SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
8

4.

Na osnovi članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i točke 2. stavka 1. članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 06/06) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 13. veljače 2006. godine, donosi

POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i načina rada Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) a osobito:

- način konstituiranja Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), početak obavljanja dužnosti člana i prestanak mandata člana Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i njihova prava i dužnosti,

- izbor i razrješenje općinskog načelnika njegova zamjenika i članova Općinskog poglavarstva,

- ostvarivanje prava i dužnosti člana Općinskog vijeća,

- djelokrug, sastav i način rada radnih tijela Općinskog vijeća,

- postupak donošenja akata i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća,

- sazivanje i tijek sjednice, te način odlučivanja na sjednicama Općinskog vijeća,

- poslovni red na sjednicama Općinskog vijeća,

- javnost rada,

- obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Općinskog vijeća,

- odnos Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

- druga pitanja značajna za rad Općinskog vijeća.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način i u rokovima utvrđenim Statutom i zakonom, odnosno u roku od trideset (30) dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samuprave, ili osoba koju on ovlasti.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda najstariji član.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedanja i vođenja sjednice, a do izbora Povjerenstva za izbor i imenovanja ovlašten je predlagati donošenje odluka.

Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje konstituirajućom sjednicoma Općinskog vijeća.

Članak 3.

Na konstituirajućoj sjednici predsjedatelj, po Izvješću Općinskog izbornog povjerenstva, proziva imenom i prezimenom izabrane članove Općinskog vijeća i utvrđuje broj nazočnih članova.

Nakon što se utvrdi da je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća izvodi se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Članak 4.

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz redova članova Općinskog vijeća bira se Mandatno povjerenstvo na prijedlog predsjedavatelja ili njamanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.

Mandatno povjerenstvo:

- izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova,

- izvješćuje o imenima izabranih članova Općinskog vijeća koji su podnjeli ostavku ili stavili mandat u mirovanje, kao i o imenima zamjenika koji će umjesto njih obavljati dužnost vijećnika Općinskog vijeća,

- predlažu potvrdu mandata.

Općinsko vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatnog povjerenstva.

Članak 5.

Nakon usvajanja izvješća Mandatnog povjerenstva članovi Općinskog vijeća daju svečanu prisegu, koja glasi:

PRISEŽEM SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU DUŽNOST ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE U SVOM RADU DRŽATI USTAVA, ZAKONA I STATUTA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, TE DA ĆU SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA.

Predsjedavatelj nakon izgovorene prisege pojedinačno proziva imenom i prezimenom svakog vijećnika Općinskog vijeća, koji nakon prozivke ustaje i izgovara:

»PRISEŽEM«.

Vijećnik Općinskog vijeća koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, kao i zamjenik vijećnika kada dužnost vijećnika počinje obnašati, daje svečanu prisegu na prvoj sjednici kojoj je nazočan.

Članak 6.

Nakon izbora Mandatnog povjerenstva bira se Povjerenstvo za izbor i imenovanje na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.

Po izvršenom izboru povjerenstva iz stavka 1. ovog članka pristupa se izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća na način utvrđen člankom 19. i 20. ovog Poslovnika.

Članak 7.

Nakon provedenih izbora za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izabrani predsjednik Općinskog vijeća preuzima predsjedanje konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća.

Članak 8.

Predsjednik Općinskog vijeća predožit će da se održi nastavak konstituirajuće sjednice ukoliko mu takav zahtjev podnese najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora biti sastavljen u pisanom obliku i sadržavati nazive točaka kojima se predlaže dopuna dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Opće odredbe

Članak 9.

Danom konstituranja Općinskog vijeća član Općinskog vijeća, odnosno njegov zamjenik imaju prava i dužnosti člana Općinskog vijeća određene Zakonom, Statutom Općine Mošćenička Draga, ovim Poslovnikom i odlukama i općim aktima koje donese Općinsko vijeće.

Članak 10.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do objave odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkog tijela jedinica samouprave, ili do objave Odluke Vlade RH o raspuštanju Općinskog vijeća.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 11.

Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Općinskog vijeća, a osobito:

- biti nazočan sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u njihovom radu,

- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, te o njemu odlučivati,

- biti biran u radna tijela Općinskog vijeća i prihvatiti izbor,

- predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata,

- davati amandmane na prijedlog akata,

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja,

- postavljati općinskom načelniku i njegovom zamjeniku, članovima Općinskog poglavarstva i drugim dužnosnicima, pitanja koja se odnose na njihov rad ili obavljanje poslova iz njihove nadležnosti, kao i na rad Upravnog odjela Općine Mošćenička Draga,

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje njegove dužnosti,

- sudjelovati u radu i odlučivati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća u koje je izabran,

- biti nazočan sjednicama drugih radnih tijela, sudjelovati u radu, ali bez prava odlučivanja,

- biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor odnosno imenovanje u tijela pravnih osoba određenih zakonom, Statutom i općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 12.

Član Općinskog vijeća ima pravo od rukovoditelja Upravnog tijela Općine tražiti obavijesti i uvid u materijale o predmetima koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća kao i druge obavijesti koje su mu potrebne u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća.

Obavijesti iz stavka 1. ovog članka član Općinskog vijeća može tražiti i od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 13.

Član Općinskog vijeća ne smije u obavljanju poslova od osobnog interesa, gospodarskih i drugih djelatnosti, bilo za sebe ili svojeg poslodavca, koristiti položaj člana Općinskog vijeća i naglašavati tu dužnost.

Član Općinskog vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna tijekom obnašanja dužnost, a koji prema zakonskim propisima nose oznaku tajnosti.

2. Stavljanje mandata u mirovanje

Članak 14.

Članu Općinskog vijeća, koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, mandat miruje, za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama posebnog zakona.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, član Općinskog vijeća dužan je u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća koji o tome izvješćuje Mandatno povjerenstvo.

Članak 15.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti iz članka 14. ovog Poslovnika, član Općinskog vijeća nastavlja obnašati dužnost člana Općinskog vijeća ukoliko predsjedniku Općinskog vijeća, u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti, podnesen pisani zahtjev.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka mirovanje mandata člana Općinskog vijeća prestat će 8 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavljanje s obavljanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju mirovanja mandata može se tražiti jednom u tijeku mandata.

3. Prestanak mandata

Članak 16.

Članu vijeća prestaje mandat prije isteka četvorogodišnjeg mandata u slučajevima određenima zakonom, i to

- ukoliko podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,

- ukoliko mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ukoliko je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ukoliko odjavi prebivalište sa područja Općine Mošćenička Draga,

- ukoliko mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

- smrću.

IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 17.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Članak 18.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen imenima i prezimenima te potpisima vijećnika Općinskog vijeća.

Vijećnik Općinskog vijeća smije predložiti samo jednog kandidata za predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća.

Članak 19.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira se pojedinačno javnim glasovanjem.

Za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojega je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, a niti jedan ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika ili kandidati dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja.

Ukoliko u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova svih članova Općinskog vijeća, ponavlja se kandidacijski postupak.

Članak 20.

Predsjednik Općinskog vijeća:

1. predstavlja Općinsko vijeće,

2. saziva i predsjeda sjednici Općinskog vijeća,

3. predlaže dnevni red sjednice,

4. upućuje prijedlog ovlaštenog predlagatelja u propisani postupak,

5. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata Općinskog vijeća,

6. potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

7. usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća,

8. brine se o zaštiti prava članova Općinskog vijeća,

9. održava red na sjednici Općinskog vijeća,

10. brine se o primjeni ovog Poslovnika,

11. brine se o suradnji Općinskog vijeća s Općinskim poglavarstvom,

12. surađuje s članovima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i zastupnicima u Saboru RH,

13. određuje predstavnika Općinskog vijeća u svečanim i drugim prigodama,

14. brine se o javnosti rada Općinskog vijeća,

15. obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom, odlukama i općin aktima Općinskog vijeća i ovim Poslovnikom.

Članak 21.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi saziva međustranačke kolegije stranaka čiji su predstavnici izabrani u Općinsko vijeće.

Članak 22.

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u radu, te obavlja poslove iz njegova djelokruga za kojega ga predsjednik ovlasti.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika kada je isti spriječen ili odsutan. Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 23.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu biti razrješeni dužnosti i prije isteka vremena na koji su birani.

Prijedlog za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća može podnjeti 1/3 članova Općinskog vijeća ili Povjerenstvo za izbor i imenovanja.

Prijedlog mora biti sastavljen u pisanom obliku i obrazložen, a o zahtjevu se Općinsko vijeće izjašnjava javnim glasovanjem.

Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća bit će razriješni ako za razrješenje glasuje većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Ukoliko Općinsko vijeće odbije zahtjev za razrješenje, članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli zahtjev odnosno Povjerenstvo za izbor i imenovanja ne mogu ponovno podnijeti isti zahtjev prije isteka roka od šest (6) mjeseci od njegova odbijanja.

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik odnosno potpredsjednik:

- zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja,

- svojim ponašanjem šteti ugledu Općinskog vijeća,

- na sazove sjednicu Općinskog vijeća najmanje jednom u tri (3) mjeseca u vrijeme zasjedanja Općinskog vijeća, ili ukoliko u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje sjednice potpisanog od najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Ukoliko Općinsko vijeće razriješi predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća dužno je u roku od trideset (30) dana od dana razrješenja izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika, ako istog ne izaberu na istoj sjednici.

Članak 24.

Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća mogu podnijeti ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku, a jednom podnijeta ostavka ne može se opozvati.

U slučaju podnošenja ostavke predsjednika, pravo sazivanja i predsjedanja sjednicom na kojoj se utvrđuje dan prestanka prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, pripada potpredsjedniku Općinskog vijeća.

RADNA TIJELA

1. Opće odredbe

Članak 25.

Radna tijela Općinskog vijeća su odbori, komisije i povjerenstva.

Radna tijela mogu biti stalna i privremena.

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova.

Član Općinskog vijeća smije biti članom najviše dvaju stalnih radnih tijela.

Izbor predsjednika i članova radnih tijela obavlja Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili 1/3 članova Općinskog vijeća.

Prijedlog iz stavka 3. ovog članka mora biti sastavljen u pisanom obliku.

Članak 26.

Mandat predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća traje do isteka mandata člana Općinskog vijeća ukoliko drugačije ne odluči Općinsko vijeće.

Članak 27.

Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, saziva sjednice, predlaže dnevni red te predsjeda sjednicama.

Predsjednik potiče razmatranje pojedinih tema i brine se o obavješćivanju članova radnih tijela o pitanjima iz djelokruga radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela surađuje sa predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela i pročelnikom Upravnog odjela Općine.

Predsjednik radnog tijela brine o provođenju zaključaka radnog tijela i obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.

U odsutnosti predsjednika, predsjednika zamjenjuje član radnog tijela kojega predsjednik osobno ovlasti.

Članak 28.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaključka Općinskog vijeća, zahtjeva predsjednika Općinskog vijeća ili radi razmatranja točaka dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća, a koje su iz djelokruga rada radnog tijela.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu radnog tijela u roku od osam (8) dana, sjednicu će sazvati predsjednika Općinskog vijeća.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će na prvoj sjednici Općinskog vijeća zatražiti da se Općinsko vijeće očituje o radu tog radnog tijela.

Članak 29.

Radna tijela mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici vodi se zapisnik u kojega se unose osnovni podaci o radu na sjednici, rezultat glasovanja o pojedinim predmetima i doneseni zaključci.

Zapisnik potpisuje predsjednik i djelatnik Upravnog odjela koji vodi zapisnik.

Članak 30.

Radno tijelo u pripremenju akata ili razmatranju pojedinih pitanja iz svog djelokruga smije u svoj rad uključiti članove Općinskog poglavarstva, znanstvenike, stručnjake i druge organizacije.

Radno tijelo obvezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima obavijestiti Općinsko vijeće, a može izvijestiti i o stajalištima manjine, kada mišljenja ostanu podijeljena u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja.

Predsjednik radnog tijela obvezan je na sjednici Općinskog vijeća obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.

Članak 31.

Radna tijela imaju pravo tražiti od rukovoditelja upravnog tijela obavijesti i druge podatke potrebne za rad radnog tijela, a kojima raspolaže ili je obvezan isto prikupljati i evidentirati.

Članak 32.

Član radnog tijela može podnijeti ostavku. Jednom podnijeta ostavka ne može se opozvati.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće će utvrditi dan prestanka prava i dužnosti tog člana i na istoj će sjednici izabrati novoga člana.

Općinsko vijeće može razriješiti člana radnog tijela, kao i radno tijelo u cijelosti, na obrazložen prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja kada, na traženje predsjednika Općinskog vijeća, negativno ocijeni rad radnog tijela.

2. Posebne odredbe

Članak 33.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

- Mandatno povjerenstvo

- Povjerenstvo za izbor i menovanja,

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Članak 34.

Mandatno povjerenstvo osim poslova koje obavlja na konstituirajućoj sjednici, u tijeku mandata:

- izvješćuje Općinsko vijeće o tome da su ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje odnosno prestanak mandata članu Općinskog vijeća te izvješćuje Općinsko vijeće o zamjeniku koji počinje obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o mirovanju mandata ukoliko član Općinskog vijeća u vrijeme obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom.

- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 35.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

- predlaže izbor i imenovanja osoba koje bira odnosno imenuje Općinsko vijeće,

- predlaže imenovanje predstavnika Općinskog vijeća u određena tijela i pravne osobe, kada je to propisano zakonom ili drugim propisom,

- predlaže članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- ocijenjuje rad radnog tijela prema traženju predsjednika Općinskog vijeća.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a biraju se iz redova članova Općinskog vijeća.

Članak 36.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća,

- razmatra odluke i druge opće akte koje donosi Općinsko vijeće u pogledu usklađenosti sa zakonom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Općinskog vijeća kada im je tim aktima dano ovlaštenje,

- obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom ili aktom Općinskog vijeća.

Komisja ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova pravnika.

Članak 37.

Privremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja pitanja koja su u određenom trenutku od značenja za Općinu.

Privremeno radno tijelo ima predsjednika i dva člana.

Članak 38.

Predsjednik radnog tijela mora biti iz reda članova Općinskog vijeća.

V. IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA, NJEGOVA ZAMJENIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA, ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

Članak 39.

Općinsko vijeće bira općinskog načelnika i njegova zamjenika iz redova svojih članova, između lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor općinskog načelnika, odnosno zamjenika općinskog načelnika, može dati Povjerenstvo za izbor i imenovanje, kao i najmanje 1/3 vijećnika.

Na postupak izbora općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika primjenjuju se odredbe članka 19. i 20. ovoga Poslovnika, koje uređuju postupak izbora predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Članove Općinskog poglavarstva, na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća na razdoblje od četiri (4) godine.

Članak 40.

Općinski načelnik, njegov zamjenik i članovi Općinskog poglavarstva, nakon što su izabrani, daju svečanu prisegu.

Tekst prisege izgovara predsjednik Općinskog vijeća i isti glasi:

»PRISEŽEM DA ĆU DUŽNOST ČLANA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA SAVJESNO OBNAŠATI, DA ĆU SE PRITOM PRIDŽAVATI USTAVA I ZAKONA, DA ĆU POŠTIVATI PRAVNI POREDAK, TE DA ĆU SE ZALAGATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK REPUBLIKE HRVATSKE I OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA.«

Nakon izgovorenog teksta prisege, predsjednik Općinskog vijeća proziva poimenično općinskog načelnika, njegovog zamjenika i sve članove Općinskog poglavarstva, koji nakon što su prozvani, izgovaraju riječ »PRISEŽEM.«

Član Općinskog poglavarstva, koji nije nazočio davanju prisege, odnosno onaj koji je naknadno izabran, prisegu daje na prvoj idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 41.

Općinsko poglavarstvo odgovorno je Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Članak 42.

Općinsko vijeće može općinskom načelniku, njegovom zamjeniku, pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije isteka sedam (7) dana od dana njegovog podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 43.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Kada je općinskom načelniku, njegovom zamjeniku ili općinskom poglavarstvu u cjelini izglasano nepovjerenje, Općinsko vijeće mora izabrati novog općinskog načelnika, njegova zamjenika i članove Općinskog poglavarstva u roku od trideset (30) dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ukoliko odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku, njegovu zamjeniku ili Općinskom poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, općinski načelnik, odnosno Općinsko poglavarstvo u cjelini, smatraju se razrješenima i prestaje im dužnost izborom novog općinskog načelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku, njegovu zamjeniku ili članu Općinskog poglavarstva izabranom iz redova članova Općinskog vijeća, ne prestaje dužnost člana Općinskog vijeća.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće odlukom utvrđuje dan razrješenja dužnosti.

Ukoliko Vijeće ne izglasa nepovjerenje, predlagatelji ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest (6) mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 44.

Ukoliko Općinsko vijeće, temeljem zahtjeva općinskog načelnika za glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu, ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Općinskom poglavarstvu, ne smatra se da je Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

VI. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Opće odredbe

Članak 45.

U okviru svoga djelokruga Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, Proračun, Godišnji obračun Proračuna, odluke, zaključke, pravilnike, rješenja, te druge opće i pojedinačne akte.

Osim akata iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće daje vjerodostojna tumačenja općih akata koje donosi, na način i po postupku koji je određen ovim Poslovnikom.

Općinsko vijeće, pod uvjetima i na način propisan posebnim pravilnikom, dodjeljuje nagrade, povelje, plakete i priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Općinu.

Članak 46.

Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine koji su od značenja za građane i pravne osobe, propisuju njihova prava i dužnosti te uređuju druga pitanja od općeg interesa Općine.

Odlukom se odlučuje o izboru i imenovanju odnosno o opozivu i razrješenju, te o davanju suglasnosti na akte, kada je posebnim propisom ili aktom Općinskog vijeća određeno da se akti donose uz suglasnost Općinskog vijeća.

Članak 47.

Zaključcima se zauzima stajalište o temama koje Općinsko vijeće razmatra.

Općinsko vijeće može na osnovi ocjene stanja u pojedinoj oblasti zaključkom obvezati Općinsko poglavarstvo, Upravni odjel ili radno tijelo Općinskog vijeća na poduzimanje odgovarajućih mjera ili aktivnosti iz njihova djelokruga rada.

Preporukom se na temelju podnesenih predstavki i pritužbi o nepravilnostima u radu tijela Općinskog vijeća ukazuje na mogućnost njihova razrješenja.

Deklaracijom se izražava opće stajalište Vijeća o pitanjima važnim za Općinu.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja ili osiguravanja njihova provođenja.

Općinsko vijeće donosi rješenja kao pojedinačne akte kada rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 48.

Odluke i druge opće akte te zaključke Općinskog vijeća potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.

Izvornici odluka i drugih općih akata te zaključci Općinskog vijeća ovjeravaju se pečatom Općinskog vijeća.

Pod izvornikom se razumjeva onaj tekst odluke odnosno općeg akta i zaključka koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

O izradi izvornika akta Općinskog vijeća, stavljanju pečata na izvornik akta, o čuvanju izvornika i očevidniku izvornika brine pročelnik Upravnog odjela.

Članak 49.

Odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, vjerodostojna tumačenja akata te ispravci akata, objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Zaključci koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u službenom glasilu iz stavka 1. ovog članka po posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Akti koji su po ocjeni predsjednika Općinskog vijeća od neposrednog interesa za građane Općine, ističu se na oglasnim pločama.

Akti koji se iz tehničkih razloga ne mogu istaknuti na način određen u stavku 3. ovoga članka, dostupni su građanima u prostorijama Općine Mošćenička Draga, o čemu se građanima daje informacija na odgovarajući način.

O objavljivanju akata brine pročelnik Upravnog odjela.

2. Postupak donošenja akta

Članak 50.

Postupa donošenja akta pokreće se podnošenjem prijedloga akta.

Pravo podnošenja akta utvrđeno je člankom 32. Statuta Općine Mošćenička Draga.

Članak 51.

Tekst prijedloga akta podnosi se u sadržaju u kojem se predlaže njegovo donošenje, a sadrži:

- zakonsku odnosno statutarnu osnovu za donošenje akta,

- osnovna pitanja koja se trebaju urediti aktom, kao i svrhu koja se želi postići uređivanjem odnosa na predloženi način,

- tekst prijedloga akta,

- tekst odredaba važećeg akta koje se mijenjaju odnosno dopunjuju, ako se predlaže izmjena ili dopuna akta.

Članak 52.

Tekst prijedloga akta podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 53.

O prijedlogu za donošenje akta Općinsko vijeće će raspraviti najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 54.

Općinsko vijeće prijedlog akta može usvojiti, ne prihvatiti ili vratiti predlagatelju na dopunu sukladno odredbama ovog Poslovnika.

Ukoliko Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog akta, prijedlog se ne može ponovno podnjeti prije isteka roka od tri (3) mjeseca, ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

3. Amandmani

Članak 55.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pisanom obliku u obliku amandmana sa obrazloženjem.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji.

Amandman se upućuju predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Članak 56.

Izuzetno članovi Općinskog vijeća smiju podnositi amandaman i u tijeku rasprave o prijedlogu akta u usmenom obliku.

Predlagač akta smije podnositi amandmane na svoj prijedlog sve do zaključenja rasprave.

Članak 57.

O amandmanima s kojima se predlagatelj akta nije suglasio, glasuje se prema redoslijedu članaka prijedloga akata na koje se odnose.

Ukoliko je na jedan članak prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju se glasuje dalje o ostalim amandmanima.

Podnositelj amandmana smije opozvati amandman sve do početka glasovanja o amandmanu.

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavnim dijelom prijedloga akta o kojem se odlučuje.

Nakon što se općinsko vijeće glasovanjem odredi o svim amandmanima, glasuje se za prijedlog akta.

VII. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICE

1. Sazivanje sjednice

Članak 58.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća sukladno članku 26. Statuta u pravilu pisanim pozivom.

Sjednica Općinskog vijeća mora se sazvati jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Ukoliko i nakon isteka roka iz prethodnog stavka sjednica ne bude sazvana, istu može sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, na zahtjev 1/3 članova Općinskog vijeća.

Sjednice Općinskog vijeća smiju se održavati izvan sjedišta Općine.

Članak 59.

Za redovnu sjednicu Općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda s materijalima, zapisnikom s prethodne sjednice i prijedlozima akata, upućuje se članovima Općinskog vijeća najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili ukoliko za to postoje drugi osobito opravdani razlozi predsjednik Općinskog vijeća sjednicu smije sazvati po hitnom postupku (telefonom, brzojavom, teklićem i sl.), bez dostave materijala za tu sjednicu, a dnevni red za tu sjednicu predložiti na samoj sjednici.

Iznimno, materijal uz pojedinu točku dnevnog reda članovima Općinskog vijeća može se dostaviti i naknadno ili na samoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 60.

Redni broj sjednice, određuje se u nizu za sjednice koje se održavaju tijekom jednog saziva Općinskog vijeća.

2. Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice

Članak 61.

Na početku sjednice predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost članova Općinskog vijeća.

Nazočnost se utvrđuje pojedinačnom prozivkom članova Općinskog vijeća.

Članak 62.

Nakon što predsjednik utvrdi da je sjednici nazočna potrebna većina članova Općinskog vijeća otvara sjednicu.

Ukoliko sjednici nije nazočna potrebna većina članova Općinskog vijeća, sjednica se odgađa za određeni dan i sat.

Predsjednik Općinskog vijeća sjednicu će prekinuti i odgoditi ukoliko za njenog trajanja utvrdi da više nije nazočna potrebna većina.

O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazanoj za drugi dan, pisanim se putem obavješćuju samo nenazočni članovi Općinskog vijeća.

U slučaju odgode sjednice, predsjednik će zakazati sjednicu odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od pet (5) dana od dana odgode odnosno prekida sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća može odgoditi i sazvanu sjednicu najviše za osam (8) dana, ako za to postoje opravdani razlozi.

2. Dnevni red

Članak 63.

Dnevni red predlaže predsjednik Općinskog vijeća.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća u pravilu se utvrđuje na početku sjednice.

Članak 64.

Dnevni red predložen pisanim putem može se naknadno mijenjati na prijedlog predsjednika odnosno članova Općinskog vijeća. Takva izmjena postaje sastavnim dijelom ranije predloženog dnevnog reda. Prijedlog za promjenu dnevnog reda mora se obrazložiti.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na sjednici s time da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim o prijedlogu da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća nije u prijedlog dnevnog reda uvrstio predmet što ga je predložio ovlašteni predlagatelj u roku i na način propisan ovim Poslovnikom, a predlagatelj ne odustaje od prijedloga, o prijedlogu se odlučuje na sjednici bez rasprave.

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se za »ZA« ili »PROTIV« većinom glasova nazočnih članova Općinskog vijeća.

Članak 65.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje usvojeni dnevni red.

Predsjednik Općinskog vijeća može tijekom sjednice promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnim redom.

3. Predsjedanje i sudjelovanje

Članak 66.

Sjednici Općinskog vijeća predsjeda predsjednik, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Općinskog vijeća ili druga osoba koju ovlasti predsjednik.

Članak 67.

Na sjednicu Općinskog vijeća obvezno se pozivaju predsjednici Mjesnih odbora s područja Općine Mošćenička Draga.

Sjednici Općinskog vijeća kao gosti mogu biti nazočni i svi oni koje je na sjednicu pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 68.

Član Općinskog vijeća ima pravo sudjelovati u radu i odlučivanju na sjednici Općinskog vijeća.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjednik Općinskog vijeća opomenut će ga da se drži teme dnevnog reda.

Ukoliko se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća oduzet će mu riječ.

Predsjednik Općinskog vijeća daje članovima Vijeća riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Neovisno o redoslijedu, član Vijeća može dobiti riječ kada želi govoriti o povredi Poslovnika ili kada želi ispraviti navod za koji drži da je netočan.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća vodi brigu da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 69.

Ukoliko član Općinskog vijeća zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan, predsjednik Općinskog vijeća će mu dati riječ čim završi govor čiji se navod želi ispraviti.

Član Općinskog vijeća se u tom slučaju mora ograničiti na ispravak netočnog navoda.

Članu Općinskog vijeća koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća daje riječ čim je ovaj traži.

Predsjednik Vijeća dužan je poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje.

Članak 70.

Član Općinskog vijeća u raspravi treba govoriti kratko i u svezi s predmetom rasprave.

Ograničenje trajanja govora može predložiti predsjednik Općinskog vijeća.

O ograničavanju trajanja govora Općinsko vijeće odlučuje bez rasprave.

Članak 71.

Predsjednici vijeća Mjesnih odbora mogu sudjelovati u raspravi kada zatraže i dobiju riječ od predsjedavatelja sjednicom, bez prava odlučivanja.

Osoba koja je pozvana na sjednicu kao gost, a želi sudjelovati u raspravi, dobit će riječ kao posljednja u redoslijedu govornika.

U raspravi, kada dobije riječ od predsjedavatelja, može, bez prava odlučivanja, sudjelovati i pročelnik Upravnog odjela.

4. Red na sjednici i stegovne mjere

Članak 72.

Red na sjednici osigurava predsjednik Općinskog vijeća.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Općinskog vijeća može članu Općinskog vijeća izreći:

. opomenu,

. opomenu s oduzimanjem riječi,

. udaljenje sa sjednice.

Stegovne mjere iz prethodnog stavka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 73.

Opomena se izriče ako član Općinskog vijeća svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika, a osobito ako:

. ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,

. govori, a nije dobio riječ,

. svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

. svojim govorom omalovažava ili vrijeđa članove Vijeća,

. na drugi način remeti red na sjednici.

Članak 74.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se ako član Općinskog vijeća:

. nakon izricanja opomene svojim ponašanjem ili govorom nastavi kršiti odredbe Poslovnika,

. na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika Općinskog vijeća ili člana Općinskog vijeća,

. narušava ugled Općinskog vijeća.

Članak 75.

Udaljenje sa sjednice izriče se članu Općinskog vijeća kada svojim ponašanjem toliko naruši red i prekrši odredbe ovoga Poslovnika o radu na sjednici, tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

Ukoliko je članu Općinskog vijeća izrečena mjera udaljenja sa sjednice, član Općinskog vijeća dužan je odmah napustiti sjednicu.

Članak 76.

Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Općinskog vijeća, član Općinskog vijeća ima pravo prigovora.

Prigovor se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije u roku od 24 sata od izricanja stegovne mjere, a predsjednik Općinskog vijeća ga upućuje svim članovima Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća unosi prigovor u dnevni red iduće sjednice.

Mišljenje o prigovoru daje Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Odluka o prigovoru se donosi većinom glasova nazočnih članova Općinskog vijeća bez rasprave, time da pravo govora ima samo član Općinskog vijeća koji je podnio prigovor i izvjestitelj Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Općinsko vijeće po prigovoru može potvrditi ili ukinuti izrečenu stegovnu mjeru.

Odluka Općinskog vijeća je konačna.

Članak 77.

Ukoliko druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju red, predsjednik Općinskog vijeća će ih opomenuti.

Predsjednik Općinskog vijeća može narediti da se osobe iz prethodnog stavka udalje iz dvorane ako i nakon izrečene opomene narušavaju red na sjednici.

Članak 78.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća na može održati red na sjednici mjerama navedenim u člancima 72. do 78. ovoga Poslovnika, odredit će prekid sjednice.

5. Tijek sjednice

Članak 79.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Općinskog vijeća daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice i obavještenja o drugim pitanjima koja su prethodila sjednici.

Članak 80.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama iz dnevnog reda i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu, osim u slučaju iz stavka 2. i 3. članka 59. ovog Poslovnika ili u izvanrednim okolnostim kada za to postoje opravdani razlozi.

Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog dnevnog reda vodi se bez obzira na broj nazočnih članova Općinskog vijeća.

Članak 81.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a potom odlučuje, osim ukoliko Općinsko vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagatelj daje usmeno obrazloženje.

Nakon uvodnog obrazloženja predlagatelja izvjestitelj radnog tijela može usmeno izložiti očitovanje toga tijela.

Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća raspravu o prijedlogu akta, te raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta.

Predlagatelj ima pravo tražiti riječ i tijekom rasprave, davati objašnjenja, izjašnjavati se o podnesenim amandmanima, te o mišljenjima i primjedbama iznesenima u raspravi.

Ukoliko se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pojavi sumnja da se akt neće moći donijeti zbog manjkavosti podataka ili dokumentacije u materijalu, Općinsko vijeće može, na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, odlučiti da se očitovanje o toj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu, uz upute predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim podacima odnosno dokumentacijom.

Članak 82.

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Kada se iscrpi dnevni red sjednice predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu.

6. Odlučivanje

Članak 83.

Za donošenje odluka na sjednici Općinskog vijeća potrebna je nazočnost većine članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Općinskog vijeća osim ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije određeno da se odluke donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, a to su:

- Statut i Poslovnik,

- proračun, odluka o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna,

- odluku o raspisivanju referenduma,

- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- odluku o izboru općinskog načelnika, njegova zamjenika i članova Općinskog poglavarstva,

- odluku o izglasavanju napovjerenja općinskom načelniku njegovom zamjeniku, te članovima Općinskog poglavarstva pojedinačno ili u cjelini,

- odluku o pristupanju Općine Mošćenička Draga u nacionalnu udrugu općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom,

- odluku o uspostavljenju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazumao o suradnji sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te o sadržaju i obliku te suradnje,

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom općine, pravima i obvezama.

7. Glasovanje

Članak 84.

Glasovanje na sjednici je javno.

Članak 85.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku, osim ukoliko se odredi da se o pojedinim pitanjima javno glasovanje provodi pojedinačnim izjašnjavanjem članova Općinskog vijeća.

Članak 86.

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća poziva članove da se izjasne tko je »ZA«, tko je »PROTIV« prijedloga i tko je »SUZDRŽAN« od glasovanja.

Iznimno od odrebi stavka 1. ovog članka, ukoliko se prilikom glasovanja o amandmanu, za njegovo prihvaćanje izjasni manje od broja potrebnog za njegovo prihvaćanje, predsjednik Općinskog vijeća odmah će utvrditi da je amandman odbijen.

Članak 87.

Poimenično izjašnjavanje provodi se tako da svaki član Općinskog vijeća, kojega prozove predsjednik, izgovori da li je »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga ili je »SUZDRŽAN«.

Članak 88.

Rezultate glasovanja objavljuje predsjednik Općinskog vijeća.

Na traženje najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća da se provjere rezultati glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća će zatražiti da se glasovanje ponovi te objaviti rezultate glasovanja.

8. Zapisnici

Članak 89.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži podatak o vremenu i mjestu održavanja sjednice, broju nazočnih članova Općinskog vijeća i imenima članova Općinskog vijeća koji su opravdali svoj izostanak sa sjednice, ime predsjedavatelja, imena ostalih osoba koje sudjeluju u radu sjednice, dnevnom redu, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi i donesenim aktima.

U zapisnik se unose rezultati glasovanja o pojedinom predmetu.

O izradi zapisnika brine pročelnik Upravnog odjela.

Zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća u pravilu se usvaja, odnosno prihvaća na početku iduće sjednice Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik. O osnovanosti primjedbi na zapisnik, odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba usvoji, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena ili dopuna.

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno zapisnik u kojemu su temljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.

Zapisnik se prihvaća glasovanjem »ZA« ili »PROTIV«.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i dva člana Općinskog vijeća koja se odrede na početku sjednice Općinsko vijeća i pročelnik Upravnog odjela koji vodi zapisnik.

Izvornik zapisnika pohranjuje se u Upravnom odjelu.

Sjednice Oćinskog vijeća mogu se tonski snimati.

U slučaju iz prethodnog stavka pročelnik Upravnog odjela dužan je članu Općinskog vijeća na njegov zahtjev omogućiti reprodukciju tonskog zapisnika. Tonski zapis pohranjuje se u Upravnom odjelu.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 90.

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan, osim ako Općinsko vijeće drugačije odredi.

Stanovnici i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo nazočiti sjednicama Općinskog vijeća s time da su dužni u pisanom obliku najaviti svoju nazočnost najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj građana koji nazoče sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Na sjednici Općinskog vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila i elektronskih medija, kojima se dostavljaju pozivi za sjednicu, prijedlozi akata i drugi materijali o kojima raspravlja Općinsko vijeće.

Članak 91.

Općinsko vijeće obavještava javnost o svom radu i radu svih radnih tijela te o stavovima i odlukama koje je usvojilo sukladno odredbama Statuta.

Članak 92.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Vijeća i radnih tijela, mogu se davati službene izjave i održavati tiskovne konferencije za novinare.

Službene izjave o radu Općinskog vijeća daje predsjednik i druge osobe koje na to ovlasti predsjednik, a tiskovne konferencije održavaju se kad to odluči Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 93.

Općina Mošćenička Draga može izdavati publikacije kojima se objavljuju prikazi rada njenih tijela, izvješća s rasprava i odluke tih tijela, prijedlozi koji se pripremaju za rasprave te druga pitanja iz djelokruga rada Općine Mošćenička Draga ili koja su od neposrednog interesa za građane.

Članak 94.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji su u skladu sa posebnim propisima označeni kao službena tajna.

Vijećnik ne smije iznositi podatke koje je saznao na sjednici, a imaju karakter povjerljivosti naveden u stavku 1. ovog članka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« broj 11/93).

Članak 96.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/04

Ur. broj: 2156/03-06-2

M. Draga, 13. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51417&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr