punta Križa (K6),

- Glavičina (K7),

- Lonja (K9),

- Budin (R4),

- Praputnjak (R6),

- Lonja (R7),

- trafostanica Krasica (IS3),

- luka Podbok (L1),

- luka Goranin (L2),

- prekrcajna luka naftnih derivata (L3),

- Bakar (staro) (G3),

- Bakar (novo) (G4),

- Krasica (G5).«

Članak 6.

Članak 12. stavak 2., točka 5.b., alineja 4. i 5. Odluke mijenja se i glasi:

»- magistralni plinovod za međunarodni transport DN 500 radnog tlaka 75 bara kopnom Pula-Karlovac,

- odvojni plinovod MČS-2 Rijeka istok-Kukuljanovo- Urinj-Omišalj«.

Članak 7.

U članku 13., točka 2.b Odluke dodaje se alineja 2. koja glasi:

»- luka nautičkog turizma-marina Bakar (planirana).«

Točka 8.a, alineja 3. mijenja se i glasi:

»- MČS-2 Rijeka istok«.

Članak 8.

Članak 15., stavak 1., alineja 6. Odluke mijenja se i glasi:

»- Praputnjak: NA 61-9

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sva građevinska područja naselja na području Grada Bakra s izuzetkom građevinskog područja naselja Bakar (NA 11-2) i Praputnjaka (NA61-6 i NA69), moraju imati I. kategoriju uređenosti. Za građevinska područja naselja Bakar (NA 11-2) i Praputnjaka (NA61-6 i NA69) propisuje se obavezna II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.«

Članak 9.

Članak 17., stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Za naselja, odnosno dijelove naselja, koja su registrirana kao povijesne graditeljske cjeline (I. stupanj zaštite) i to Bakar (NA11) - gradsko naselje, te dio naselja Praputnjak (NA61) - seosko naselje, sva nova gradnja moguća je temeljem urbanističkog plana uređenja i prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.«

Članak 10.

Članak 22., stavak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Najveći dopušteni broj etaža stambene građevine je 3 etaže.«

Dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Iznimno u građevinskom području naselja Praputnjak (NA61 i NA63) za prvi red kuća s desne strane ceste prema Meji (od kč.br. 150/1 do kč.br. 2418 sve k.o. Praputnjak) moguća je izgradnja 3 etaže i potkrovlja radi konfiguracije terena.«

Članak 11.

Članak 25., stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Pomoćne i manje građevine gospodarske namjene mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene najviše kao građevine s jednom nadzemnom etažom, s mogućnošću izgradnje jedne podzemne etaže ili s dvije nadzemne etaže ako nagib terena omogućava da kota poda druge etaže bude izvedena u nivou kote višeg, konačno zaravnatog terena.«

Članak 12.

U članku 26. stavak 1. Odluke riječi »kao jednoetažne« zamjenjuju se riječima »kao građevine s jednom nadzemnom etažom«.

Članak 13.

Članak 30., Odluke mijenja se i glasi:

»Višestambene građevine mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja Bakar (NA1).

Za izgradnju višestambenih građevina unutar građevinskog područja naselja Bakar (NA1) propisuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta i gradnja višestambenih građevina moguća je tek nakon izrade urbanističkog plana uređenja (UPU1).«

Članak 14.

Članak 33., stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Najveći dopušteni broj etaža višestambene građevine iznosi 4 etaže.«

Članak 15.

Članak 38., stavak 3. i 4. Odluke mijenjaju se i glase:

»Građevine društvene namjene mogu se graditi neposrednim provođenjem ovog Prostornog plana unutar građevinskih područja naselja za koja nije propisana obaveza izrade urbanističkog plana uređenja iz članka 165.

Za izgradnju građevina društvene namjene unutar građevinskog područja naselja Bakar (NA 11-2) i Praputnjaka (NA61-6 i NA69) propisuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.«

Članak 16.

Članak 41., stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar građevinskih područja naselja za koja nije propisana obaveza izrade urbanističkog plana uređenja iz članka 165. ovog Prostornog plana mogu se graditi:

- građevine gospodarske namjene,

- poljoprivredne gospodarske građevine.«

Stavak 3. briše se.

Stavak 4. mijenja se i postaje stavak 3. te glasi:

»Unutar građevinskog područja naselja Bakar (NA 11-2) i Praputnjaka (NA61-6 i NA69) za izgradnju građevina pretežito poslovne namjene propisuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.«

Članak 17.

Članak 51. Odluke mijenja se i glasi:

»Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar građevinskih područja naselja za koje nije propisana obaveza izrade urbanističkog plana uređenja iz članka 165. mogu se graditi građevine ugostiteljsko-turističke namjene.

Unutar građevinskog područja naselja Bakar (NA 11-2) i Praputnjaka (NA61-6 i NA69) za izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene propisuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta i može se planirati pojedinačna građevina za smještaj (hotel, pansion, prenočište i sl.) kapaciteta do 80 kreveta.

Luka nautičkog turizma-marina s maksimalnim brojem vezova 300 unutar građevinskog područja Bakra detaljno će se odrediti urbanističkim planom uređenja Bakra.«

Članak 18.

Članak 52., stavak 2. i 3. Odluke mijenjaju se i glase:

»Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,5, a unutar zaštićenog obalnog područja 0,3.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 2,0, a unutar zaštićenog obalnog područja 0,8.«

Članak 19.

Članak 63. Odluke mijenja se i glasi:

1. Prostornim planom na području Grada Bakra utvrđene su sljedeće zone poslovne namjene:

- Susanićevo - K1, površine 4,28 ha, pretežito neizgrađena,

- Moravac - K2, površine 1,3 ha, pretežito izgrađena,

- Učivac - K3, površine 0,64 ha, izgrađena,

- plato bivše koksare - K4, površine 11,72 ha, pretežito izgrađena,

- Montkemija -K5, površine 3,87 ha, izgrađena,

- Punta Križa - K6, površine 0,62 ha, izgrađena,

- Glavičina - K7, površine 3,07 ha, pretežito izgrađena,

- Lunga - K8, površine 7,32 ha, neizgrađena,

- Lonja, K9, površine 1,47 ha, pretežito neizgrađena.

2. Za zone: plato bivše koksare (K4), Montkemija (K5), Punta Križa (K6), Glavičina (K7), Lunga (K8) i Lonja (K9) određuje se obavezna izrada urbanističkog plana uređenja (UPU8, UPU13, UPU14, UPU 15, UPU5 i UPU16),

3. Do donošenja urbanističkih planova uređenja navedenih stavkom (2) ovog članka, na površinama poslovne namjene K4-9 nije dopuštena gradnja novih građevina niti uređenje površina.

4. Za sve ostale zone poslovne namjene iz stavka (1) ovog članka obavezna je izrada detaljnih planova uređenja.

5. Unutar zone poslovne namjene K6 mogu se smještati sadržaji vezani uz remont i servis plovila-brodica, suhi vez brodova i manipulativne površine 50-60 mjesta za brodove kao i ostali sadržaji (recepcije, restoran, trgovina, prostorija za zaposlene, sanitarije i slični pomoćni i uslužni sadržaji).

6. Za zone poslovne namjene određuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta. Iznimno, za zonu K4 propisuje se III. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.

Članak 20.

U članku 65. stavak 1. Odluke iza riječi »za šport i rekreaciju,« dodaju se riječi »smještajni kapaciteti poslovnog tipa (hotel, motel)«.

Članak 21.

Članak 73., stavak 1., alineja 7. Odluke mijenja se i glasi:

»- Lonja - R7, površine 1,83 ha, izgrađeno.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za zone sportsko-rekreacijske namjene propisuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.«

Članak 22.

Članak 74., stavak 1., alineja 4., 5. i 6. Odluke mijenjaju se i glase:

»- luku Podbok - L1, površine 14,25 ha, pretežito izgrađena,

- luku Goranin - L2, površine 5,59 ha, pretežito izgrađena,

- prekrcajnu luku naftnih derivata - L3, površine 24,64 ha, pretežito izgrađena.«

Članak 23.

Članak 78., stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Za novu izgradnju u zoni prekrcajne luke naftnih derivata obavezna je izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU4) zajedno sa dijelom zone koja se nalazi u Kostreni.«

Članak 24.

Članak 79., stavak 1. alineja 4. Odluke mijenja se i glasi:

»- Bakar (novo groblje) - G4, površine 1,19 ha«.

Članak 25.

U članku 81., stavak 4., alineja 1. Odluke briše se.

Stavak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Neposrednim provođenjem ovog Prostornog plana mogu se graditi građevine infrastrukture, gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, zdravstvene i rekreacijske građevine, te planinarski domovi (i iznimno, vatrogasni dom u Hreljinu) i skloništa za planinare.«

Članak 26.

U članku 83. Odluke iza riječi »mogu se graditi« dodaju se riječi »udaljene najmanje 1000 m od obalne crte«.

Članak 27.

U članku 88. stavak 2. Odluke iza riječi »najmanje 3,0 m« dodaju se riječi »i udaljenost najmanje 1000 m od obalne crte«.

Članak 28.

U članku 89. stavak 2. Odluke iza 1. alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

»- izvan zaštićenog obalnog područja,«.

Članak 29.

U članku 97. stavak 2., točka 1.b), alineja 2. Odluke iza riječi »sportska lučica« dodaju se riječi »i luka nautičkog turizma-marina Bakar«.

Stavak 2., točka 4., alineja 3. mijenja se i glasi:

»- MČS-2 Rijeka istok«.

Članak 30.

Članak 113. stavak 1., Odluke mijenja se i glasi

»Luke posebne namjene na području Grada Bakra su:

- prekrcajna luka naftnih derivata - industrijska luka (LI),

- luka zone poslovne namjene K4 na platou bivše koksare - luka brodogradilišta (LB),

- luka zone poslovne namjene K6 Punta Križa - luka brodogradilišta (LB),

- Bakar luka nautičkog turizma-marina, max 300 vezova (LN),

- Bakar - sportska lučica (LS),

- Dobra - sportska lučica (LS).«

U stavku 4. iza riječi »plovila i brodica« dodaju se riječi »(sistem zaštite akvatorija-zaštitni gat, gatovi za privez brodova, travel lift, dizalica, igla, vlaka i slično)«.

Iza stavaka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Luka nautičkog turizma-marina Bakar je kapaciteta maksimalno 300 vezova i bit će detaljno obrađena urbanističkim planom uređenja Bakra.«

Stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 31.

U članku 119. stavak 3. Odluke dodaje se: »S obzirom da nije određena trasa, ostavlja se mogućnost prilagodbe na terenu s obzirom na hidraulički nepovoljnu konfiguraciju«.

U stavku 5. riječi »retencijski bazen zahvaćene vode« zamjenjuju se riječima »vodospremu Dobrica«.

Članak 32.

Članak 121. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Navedeni sustav odvodnje gradit će se u fazama. U I. fazi izgradit će se kanalizacija grada Bakra s privremenim uređajem za pročišćavanje. Sustav Kostrena - Urinj u II. fazi trebaju se priključiti i naselja Plosna i Ponikve, čime bi se sve otpadne vode područja Grada Bakra osim naselja Zlobin usmjerile na centralni uređaj i podmorski ispust Kostrena.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Sva građevinska područja unutar zaštićenog obalnog područja moraju imati riješen zatvoreni sustav odvodnje.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Za građevine koje neće biti spojene na sustav javne odvodnje izvan zaštićenog obalnog područja odvodnja otpadnih voda rješavat će se pojedinačno za svaku građevinu prema uvjetima nadležnih komunalnih službi. Oborinske vode sa građevina moraju se voditi isključivo na prostore svojih čestica.«

Članak 33.

Članak 124. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Područjem Grada Bakra prolaze slijedeći vodovi 400- 220-110 kV naponskog nivoa:

- DV 400 kV TS 400/220/110 kV Meline - TS 400/220/110 kV Divača,

- DV 400 kV TS 400/220/110 kV Meline - RHE 400/110 kV Velebit,

- DV 400 kV TS 400/220/110 kV Meline - TS 400/110 kV Tumbri,

DV1 2x220 kV TS 400/220/110 kV Meline - TE 220/110 kV Plomin,

- DV2 2x220 kV TS 400/220/110 kV Meline - TS 220/110/ 35 kV Pehlin,

- DV 220 kV TS 400/220/110 kV Meline - TS 220/110/ 35 kV Pehlin,

- DV 220 kV TS 400/220/110 kV Meline - TS 220/110/ 35 kV HE Senj,

- DV1 220 kV TS 400/220/110 kV Meline - TE Rijeka,

- DV2 220 kV TS 400/220/110 kV Meline - TE Rijeka,

- DV 2x110 kV TS 400/220/110 kV Meline - TS 220/110/ 35 kV Pehlin (sa priključkom jednog sistema na TS Sušak 110/10 (20) kV),

- DV 2x110 kV TS 400/220/110 kV Meline - TS 110/35 kV Krasica,

- DV 2x110 kV TS 400/220/110 kV Meline - buduća TS 110/20 kV Kraljevica (jedan sistem ovog dvostrukog voda danas je spojena na RS 110 kV Omišalj, a druga na TS 110/35 kV Vinodol).«

Članak 34.

Članak 128. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Područjem Bakra prolazi planirana trasa magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, te alternativna trasa magistralnog plinovoda vezana uz mogućnost dobave ukapljenog naftnog plina. Međučistačka stanica MČS-2 Rijeka istok planirana je na trasi odvojnog plinovoda za MRS-Kukuljanovo.«

Članak 35.

U članku 130. stavak 4. Odluke dodaje se: »Unutar zaštićenog obalnog područja zabranjeno je iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju«.

Članak 36.

U članku 133. stavak 6. Odluke oznaka »Narodne novine»30/94 i 72/94« zamjenjuju se oznakom »Narodne novine« broj 70/05«.

Članak 37.

Članak 165. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Urbanistički planovi uređenja donijet će se za:

. građevinska područja naselja:

- Bakar - NA11-2 sa površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU 1),

- dio Praputnjaka - NA61 i NA63 (UPU 2).

. površine izvan naselja za izdvojene namjene:

- dio zone Kukuljanovo - I2 (UPU 3),

- prekrcajna luka naftnih derivata -L3 (UPU 4), zajedno sa građevinskim područjem zone proizvodne namjene I-1 na području Općine Kostrena,

- zona Lunga -K8 (UPU 5),

- zona Vojskovo - R1 (UPU 6),

- zona luke Podbok - L1 (UPU 7),

- zona poslovne namjene - K4 (UPU 8),

- zona luke Goranin - L2 (UPU 9),

- vikend naselje Zlobinska Draga - T7 (UPU 10),

- Montkemija - K5 (UPU 13),

- Punta Križa - K6 (UPU14),

- Glavičina - K7 (UPU15),

- Lonja - K9 (UPU16).«

Članak 38.

Članak 166. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Detaljni planovi uređenja donijet će se za prostore i građevine utvrđene ovim Prostornim planom za:

. zone poslovne namjene:

- Susanićevo - K1, (DPU1)

- Moravac - K2, (DPU2)

- Učivac - K3, (DPU3)

. zone sportsko-rekreacijske namjene:

- Gaj - R2 (DPU 4)«.

Članak 39.

Članak 172. Odluke mijenja se i glasi:

»Postojeće građevine unutar građevinskog područja mogu se prenamijeniti za stambene ili poslovne namjene i za njih vrijede pravila kao za nove građevine kada se rekonstruiraju, a kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Prostornim planom, rekonstrukcija se vrši u postojećim gabaritima.

Građevine koje su ishodile građevinsku dozvolu, a uslijed smanjenja građevinskih područja nisu više unutar građevinskog područja, moguće je rekonstruirati, nadograđivati i tražiti izmjenu građevinske dozvole u opsegu neophodnim za poboljšanje uvjeta života i rada u skladu sa stavkom 3. članka 80. ovih Odredbi za provođenje.«

Članak 40.

Članak 174. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Do donošenja urbanističkih planova uređenja navedenih člankom 165. dozvoljeni su sljedeći zahvati u prostoru:

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja Bakra - NA11-2 (UPU 1) i Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Praputnjak - NA61 i 3 (UPU 2) dopuštena je:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene,

- rekonstrukcija građevina stambene, poslovne, ugostiteljsko-turističke te javne i društvene namjene (u NA11 i NA61 rekonstrukcija je moguća samo prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela).

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene Vojskovo -R1 (UPU 6) dopuštena je rekonstrukcija postojećih građevina.

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja luke Podbok - L1 (UPU 7) dopuštena je rekonstrukcija postojećih građevina i sanacija njihovih dotrajalih konstruktivnih dijelova.

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja vikend naselja Zlobinska Draga - T7 (UPU 10) dopuštena je rekonstrukcija postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada (definirano čl. 80., stavak 3.).

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja:

- dijela zone Kukuljanovo - I2 (UPU 3),

- zone poslovne namjene Lunga - K8 (UPU 5),

- zone poslovne namjene na platou bivše Koksare - K4 (UPU 8),

- luke Goranin - L2 (UPU 9),

nije dopuštena izgradnja novih građevina niti uređenje površina.

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja:

- Montkemija - K5 (UPU 13),

- Punta Križa - K6 (UPU 14),

- Glavičina - K7 (UPU 15),

- Lonja - K9 (UPU 16), dopuštena je samo rekonstrukcija postojećih građevina.«

Članak 41.

Stupanjem ma snagu ove odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana u ređenja Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 21/03) i to:

a) Kartografski prikazi u mj. 1:25000

1. Korištenje i namjena površina

2A. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav

2B. Infrastrukturni sustavi i mreže - Sustav vodoopskrbe i odvodnje

3A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja

3B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju

3C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

b) Kartografski prikazi u mj. 1:5000

4. Građevinska područja - katastarske podloge 1:5000

4.1. Škrljevo, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve

4.2. Bakar, Krasica, Praputnjak

4.3. Hreljin

Članak 42.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Bakra.

Članak 43.

Ova Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/11

Ur. broj: 2170-02-01-06-12

Bakar, 7. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=51222&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr