SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
OPĆINA ČAVLE
105

27.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 57/00, 129/00 i 51/01) te članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), a na prijedlog Općinskog Poglavarstva Općine Čavle, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 28. rujna 2006. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2006. godini u Općini Čavle

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2006. g. na području Općine Čavle za komunalne djelatnosti.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2006. g. održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA 50.000,00 kn

1. Zastenice

2. Čišćenje šahti

Narečeni radovi pod točkom I. u iznosu od 50.000,00 kuna, financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA 250.000,00

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1.Pometanje javno prometnih površina s odvozom
(911.475 m2 a' 0,0564 kn/m2)

1.Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom. otpada -
dežurna služba (2524 a' 258,60 kn/h)

2.Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste
(54 km nerazvrstanih cesta)

4. Čišćenje snijega

5. Uređenje prostora za baje

Narečeni radovi pod točkom II u iznosu od 250.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća
radove na: 1.280.000,00

1. zelenim površinama 1.000.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 60.000,00

3. divljim deponijima 220.000,00


UKUPNO: 1.280.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća sljedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, zalijevanje, košnje trave i prihranjivanje na sljedećim lokalitetima:

- vaze ispred Doma Čavle, park »Ravan«- Mavrinci, kapelica i spomenik u Mavrincima, park »šterna« - Mavrinci, parkiralište - Cernik, prometni otok na Krenovcu, spomenik Čavle, spomen područje u Sobolima, autobusna čekaonica i spomenik Buzdohanj, parkirni prostor centar Čavle, uređenje zelenih površina Grad Grobnik, uređenje zelene površine Bajta, cestovni otok Bajci, cestovni otok Žeželovo selo, cestovni otok dječji vrtić, cestovni otk »Rešetarovo«, cestovni otok donja cesta, cestovni otoci na spojnoj cesti,

- uređenje parka Ravan II.

2. Veterinarsko-higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinaske stanice Rijeka, a obuhvaćaju:

hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

3. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

Narečeni radovi pod točkom III. u iznosu od 1.280.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 2.500.000,00

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova, tekuće i investiciono održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ogledala, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištima i drugo.

U 2006. g. izvanrednim održavanjem biti će obuhvaćene nerazvrstane ceste, sukladno dinamici izgradnje vodovoda, plinovoda i kanalizacije s ciljem da se radovi ne ponavljaju dva puta na istom mjestu.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 2.500.000 kn, financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA 810.000,00 kn

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove utrošene električne energije na cijelom području Općine Čavle, održavanje javne rasvjete i proširenje javne rasvjete.

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 810.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
RIJEKA I DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO ČAVLE 470.000,00

Izdaci za JVP, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVD-a Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 470.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VII. JAVNI PRIJEVOZ

U 2006. g. za javni prijevoz planira se 1.365.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. 10. 2006. godine.

Klasa: 021-05/06-01/6

Ur. broj: 2170-03-06-01-4

Čavle, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=10008&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr