SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
35

10.

Temeljem članka 4., 7., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 178/04) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način obavljanja komunalnih djelatnosti, te uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije te za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora.

II. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM KOMUNALNIH DRUŠTAVA U SUVLASNIŠTVU ODNOSNO VLASNIŠTVU OPĆINE ČAVLE

Članak 2.

Putem komunalnih društava, a temeljem suvlasničkih udjela Općine Čavle obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

1. opskrba pitkom vodom

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3. prijevoz putnika u javnom prometu

4. održavanje čistoće

5. odlaganje komunalnog otpada

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, na rok od jedne godine.

Članak 3.

Putem komunalnog društva u vlasništvu Općine Čavle obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

1. odvodnja atmosferskih voda

2. održavanje javnih površina

3. održavanje groblja

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se temeljem ugovora o obavljanju komunalnih poslova, na rok od jedne godine.

III. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU ODLUKE O KONCESIJI

Članak 4.

Na temelju koncesije može se steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih poslova:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

2. obavljanje dimjačarskih poslova

3. obavljanje prijevoza pokojnika

Koncesija za komunalne poslove iz prethodnog stavka ovog članka dodjeljuje se na vrijeme od 5 godina.

IV. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Članak 5.

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja komunalnih poslova:

1. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

2. održavanje nerazvrstanih cesta

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se na vrijeme od 4 godine.

V. UVJETI, MJERILA I POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ODNOSNO POVJERAVANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 6.

Javni natječaj za dodjelu koncesije odnosno povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Čavle.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka sastoji se od tri člana.

Članak 7.

Javni natječaj iz prethodnog članka ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst javnog natječaja utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općina Čavle.

Članak 8.

Javni natječaj iz članka 6. ove Odluke treba sadržavati najmanje sljedeće uvjete:

1. na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske koje:

- su registrirane za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- imaju u vlasništvu odnosno na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za realizaciju komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- su solventne i nisu prezadužene

- imaju iskustvo i poslovni ugled (reference)

- redovito izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- imaju direktora odnosno odgovorne osobe koje nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva

2. natječaj za dodjelu koncesije pored uvjeta utvrđenih u točci 1., članka 8. ove Odluke sadrži i iznos koncesijske naknade Općini Čavle, za koju visinu i način plaćanja utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 9.

Odluku o davanju koncesije za komunalne poslove iz članka 4. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općina Čavle, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovni ugled ponuditelja

- sposobnost za ostvarivanje koncesije

- povoljnost ponude u tehničkom i financijskom smislu

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 10.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanjem komunalnih poslova na temelju ugovora odnosno koncesije, navedenih u članku 4. i 5. ove Odluke, smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz točke 1. članka 8. ove Odluke, ponudi ukupno najnižu cijenu, odnosno uz ispunjenje uvjeta iz točke 2., članka 8. ove Odluke ponudi najviši iznos koncesijske naknade.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju koncesija ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Čavle.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinima i uvijetima obavljanja komunalnih djelatnosti koje se isključivo financiraju iz općinskog proračuna (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/ 00).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-03-06-01-11

Čavle, 30. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=10008&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr