SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
GRAD RAB
35

19.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03, pročišćeni tekst, 82/04,110/04) te članka 22. Statuta Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/ 06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. ožujka 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba u 2006. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Čišćenje slivnika,

- Čišćenje i održavanje oborinskih kanala

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

- Čišćenje plaža

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

- Uređenje javnih površina

- Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

- Održavanje javnog WC

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Vertikalna i horizontalna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Zimsko održavanje

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije,

- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Košnja i čišćenje groblja 2 puta godišnje

- Po potrebi intezivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

- Održavanje zidane i metalne građe

- Ručno čišćenje staza

- Nabavka komunalne opreme

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: 140.480,00 kn

1. Čišćenje slivnika 40.480,00 kn

- Redovito čišćenje slivnika u mjestu Rab i u PC Mali Palit (ukupno 54 komada)te park Komrčar, Boškopini i slivno područje do I Padove, (Program »Vrelo«)

- Čišćenje se vrši ručno, te strojno uz pomoć kanaj jeta odnosno pod velikim pritiskom

2. Čišćenje i održavanje vodotoka i oborinskih kanala (Program »Dundovo«) 100.000,00 kn

- Redovno održavanje, košenje trave po pokosima i koritu i sječa raslinja

- Strojno čišćenje korita od nanosa zemlje i mulja

- Ručno čišćenje korita vodotoka i oborinskih kanala od nanosa zemlje i drugog materijala te utvrđivanje pokosa.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.583.114,00 kn

1. Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina 1.143.384,00 kn

Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m2, podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I. zone.

a) područje I. zone (cca 34.000 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana Rabljanina, Trg Slobode,.Skaline Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

- ručno pometanje dvaput dnevno svaki dan u razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje svakodnevno - razdoblje siječanj-travanj i listopad-prosinac

- pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju lipanj-rujan

- pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipium Arba jednom tjedno u razdoblju lipanj-rujan

- pranje Gornje ulice jednom mjesečno u razdoblju lipanj- rujan,

b) područje II. zone (cca 29.000 m2 - Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja de Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica kralja Tomislava, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka, gornja obala do Pumpurele)

- ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine

- pranje javno prometnih površina u PC Mali Palit do Varoša

jednom tjedno u periodu lipanj-rujan,

c) područje III. zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I do III Padove, javne površine u Loparu)

- ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj-rujan

- ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac

- ručno pometanje javnih površina svakodnevno u razdoblju lipanj-rujan u Loparu.

d) područje IV. zone (čišćenje javno prometnih površina po svim mjestima na otoku u toku cijele godine - u ljetnom periodu svakodnevno, a jedan čistač u zimskom periodu za za sva naselja).

2. Čišćenje plaža 439.730,00 kn

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Plaže na području otoka Raba čistit će se u razdoblju od travnja do rujna redovito na slijedećim područjima:

- uvala Mag

- plaže od Vašibake do Kaštela

- sve plaže od Kaštela do I Padove, osim istezališta za čamce, marina, lučica i sl.

- kupalište ispod grada

- Frkanj

- otočić Sv. Juraj

- kupališna područja na Dolinu

- sve uvale od Matovice do Kamporske Drage

- kamporski Mel

- plaže u Gonaru

- plaže u Supetarskoj Dragi Gornjoj i Donjoj uključujući i otočiće

- plaže u Loparu uključujući i Rajsku plažu.

Od ožujka do kraja rujna čišćenje plaža obavlja i EKO BROD s dva člana posade.

Koji pokrivaju uvale i otočiće Mag, Dolin, Sv. Juraj, Laganj, od Frkanja do kamporskog Mela te Grgur i Goli.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.176.406,00 kn

3.1.Održavanje parkova, zelenih
površina, zelenih otoka i vaza 993.816,00 kn

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala, redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka, čišćenje fontane),

- nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog i prirodnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita

- zalijevanje zelenih površina i cvijeća

3.2.Popravak i nabavka komunalne
opreme 119.800,00 kn

- popravak i farbanje klupa

- nabavka komunalne opreme (klupe, koševi, kante)

3.3. Održavanje javnih WC-a 62.790,00 kn

Čišćenje i održavanje javnog WC-a u PC Mali Palit tokom cijele godine i javni WC u Parku Komrčar u periodu svibanj- listopad (izdaci za zaposlene, potrošni materijal, sredstva za čišćenje i sl.)

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 500.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

(Program »Dundovo«)

4.1.Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa 41.236,00 kn

4.2.Radovi na betonskom kolniku 23.790,00 kn

4.3.Radovi na neuređenom kolniku 23.180,00 kn

4.4.Prometna signalizacija
(horizontalna, vertikalna,oprema) 214.800,00 kn

4.5.Održavanje bankina 27.816,00 kn

4.6.Košenje trave i orezivanje grana
u zakonskom profilu ceste 127.612,00kn

4.7.Održavanje potpornih i obložnih
zidova 23.718,00 kn

4.8.Održavanje ceste u zimskim uvjetima 17.848,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

UKUPNO: 950.000,00 kn

1.Utrošak električne energije 600.000,00 kn

2.Upravljanje i održavanje objekata
i uređaja javne rasvjete 350.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program Dundovo«)

VI. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA

UKUPNO: 100.000,00 kn

Prema programu »Dundovo« tu se podrazumijeva čišćenje glavnih putova i staza na groblju, odlaganje u kontejnere te košenje 3 puta godišnje, sanitarna sječa stabala, zbrinjavanje otpada, izrada javne rasvjete, održavanje građevina, zidova, održavanje i čišćenje mrtvačnice. Radi se o 20% sredstava jer se veći dio održavanja groblja financira iz grobne naknade.

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 4.450.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-komunalna naknada 4.200.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi 250.000,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-03/06-01/3-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-18

Rab, 31. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51280&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr