SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
105

 

 

 

105.

Na temelju članka 20., stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04) a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 29. kolovoza 2006. godine, Županijsko poglavarstvo je na 41. sjednici od 21. rujna 2006. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje nudističke plaže
u Sunčanoj uvali, Mali Lošinj

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki »Jadranka hoteli« d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1 u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru na području Grada Mali Lošinj, Sunčana Uvala, Otok Lošinj, za gospodarsko korištenje nudističke plaže u Sunčanoj uvali, Mali Lošinj, u svrhu obavljanja sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke djelatnosti i to:

- iznajmljivanje sandolina, pedalina i skutera

- ugostiteljska djelatnost (terasa, ambulantna prodaja).

Predmetna koncesija se temelji na Odluci o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže u Sunčanoj uvali, Mali Lošinj (»Službene novine« broj 29/06) i Javnom prikupljanju ponuda objavljenom u »Narodnim novinama« broj 89. od 7. kolovoza 2006. godine te Nalazu i mišljenju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 29. kolovoza 2006. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, nudistička plaža u Sunčanoj uvali. Kopneni dio iznosi 3894 m2 i sastoji se od dijela z. č: 6574/1, upisane u K.O. Mali Lošinj. Morski dio iznosi 2621 m2. Ukupna površina koja se koncesionira iznosi 6515m2, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

KOPNENI DIO

Broj točke

Y

X

1

5457536.167

4930596.450

2

5457544.473

4930602.983

3

5457546.807

4930604.869

4

5457552.041

4930609.073

5

5457555.461

4930611.820

6

5457557.958

4930608.692

7

5457563.350

4930601.358

8

5457564.918

4930599.171

9

5457567.130

4930596.118

10

5457568.300

4930596.994

11

5457569.772

4930597.266

12

5457573.781

4930595.826

13

5457577.725

4930593.843

14

5457580.854

4930592.363

15

5457584.470

4930588.434

16

5457586.091

4930586.682

17

5457594.117

4930579.044

18

5457600.213

4930573.351

19

5457604.481

4930570.238

20

5457606.008

4930569.374

21

5457610.533

4930567.108

22

5457621.331

4930562.413

23

5457618.988

4930557.333

24

5457617.426

4930555.859

25

5457615.999

4930554.382

26

5457623.729

4930550.725

27

5457630.800

4930544.870

28

5457633.426

4930542.243

29

5457634.713

4930540.866

30

5457621.397

4930526.199

31

5457610.560

4930514.422

32

5457598.429

4930523.608

33

5457597.946

4930524.161

34

5457600.293

4930532.351

35

5457580.706

4930537.453

36

5457570.294

4930550.139

37

5457559.287

4930555.949

38

5457550.493

4930564.685

39

5457544.492

4930574.825

40

5457542.019

4930589.426

MORSKI DIO

Broj točke

Y

X

41

5457516.641

4930581.092

42

5457535.975

4930548.382

43

5457582.908

4930508.103

44

5457595.328

4930497.867

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1 : 500 izrađen od »GEO-TEO« d.o.o., 06. lipnja 2006. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 97.725,00 kuna (slovima: devedeset i sedam tisuća sedamsto dvadeset i pet kuna)

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanjem usluga na plaži i 1% od prodanih ulaznica.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od tvrtke Jadranka hoteli d.o.o. u kolovozu 2006. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za plažu iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti godišnju naknadu za tu godinu.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/25

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-16

Rijeka, 21. rujna 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=00001&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr