SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 12. Petak, 24. ožujka 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
6

8.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. ožujka 2006. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Ravna Gora

Članak 1.

U Statutu Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) članak 5. mijenja se i glasi:

»Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U skladu s posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Općina će odrediti poslove čije je djelatnosti dužna organizirati te poslove koje može obavljati.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. riječ »povjesni« mijenja se i glasi: »povijesni«.

Članak 3.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Poslovnikom se podrobnije propisuju način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje, praćenje rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju, održavanje reda i disciplinske mjere, tijek sjednice, postavljanje pitanja Općinskom načelniku i članovima Općinskog poglavarstva, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga proceduralna pitanja.«

Članak 5.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik ima u pravilu dva zamjenika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na prijedlog općinskog načelnika.«

Članak 6.

U članku 37. iza riječi »obavijestiti«, dodaju se riječi »predstojnika ureda državne uprave u županiji te«.

Članak 7.

U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo, uključujući predsjednika i njegove zamjenike ima 5 (pet) članova.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik predsjednik je Općinskog poglavarstva.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Zamjenici općinskog načelnika iz članka 34. ovog Statuta po položaju su zamjenici predsjednika Općinskog poglavarstva.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 8.

U članak 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članove Općinskog poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine može biti biran za člana Općinskog poglavarstva.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 9.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može općinskom načelniku, pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.«

Članak 10.

Iza članka 45. dodaje se članak 45.a koji glasi:

»Članak 45.a

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Općinskom poglavarstvu, time se smatra da je Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 11.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 12.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine Ravna Gora, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Općine Ravna Gora, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini Ravna Gora veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu općine, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 13.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel u okviru svoje nadležnosti priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava akte Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim aktima Općine Ravna Gora.

Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

U obavljanju poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel je dužan postupati po smjernicama i preporukama Općinskog načelnika i Općinskog poglavarstva.«

Članak 14.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima Općine Ravna Gora obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojima rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima općine uređuju se posebnim aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva u skladu sa zakonom.

Službenici u upravnim tijelima općine poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

Članak 15.

U glavi XII. AKTI OPĆINE podnaslovi »1. Akti Općinskog vijeća«, »2. Akti Općinskog poglavarstva» i »3. Akti Upravnog odjela« brišu se.

Članak 16.

Iza članka 82. dodaje se članak 82.a koji glasi:

»Članak 82.a

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Ravna Gora.«

Članak 17.

U članku 83. stavak 1. riječ »uputstva« mijenja se i glasi: »upute«.

Članak 18.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kada je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, donose tijela državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije, a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.«

Članak 19.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihod Općine Ravna Gora, donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba kojima je Općina Ravna Gora osnivač.«

Članak 20.

Iza članka 85. dodaje se članak 85.a koji glasi:

»Članak 85.a

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Ravna Gora kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 21.

U članku 90. riječi »njegov zamjenik« zamjenjuju se riječima: »njegovi zamjenici«.

Članak 22.

U članku 91. riječi »Upravnom odjelu« zamjenjuju se riječima: »Jedinstvenom upravnom odjelu«.

Članak 23.

U članku 92. riječi »Upravnog odjela« zamjenjuju se riječima: »Jedinstvenog upravnog odjela«.

Članak 24.

Iza glave XIV. dodaje se nova glava XV. koja glasi:

»XV. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA«

U glavi XV. iza članka 92. dodaje se novi članak 92.a koji glasi:

»Članak 92.a

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun i drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Na ostala pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Poslovnika i zakona.«

Članak 25.

Dosadašnja glava XV. postaje glava XVI.

Članak 26.

Iza članka 95. dodaje se članak 95.a koji glasi:

»Članak 95.a

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za članove Općinskog vijeća pa do dana izbora novog općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje općine.«

Članak 27.

Opći akti Općine Ravna Gora uskladiti će se s ovim Izmjenama i dopunama najkasnije u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Općine Ravna Gora.

Članak 28.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Ravna Gora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Ravna Gora.

Članak 29.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Ravna Gora stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/06-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 20. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=167&mjesto=51314&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr