SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
35

11.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela
Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada Upravnih tijela Općine Čavle.

Članak 2.

Upravna tijela Općine Čavle ustrojavaju se kao Upravni odjeli radi obavljanja upravnih, stručnih i ostalih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu sukladno zakonu.

Članak 3.

Upravni odjeli poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Čavle.

Na zgradi u kojoj je sjedište Upravnih odjela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Čavle.

Članak 4.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravni odjeli koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Čavle, naziv Upravnog odjela.

Zaglavlje akta Upravnog odjela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Čavle, naziv Upravnog odjela, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH ODJELA

Članak 5.

U Općini Čavle se radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju sljedeći Upravni odjeli:

1. Ured načelnika

2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

3. Upravni odjel za proračun i financije

4. Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, i komunalno gospodarstvo

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Članak 6.

U uredu načelnika obavljaju se: poslovi u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, stručne i administrativni poslovi za potrebe općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, poslovi ažuriranja Web stranice Općine Čavle.

Članak 7.

U Upravnom odjela za lokalnu samoupravu i upravu obavljaju se: pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada općinskog načelnika, općinskog Poglavarstva, Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, te poslovi u svezi zastupanja Općine pred pravosudnim tijelima, poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, poslovi ažuriranja Web stranice Općine Čavle, radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine, poslovi prijema i otpreme pošte, zaštita i čuvanje arhivskog gradiva, redovnog održavanja poslovnog prostora Općine te drugi opći poslovi.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organizacije sjednica Općinskog Poglavarstva, Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, organizaciju poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, stručne i administrativne poslove za potrebe načelnika, zamjenike Općinskog načelnika, predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, članove Općinskog Poglavarstva i radnih tijela Općinskog vijeća, poslove koji su u funkciji i ostvarivanju suradnje tijela Općine s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima, poslove u svezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad upravnih tijela Općine te predlaganja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, prava i razvoja, poslove u svezi zastupanja Općine pred pravosudnim tijelima, te poslove u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Općinu.

Članak 8.

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se: poslovi proračuna, financijsko poslovanje, računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplata općinskih poreza i ostalih prihoda te poslovi osiguranja.

Poslovi proračuna obuhvaćaju: planiranje i izradu proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrola izvršavanja proračuna, izrada polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju pro

računa i godišnjeg obračuna proračuna, izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja, obavljanje proračunskog nadzora, provedba postupka vezanih za poduzetničke kredite, zaštita potrošača, obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom i Statutom Općine Čavle, te poslova po nalogu općinskog načelnika i pročelnika Upravnog odjela.

Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Općine Čavle, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga općinskog načelnika, vođenje evidencije ulaznih računa te evindentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Naplata općinskih poreza i drugih prihoda podrazumijeva utvrđivanje obveznika plaćanja i naplate općinskih poreza, utvrđivanje obveza i naplatu prihoda od prodanih općinskih stanova te analitičko praćenje naplate ostalih prihoda koje ostvaruje općina.

Poslovi osiguranja obuhvaćaju provođenje poslova javne nabave, usluga javne imovine te službenika i namještenika Upravnih tijela, praćenje izvršavanja obveza i potraživanje po osiguranju, prijave štete i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine štete i naplatu štete, te zaštite.

Članak 9.

U Upravnom odjelu za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalno gospodarstvo obavljaju se: poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom općine kroz urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje zaštite i unapređenja okoliša, te poslovi komunalnog gospodarstva.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka uključuju: učinkovito gospodarenje prostorom, priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja na području općine, izrada studije elaborata, priprema građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina, prikupljanje dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu općine, osnivanje i vođenje katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva.

Poslovi u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti podrazumijevaju izradu elaborata u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području općine, ispitivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, izrada kriterija i mjerila za korištenje poslovnog prostora te obavljanje poslova oko ugovaranja, izvođenja i nadzora nad izvođenjem radova na održavanju i investicijama objekata u vlasništvu općine, u dijelu rekonstrukcije poslovnog prostora.

Poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i izgradnja građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme, analize, kontrole uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih društava, davanja subvencija, davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, tržnicama na malo, utvrđivanje komunalnog doprinosa, komunalne i druge naknade, spomeničke rente, te donošenje rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Upravnog odjela, poslovi gospodarenja komunalnom imovinom, stambenim i poslovnim prostorom, poslovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obavljanja komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja javnih površina (zakup i privremena uporaba) te poslovi komunalnog redarstva.

Izgradnja komunalne infrastrukture obuhvaća poslove analize, planiranja razvojnih projekata, ugovaranja svih poslova i naknada za pripremu zemljišta, projektiranja do izgradnje, primopredaje i preuzimanja projekata u privatno vlasništvo.

Pod građevinama i pripadnim sustavima podrazumijevaju se nerazvrstane prometnice s okolišem, građevine vodoopskrbe i odvodnje, izgradnja plinovodnih sustava, izgradnja groblja, izgradnja i uređenje komunalnih odlagališta, te ostale građevine i oprema komunalnih društava koje se financiraju iz izvora sredstava razvoja.

Analiza kontrola i uređenje prometa obuhvaća poslove analize postojećih i predlaganje novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometne suglasnosti, te suglasnosti za prekope i zauzeća javno-prometnih površina.

Poslovi subvenciranja i izdavanja koncesija obuhvaćaju utvrđivanje korisnika, obračun i kontolu uplata.

Gospodarenje stambenim prostorom obuhvaća poslove održavanja stanova u vlasništvu općine kao i zajedničkih dijelova zgrada u kojima se ti stanovi nalaze, prodaja stanova, evidencije stanova, uređenje međuvlasničkih odnosa u stambenim zgradama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori općine, evidencije upravitelja stambenih i poslovnih zgrada i visine zajedničke pričuve zgrada na području Općine Čavle.

Gospodarenje poslovnim prostorom u vlasništvu općine obuhvaća poslove davanja u zakup, naplate i održavanja postojećih, kupnju i izgradnju novih poslovnih prostora te poslove prodaje poslovnih prostora.

Održavanje građevina i pripadnih sustava obuhvaća poslove u svezi s javnom rasvjetom, održavanjem zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenjem javno- prometnih površina, djelovanjem u osiguravanju potreba dezinsekcije i deratizacije, poslove dežurne pogrebne službe, veterinarskih usluga, prigodne iluminacije i dekoracije zgrada, održavanja autobusnih čekaonica te sanacija neuređenih deponija.

Održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje obuhvaća i poslove održavanja prometnica i svih javnih pješačkih komunikacija te uređenja prometa na području općine.

Poslovi komunalnog redarstva obuhvaćaju nadzore i kontrolu u djelokrugu poslova Upravnog odjela.

Članak 10.

U Upravnom odjel za društvene djelatnosti, protupožarne i civilne zaštite obavljaju se: poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju izradu planova i programa iz oblasti predškolskog odgoja, osnovnog školstva, kulture, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, izradu planova i programa protupožarne i civilne zaštite, obavljanje upravnih poslova u oblasti zdravstva i socijalne skrbi, vođenje brige o objektima ustanova odgoja u vlasništvu Općine Čavle, kroz poslove održavanja objekata (hitne intervencije, tekuće i investicijsko održavanje), izrada svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima, te praćenje šteta na objektima i pripremu dokumentacije radi refundacije šteta.

Izrada programa stipendiranja darovitih srednjoškolaca i studenata, programa ranog informatičkog obrazovanja, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, kao i osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

Poslovi u svezi zaštite i unaprijeđenja kvalitete življenja te unaprijeđenja zdravstvene zaštite na području općine obuhvaćaju sustavno praćenje življenja građana i s tim u svezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unaprijeđenje socijalne skrbi kroz provedbu socijalnog programa općine i dodjelu različitih oblika pomoći socijalo ugroženim građanima.

Poslovi u svezi unaprijeđenja zdravstvene zaštite na području općine obuhvaćaju poslove provedbe programa iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u cilju osiguranja boljih uvjeta života socijalno ugroženim skupinama građana (osobe s invalidilitetom, osobe starije životne dobi, stradalnici iz rata, ovisnici), poslove nabave opreme namijenjene radu ustanova iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ODJELIMA

Članak 11.

Upravnim odjelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko Poglavarstvo sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01).

Pročelnici Upravnih odjela mogu biti birani za članove Općinskog poglavarstva.

Ostali službenici i namještenici primaju se na rad u upravne odjele sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01).

Članak 12.

Pročelnici Upravnih odjela za svoj rad i rad odjela odgovorni su Općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu.

Općinsko Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razriješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima i općim aktima općine, ili neosnovano izvršava odluke općinskih tijela općine, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavijesnim i nepravilnim radom prouzroči općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavijesno obavlja svoje dužnosti koji mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od Upravnih tijela općine, za koje ispunjava stručne uvjete.

Članak 13.

Pročelnik organizira obavljanje poslova u Upravnom odjelu, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavjanju i usavršavanju službenika i namještenika, te obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

IV. NAČIN RADA

Članak 14.

Upravni odjeli u svom djelokrugu rada izvršavaju opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlažu mjere za provedbu ovih akata te predlažu mjere za unaprijeđenje pojedinih oblasti iz samoupravnog djelokruga te obavljaju i druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada Upravnih odjela, kao što su izrada nacrta odluka i drugih akata, analiza, izvješća, izrada radnih materijala za Općinsko vijeće te radna tijela Općinskog vijeća.

Članak 15.

Upravni odjeli u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obavezama i pravnim interesa fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim Zakonima nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom županijskom tijelu.

Članak 16.

Općinsko Poglavarstvo usmjerava djelovanje upravnih odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelovanja Općine kao i poslova držvne uprave koji se obavljaju u općini sukladno zakonu te nadzire njihov rad.

Na zahtijev Općinskog načelnika i Općinskog Poglavarstva, pročelnici upravnih odjela dužni su podnijeti izviješće Općinskom Poglavarstvu o radu Upravnog odjela kojim upravlja.

Ako ocijeni da upravna tijela ne obavljaju poslove u skladu sa zakonom i općim aktima općine, na način utvrđen u stavku 1. ovog članka predsjednik poglavarstva pokrenuti će postupak utvrđivanja odgovornosti za povredu službene dužnosti.

Članak 17.

Upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga rada Upravnih odjela Općine obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Upravnog odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće službeničke i pomoćne poslove.

Službenici u Upravnim tijelima općine poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja značajna za rad službenika i namještenika u Upravnim odjelima Općine uređuju se posebnim zakonom.

Članak 18.

Unutarnje ustrojstvo Upravnih odjela Općine, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju, kao i druga pitanja značajna za rad Upravnih odjela i upravljanje poslovima uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog pročelnika Upravnog odjela.

Članak 19.

Općinsko Poglavarstvo planom prijema u službu uređuje popunjenost upravnih tijela općine i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti u upravnim tijelima općine sukladno Ustavnom Zakonu o pravima nacionalnih manjina.

V. SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH ODJELA

Članak 20.

Sredstva za rad Upravnih odjela Općine osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle te iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Za pročelnika dosadašnjeg Jedinstvenog Upravnog odjela koji je imenovan do dana stupanja na snagu ove Odluke raspisat će se javni natječaj za radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu, najkasnije 60 dana prije isteka vremena na koje je imenovan.

Članak 22.

Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Čavle nastavljaju s radom u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu, na poslovima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke.

Poslove iz djelokruga novoustrojenih Upravnih odjela utvrđenih ovom Odlukom nastaviti će obavljati službenici raspoređeni na radna mjesta u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, sve do imenovanja pojedinih pročelnika novoustrojenih Upravnih odjela Općine Čavle.

Na postupak prijama u službu službenika i namještenika te raspoređivanja na radna mjesta unutar novoustrojenih Upravnih odjela kao i druga pitanja od značenja za službeničke odnose primjenjivat će se odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Općine Čavle.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/94) i Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/ 94) te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-03-06-01-14

Čavle, 30. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=10008&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr