SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
GRAD KASTAV
35

10.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
KASTVA ZA 2005. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu, prihodi i rashodi iznose

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I
PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2005. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 22.773.200 kn, odnosno 99,24 % planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 21.320.849 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.452.351 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, prihode od poreza na dobit, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 13.152.336 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 68,27 % prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na dobit poduzetnika su ostvareni u iznosu od 1.614.837 kn, čine 84,99 % planiranih prihoda, te su realizirani znatno ispod očekivanja. Vrijedno je spomenuti da su prihodi od poreza na dobit u 2005. godini ostvareni u iznosu koji je za 38,92 % manji od ostvarenih prihoda od poreza na dobit u 2004. godini.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 89,94 % planiranih prihoda, te su realizirani ispod očekivanja.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su u iznosu od 127.441 kune, odnosno u iznosu od 98,03 % planiranih prihoda.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 306.563 kune, odnosno u iznosu od 12,41 % manji od planiranog iznosa.

Pomoći iz županijskog proračuna realizirane su u iznosu od 229.850 kuna, a uključuju tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 69.850 kuna i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 160.000 kuna.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina i prihode od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 984.659 kuna.

U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora, koji su ostvareni u iznosu od 573.189 kuna, odnosno u iznosu koji je za 10,23 % veći od planiranog iznosa jer su naplaćena potraživanja za zakup poslovnog prostora po opomenama.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 6.954.004 kn.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 4.941.886 kuna i realizirani su u iznosu koji je za 9,82 % veći od planiranog.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 1.108.906 kuna, prihode od prodaje grobnih objekata u iznosu od 307.876 kuna, te prihode od prodaje društvenih stanova u iznosu od 35.569 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu koji je za 5,08 % manji od planiranog iznosa zbog ostvarenja prihoda od prodaje grobnih objekata ispod očekivanja.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić) i povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, realizirani su u iznosu od 214.494 kune, odnosno u iznosu od 2,61 % planiranog iznosa, zato jer nije realiziran zajam za izgradnju ceste.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 22.385.838 kuna, odnosno u iznosu od 67,26 % planiranih rashoda. Rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirani su u iznosu od 33,09 % planiranih rashoda, jer nije realizirana izgradnja Ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Belići.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 600.000 kuna, a uključuju izdatke za dodijeljene zajmove za uređenje fasada Milih Celestini, Jardas Marinku, Frlan Mirni, Knez - Trobec Morani, Milošević Patriku, Vujaklija Berislavu, Emi Piković i Keller Tatjani, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, te izdatke za dodijeljene zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima »Zanatliji« d.d., »Tokmadžić - Inox« i Bravarskoj radnji »Univerzal« u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2005. godinu će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-06-4

Kastav, 30. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, d. i. a., v.r.

Tablica: Proračunska zaliha

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01: DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Predstavničko tijelo.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 630.715 kuna, odnosno 97,48 % planiranih sredstava.

PROGRAM 02: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Navedeni program sadrži aktivnost: Osnovne funkcije stranaka.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 83.146 kuna, odnosno 99,58 % planiranih sredstava.

PROGRAM 03: PROGRAM NACIONALNIH MANJINA

Navedeni program sadrži aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine i tekući projekt: Nabava opreme za Vijeće srpske nacionalne manjine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 45.599 kuna, odnosno 85,71 % planiranih sredstava.

PROGRAM 04: DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Izvršno tijelo.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u 2005. godini iznosila su 348.363 kune, odnosno 97,37 % planiranih sredstava.

PROGRAM 05: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

- Tekući projekt: Opremanje uprave.

Rashodi za aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje realizirani su u iznosu od 94,88 % planiranih rashoda.

Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga građanima, rješavajući njihove zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih zahtjeva.

Rashodi za tekući projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od 92,76 % planiranih rashoda, a nabavljeni su fotokopirni stroj, dva osobna računala, skener, šest stolova, server i pet ormara, te programi GEOMEDIA (GIS), izrada WEB stranica i digitalna arhiva.

PROGRAM 06: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava

- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine).

Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa iznose 587.307 kuna, odnosno 96,84 % planiranih sredstava.

Karate klubu »Kastav« su u 2005. godini doznačena sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. Članovi Karate kluba »Kastav« su sudjelovali na Prvenstu Hrvatske, gdje su učenici i mlađi kadeti osvojili 4 medalje, dok su na Prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje osvojene dvije medalje.

Boćarskom klubu »Kastav« su u 2005. godini doznačena sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna. Boćarski klub »Kastav« je sudjelovao na 16 turnira, na kojima se pozicionirao od 1. do 5. mjesta.

Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Međutim, potpuna informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sva sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.

PROGRAM 07: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI TE OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

- Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine

- Aktivnost : Osnovna djelatnost udruga u kulturi

- Tekući projekt: Festival KKL

- Tekući projekt: Uređenje bačvarskog muzeja

- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

- Kapitalni projekt: Uređenje kovačije

U 2005. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 1.114.676 kuna, odnosno 99,16 % planiranog iznosa.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu u iznosu od 50.000 kuna, te police, klima uređaj i rasvjetna tijela.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2005. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XIII., izdavanjem 1000 primjeraka, a u njegovu je realizaciju utrošeno 82.225 kuna, odnosno 99,67 % planiranih sredstava.

U 2005. godini je za realizaciju aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi ukupno utrošeno 342.772 kune.

Udruzi »Kanat« Kastav doznačena su sredstva u iznosu od 45.000 kuna za financiranje redovne djelatnosti, te 15.000 kuna za realizaciju festivala »Čansonfest - Kastav 2005.«

U 2005. godini muška klapa Kastav je održala 29 nastupa. Vrijedno je spomenuti kao pokazatelje uspješnosti (mjerila rezultata) osvojeno 3. mjesto muške klape Kastav i 2. mjesto ženske klape Kastav na 8. Festivalu istarskih klapa Buzet 2005. po ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda. Pored toga, ženska klapa Kastav je osvojila 2. nagradu i srebrnu medalju na 7. Međunarodnom festivalu zborova Rhodes.

Tekući projekt: Festival KKL je realiziran u razdoblju od 01. srpnja do 25. kolovoza 2005. godine, a za realizaciju tog projekta Grad Kastav je doznačio Udruzi KKL 250.000,00 kuna. U 56 dana trajanja festivala ukupno je održano 36 programa. Kao pokazatelje uspješnosti (mjerilo outputa) mogli bi izdvojiti šest koncerata ozbiljne glazbe, devet koncerata zabavne glazbe, deset dramskih predstava, pet programa festivala gitare i dvije folklorne priredbe, te 12.000 posjetitelja koji su pratili programe festivala. Pored toga bi mogli istaknuti kao pokazatelje uspješnosti (mjerilo rezultata) povećanje broja programa i broja posjetitelja u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu za 20 %.

Udruzi KKL doznačena su sredstva u iznosu od 20.000,00 za Galeriju »Vincent«, te je tijekom 2005. godine realizirano šesti izložbi, od kojih su dvije održane u Galeriji »Vincent«, a četiri u izložbenom prostoru crkvice Sv. Trojica na Lokvini.

Za tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke Grad Kastav je doznačio 10.000 kuna u 2005. godini, te su izrađene dvije drvene police za eksponate, kupljen hladnjak i nabavljeni suveniri koji služe u promotivne svrhe Grada Kastva.

Za kapitalni projekt: Uređenje kovačije Grad Kastav je doznačio Udruzi KKL 40.000 kuna, te su uređeni interijer i fasada.

Potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati nakon što sve udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave izvještaj o svom radu za 2005. godinu.

PROGRAM 08: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Prijevoz učenika

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole

- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane

U Program osnovnog obrazovanja je u 2005. godini utrošeno 373.458 kuna, odnosno 99,43 % planiranih sredstava.

PROGRAM 09: »POTREBE IZNAD STANDARDA«

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Produženi boravak djece

- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja

- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

U navedeni program je 2005. godini utrošeno 209.971 kuna, odnosno 99,37 % planiranih sredstava .

Sredstva su utrošena za financiranje programa produženog boravka, održavanje opreme, intelektualne usluge (ugovore o djelu), financiranje programa (Kvalitetna škola, Globe, Cap, Zavičajna grupa i MCO), financiranje natjecanja (Nov. proljeće, Ronjgi, drž. engleski, nagrada za učitelje), nabavu opreme za nastavu i knjiga za knjižnicu.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i rad s nadarenim učenicima, te analiza uspješnosti moći će se dati nakon što škola dostavi izvještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2005. godinu.

PROGRAM 10: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju u 2005. godini utrošeno 103.200 kuna, odnosno 100,00 % planiranih sredstava.

PROGRAM 11: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: D. V. »V. Nazor«

- Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor« .

U realizaciju ovog programa je u 2005. godine utrošeno 2.263.500 kuna, odnosno 100 % planiranih sredstava. Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su omogućiti čim većem broju djece s područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor«, te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci moći će se izvršiti nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2005. godinu.

PROGRAM 12: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva

- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja

- Aktivnost: Razvoj turizma

- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.138.829 kuna, odnosno 99,37 % planiranih sredstava.

Dodijeljeni su zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima za gospodarsku djelatnost u ukupnom iznosu od 300.000,00

kuna, te građanima za uređenje fasada u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

U Radnoj zoni Žegoti je otkupljeno 3.563 m2 zemljišta za izgradnju ceste i komunalne infrastukture.

PROGRAM 13: SOCIJALNA SKRB

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima

- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima

- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima

- Tekući projekt: Opremanje škole Cetingrad

U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.232.214 kuna, odnosno 97,70 % planiranih sredstava.

Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoći i pomoći u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su kroz dodjelu raznih oblika pomoći ( jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.

PROGRAM 16: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja

- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

- Aktivnost: Održavanje javnih površina

- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda

- Tekući projekt: Nabava opreme.

Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog programa iznose 2.559.026 kuna.

Sredstva su utrošena po aktivnostima i projektima kako slijedi:

- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 104.530 kn

- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 553.430 kn

- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 1.055.715 kn

- za aktivnost: Održavanje javnih površina 557.984 kn

- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 217.387 kn

- tekući projekt: Nabava opreme 69.980 kn.

Za tekući projekt: Nabava opreme ukupno je utrošeno 69.979,60 kuna, a nabavljeno je 17 klupa i 23 košarice za otpatke.

Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, te kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.

PROGRAM 17: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana.

U realizaciju ovog programa je u 2005. godini utrošeno 534.530 kuna.

PROGRAM 18: JAVNI PRIJEVOZ

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.060.696 kuna, a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d .o.o. za njegov rad, sredstva za liniju Rešetari, sredstva za liniju Trinajstići - Opatija, te sredstva koja se uplaćuju K. D. »Autotrolej« d .o.o. za nabavu autobusa.

PROGRAM 19: ZAŠTITA OD POŽARA

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara

- Tekući projekt: Opremanje DVD

Ukupno utrošena sredstava za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 471.420 kn, odnosno 99,88 % planiranih sredstava. Nabavljeno je vozilo NISSAN PICK UP 2.5 Di 4x4 DC Comfort, vatrogasne čizme, leđne naprtnjače za gašenje šumskih požara, brentača za gašenje požara dimovodnih kanala i kožne rukavice za gašenje šumskih požara.

PROGRAM 20: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Geodetski poslovi

- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići

- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina

- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije

- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa

- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta

- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta

- Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice

- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju iznosila su 4.149.405 kn, odnosno 28,51 % planiranog iznosa.

Unutar kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Belići realizirani su rashodi za kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za Cestu Jurjanići - Belići i ulaz u sportsku zonu u iznosu od 267.180 kuna, kao i rashodi otkup zemljišta za cestu u iznosu od 672.343 kune. Otkupljeno je 2.864 m2 zemljišta za potrebe izgradnje ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

Dječje igralište Rešetari, čija je izgradnja započeta u 2004. godini, završeno je u potpunosti u svibnju 2005. godine. Površina zahvata je 2.050,00 m2. U 2005. godini je postavljeno 80 m2 tlakovca, 170 m rubnjaka, te 380 m3 plodne zemlje.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete je u potpunosti realiziran. U taj je projekt utrošeno u izvještajnom razdoblju 195.787 kuna, te je na području Grada Kastva postavljeno 52 novih rasvjetnih tijela.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina u potpunosti su realizirani radovi na uređenju Trga Matka Laginje, uređenju okretišta na Šporovoj jami i pješačkih staza u Rešetarima, Štivar, Njivi i Pilepčić.

Trg Matka Laginje je asfaltiran u površini od 1.815 m2, riješeni su infrastrukturni priključci, te 250 m kanala za polaganje infrastrukturnih kablova. Rashodi za uređenje Trga Matka Laginje su iznosili 336.711 kuna.

Rashodi za uređenje okretišta na Šporovoj jami, koje je uključivalo građevinske i hortikulturalne radove, su iznosili 119.480 kuna. Izgrađen je ogradni zid u dužini od 48,4 m, te je postavljen tlakovac u površini 119,34 m2.

Rashodi za uređenje javnih površina u Rešetarima i Brestovicama iznosili su 239.884 kuna. Uređene su i u potpunosti završene pješačke staze u Rešetarima, Štivar, Njivi i Pilepčić ukupne površine 801 m2, te rubnjaci u dužini od 67 m.

Za kapitalni projekt: Nabava zemljišta je utrošeno 77.554 kune, te je otkupljeno ukupno 342 m2 zemljišta.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta asfaltirane su nerazvrstane ceste u naseljima Spinčići, Pilepčić, Frlani, Jelušići i Jurčići, u površini od 2.420 m2. Ukupni rashodi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju su iznosili 399.792 kune, odnosno 99,95 % planiranih rashoda.

U sklopu kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije realizirani su rashodi za kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za rješavanje odvodnje u iznosu od 63.342 kune. Izvedeni su radovi na oborinskoj odvodnji u Jurjanićima, te je izgrađeno 60 m oborinskog kanala i taložnica.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja je u potpunosti realiziran 21.09.2005. godine. Izgrađeno je 120 niša, 87 mjesta u grobnicama, te su izgrađena 24 ukopna mjesta. Ukupno utrošena sredstva za taj projekt iznose 784.450 kuna.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51215&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr