SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 12. Petak, 24. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
6

1.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Omišalj

Članak 1.

U Statutu Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), članak 5. mijenja se i glasi:

»Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.«

Članak 2.

U članku 11. iza riječi: »poglavarstvo« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Općinski načelnik«.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće:

1. donosi statut Općine,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

3. donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna i godišnji obračun proračuna Općine,

4. donosi poslovnik o radu,

5. osniva radna tijela Općinskog vijeća,

6. bira i opoziva odnosno imenuje i razrješuje:

- predsjednika i podpredsjednike Vijeća,

- općinskog načelnika i njegove zamjenike,

- članove Općinskog poglavarstva,

- članove radnih tijela,

- druge osobe koje imenuje prema odredbama posebnih zakona i drugih propisa i općih akata

7. uređuje ustrojstvo i djelokrug Upravnog odjela Općine,

8. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

9. obavlja i druge poslove koji su zakonom, ovim statutom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Vijeća.«

Članak 4.

U članku 18. iza riječi: »članova« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »odnosno vijećnika« brišu se.

Članak 5.

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Sjednice Općinskog vijeća predsjednik saziva pisanim pozivom.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

U novom stavku 6. brojka: »4« zamjenjuje se brojkom: »5«, a riječ: »daljnjem« briše se.

Članak 6.

U članku 29. u stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Mandatni odbor«

U istom stavku točka 6. briše se.

Članak 7.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Načelnik:

- zastupa Općinu,

- donosi akte sukladno zakonu i drugim propisima te odlukama Vijeća i Poglavarstva,

- predlaže Vijeću i Poglavarstvu donošenje akata,

- podnosi Poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za izvršenje proračuna,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada Upravnog Odjela Općine i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njegova rada,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Vijeća i Poglavarstva,

- daje punomoć za zastupanje Općine,

- osigurava izvršavanje općih akata Vijeća i u tom smislu daje upute za rad Upravnom odjelu,

- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim statutom ili drugim općim aktom.«

Članak 8.

U članku 36. iza riječi: »obavijestiti« dodaju se riječi: »predstojnika Ureda državne uprave u Županiji te«.

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo ima pet članova uključujući predsjednika i njegove zamjenike.

Načelnik je predsjednik Općinskog poglavarstva.

Zamjenici načelnika po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva.«

Članak 10.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Članove Općinskog poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog načelnika u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Pročelnik Upravnog odjela može biti biran za člana Poglavarstva.«

Članak 11.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može načelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razrješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.«

Članak 12.

Iza članka 44. dodaje se članak 44.a koji glasi:

»Članak 44.a

Načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 13.

U članku 45., iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz razloga propisanih Zakonom.«

Članak 14.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značaja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se mjesni zborovi građana.

Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora.

Mjesne zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće kada traži mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine Omišalj, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (stambeni blok i slično).

Odlukom o sazivanju mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i slično.«

Članak 15.

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:

»Članak 61.a

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće mjesnog odbora.

Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

Pravilima mjesnog odbora podrobnije se uređuje način rada mjesnog zbora građana.«

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Omišalj stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=167&mjesto=51513&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr