SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
GRAD KASTAV
35

9.

Temeljem odredbi članka 24. i 45.a Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 17. stavak 2. Uredbe o uređenju i zaštiti obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klase: 350-02/05-04/00212, ur. broj: 531-06-06-3 GR od 7. ožujka 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Odluka o Prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 21/03) (u daljnjem tekstu: Plan) s Uredbom o uređenju i zaštiti obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Članak 2.

U članku 65. Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/2003) iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od prethodnog stavka u obuhvatu zaštićenog obalnog pojasa mora ne dozvoljava se gradnja izvan utvrđenih građevinskih područja izuzev građevina cestovnog prometa, sustava veza, energetike, vodoopskrbe i odvodnje.«

Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

Iza članka 118. dodaje se članak 118.a, koji glasi:

»Članak 118.a

(1) Jugozapadni dio Grada Kastva pripada zaštićenom obalnom području mora.

(2) Zaštićeno obalno područje mora obuhvaća dio građevinskog područja naselja N3 i N4, te građevinskog područja infrastrukturnog sustava IS.

(3) Zaštićeno obalno područje mora grafički je prikazano na svim kartografskim prikazima.«

Članak 4.

Tekstualni i grafički dijelovi Prostornog plana uređenja Grada Kastva iz članka 2. Plana, koji čine njegov sastavni dio, mijenjaju se i dopunjuju kako je utvrđeno elaboratom »Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora«, koji čini sastavni dio Plana i nije predmet objave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-06-3

Kastav, 30. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, dipl. ing. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51215&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr