SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA LOVRAN
8

3.

Na temelju članka 35., a vezano uz članak 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/ 05) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran donijelo je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 09. veljače 2006. godine sljedeću

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave
Općine Lovran

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug, te način i nadzor nad radom Općinske uprave Općine Lovran (dalje u tekstu: Uprava).

Članak 2.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se u Općini Lovran (dalje u tekstu: Općina) Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran u sastavu kojeg djeluju Odsjek za stambeno-komunalni sustav, Odsjek za financije i proračun i Odsjek za društvene djelatnosti.

Članak 3.

Upravni odjel za samoupravu i upravu (dalje u tekstu: Odjel) u svom djelokrugu obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to posebno:

- uređenje naselja i unapređenje kvalitete stanovanja,

- stvaranje uvjeta i utvrđivanje politike gospodarenja Općinom kroz prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora, te zaštitu okoliša.

- izgradnja, održavanje i upravljanje komunalnih objekata, organiziranje i praćenje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te izgradnju i održavanja lokalne infrastrukture u vlasništvu Općine,

- utvrđivanje obveze, praćenje i realizaciju naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade, spomeničke rente i drugih naknada vezanih uz pomorsko dobro,

- nadzor nad provođenjem odluka iz komunalne djelatnosti,

- izgradnja, održavanje i upravljanje stambenim i poslovnim prostorima i objektima u vlasništvu Općine sa svim pratećim poslovima raspolaganja istima,

- upravljanje javnim površinama u vlasništvu Općine sa svim pratećim poslovima vezanim uz taj rad kao i praćenje te realizaciju naplate naknade u tim, ali i svim drugim slučajevima,

- stvaranje uvjeta za poticanje poduzetničkih aktivnosti,

- u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite,

- u oblasti kulture, tjelesne kulture i športa kroz koordinaciju u izradi programa, uvjeta za realizaciju tih programa, te praćenje same realizacije,

- zaštitu potrošača,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- regulaciju prometa na svom području,

- vođenje drugih poslova koji se odnose na izradu i izvršavanje proračuna Općine i ostalih financijskih dokumenata sukladno posebnim zakonima,

- pravne, protokolarne, savjetodavne i administrativno- tehničke poslove u vezi s radom Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine, te njihovih radnih tijela,

- vođenje općih i administrativnih poslova, reguliranje radnih odnosa službenika i namještenika, te određivanje poslovnih prostora namijenjenih djelovanju Uprave, te

- ostvarivanje suradnje i koordinacije interesa sa susjednim i drugim jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom.

Članak 4.

Odjel djeluje u skladu sa zakonom, odlukama i općim aktima Općine, a njegov rad usmjerava i nadzire Općinsko poglavarstvo.

Sredstva za njegov rad osiguravaju se u proračunu Općine, iz drugih prihoda Općine sukladno zakonu, te državnim proračunom za poslove koji su mu prenijeti.

Članak 5.

Kada Općinsko poglavarstvo utvrdi da upravni odjel ne obavlja poslove sukladno zakonu, odlukama i općim aktima pokrenut će postupak utvrđivanja neposredne odgovornosti rukovoditelja i odgovarajućih osoba u organu.

Članak 6.

Unutrašnji ustroj Odjela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu (dalje u tekstu: Pravilnik) kojeg donosi čelnik uz suglasnost Općinskog Poglavarstva.

Članak 7.

Radom Odjela rukovodi pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.

Uvjete natječaja, a na temelju Pravilnika, utvrđuje Općinsko Poglavarstvo.

Članak 8.

Općinsko poglavarstvo može razriješiti pročelnika na način i po postupku propisanim zakonom kojim su regulirana i sva njegova druga prava, obveze i odgovornosti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u službenom glasilu Primorske-goranske županije.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 11/93).

Klasa: 011-01/06-01/04

Ur. broj: 2156/02-01-06-1

Lovran, 09. veljače 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51415&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr