SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA LOVRAN
8

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj sjednici održanoj dana 9. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi
Općine Lovran

Članak 1.

U Odluci o grbu i zastavi Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/96) članak 4. mijenja se i glasi:

Općinsko poglavarstvo Općine Lovran može pravnoj osobi odobriti uporabu grba, ako ocijeni da je to u interesu i to:

1. da će ta uporaba doprinijeti unapređenju gospodarstva na području Općine,

2. da će ta uporaba doprinijeti promidžbi Općine,

3. da podnositelj zahtjeva ima tradiciju u djelatnosti kojom se bavi,

4. da proizvodi odnosno usluge, koje promovira ne štete prirodnom okolišu i ugledu Republike Hrvatske ili Općine i njihovih tijela.

Izuzetno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, uporaba grba ne može se odobriti političkoj stranci u svrhu korištenja istog kao stranačkog simbola.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaju se članaci 4a. i 4b. koji glase:

»Članak 4a.

Odlukom o davanju odobrenja u smislu prethodnog članka, utvrđuju se uvjeti pod kojima se daje odobrenje, vrijeme uporabe, iznos naknade za uporabu grba i namjena sredstava, način zaštite uporabe grba i ostala prava i obveze pravne osobe.

Članak 4b.

Općinsko poglavarstvo može, u slučaju dvojbe, angažirati stručnu osobu za davanje mišljenja o opravdanosti i pravovaljanosti uporabe grba sukladno članku 1. ove Odluke.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Novčanom kaznom od 2.000,00 kn kaznit« zamjenjuju se riječima: »Globom od 1.000,00 kn oglobit«,

U stavku 2. riječi: »kaznit će se novčanom kaznom, od 500,00 kn.« zamjenjuju se riječima: »oglobit će se globom od 200,00 kn«,

U stavku 3. riječi: »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kn kaznit« zamjenjuju se riječima. »Globom od 50,00 do 200,00 kn oglobit«.

Članak 4.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran da izradi i objavi pročišćeni tekst ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Lovran.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-06-1

Lovran, 9. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51415&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr