SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 32. Srijeda, 9. kolovoza 2006.
GRAD KRK
99

14.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/99) u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Grobno mjesto daje se na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu i na temelju rješenja.«

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 15 (petnaest) godina od posljednjeg ukopa, odnosno nakon proteka 30 (trideset) godina od ukopa u grobnicu ili nišu.

Grob se smatra popunjenim kada dimenzije grobnog mjesta i sanitarni uvjeti ne dozvoljavaju daljnji ukop.

Popunjenost grobnog mjesta utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav.«

Članak 3.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Grobno mjesto za trajne grobove daje se na korištenje na neodređeno vrijeme, temeljem rješenja.«

Dosadašnji stavak 2. briše se.

Članak 4.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno 200,00 kn fizička osoba ako se:

- ne pridržava zabrane utvrđene u članku 22. ove Odluke;

- ako korisnik groba postupa protivno članku 32. ove Odluke,

- ako postupa protivno članku 34. ove Odluke.

Globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka.

Globom u iznosu od 100,00 kn kaznit će se i zaposlenik u pravnoj osobi koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 5.

Iza članka 45. dodaje se članak 45 a. koji glasi:

»Korisnicima grobnih mjesta koji su do stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/302

Ur. broj: 2142/01-01-06-3

Krk, 27. srpnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=187&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr