SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3

3.

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 76/ 93, 29/97 i 47/99) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na sjednici održanoj dana 8. veljače 2006. godine donijelo

ODLUKU
o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se ustanova u kulturi pod nazivom CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVOG VINODOLSKOG.

Sjedište ustanove - Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog je u Novom Vinodolskom, Korzo hrvatskih branitelja 2.

Članak 2.

Osnivač ustanove - Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Ustanova) je Grad Novi Vinodolski, sa sjedištem u Novom Vinodolskom, Trg Vinodolskog zakona 1.

Članak 3.

Djelatnost Ustanove je:

- u obavljanju svoje djelatnosti, Ustanova će posebnu pozornost posvećivati njegovanju, unapređivanju i promicanju tradicionalnih kulturnih i umjetničkih izraza ovog područja (Grada Novi Vinodolski),

- njegovanje, razvijanje i unapređivanje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba Grada,

- poseban vid djelatnosti Ustanove je godišnje organiziranje svih kulturnih manifestacija koje imaju za cilj iskazati i promicati kulturna i umjetnička dostignuća Grada, te uspostavljanje i razvijanje međugradske i međunarodne suradnje i razmjene na polju kulture i umjetnosti, a u sklopu turističke ponude Grada,

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom koje služe ili pogoduju obavljanju djelatnosti iz stavka 1.

Za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. i 2. Ustanova se koristi Domom kulture u Novom Vinodolskom, Korzo hrvatskih branitelja 2.

Članak 4.

Ustanovom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj donosi:

- godišnji program rada Ustanove i mjere za njegovo provođenje,

- izvršava godišnji programa rada i razvoj te podnosi izvješća osnivaču o poslovanju Ustanove i realizaciji programa,

- godišnji financijski plan,

- godišnji obračun,

- Statut Ustanove uz suglasnost Gradskog vijeća,

- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti,

- odgovara za zakonitost rada Ustanove,

- odgovara za financijsko poslovanje Ustanove,

- donosi akte iz oblasti radnih odnosa, te druge opće akte određene Statutom Ustanove,

- odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Ustanove.

Članak 5.

Osoba imenovana za ravnatelja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom, treba zadovoljiti posebne uvjete propisane Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće na temelju javnog natječaja.

Mandat ravnatelja traje četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 6.

Za privremenog ravnatelja Ustanove imenuje se Mario Butorac iz Novog Vinodolskog, Kralja Zvonimira 12, a koji može obavljati dužnost privremenog ravnatelja najduže godinu dana.

Privremeni ravnatelj je dužan obaviti sve pripreme za početak rada Ustanove, prikupljanjem potrebnih dozvola, podnošenjem prijave za upis u sudski registar ustanova.

Članak 7.

Za osnivanje i početak rada Ustanove osnivač osigurava 100.000,00 kn.

Članak 8.

Za potrebe obavljanja djelatnosti Ustanove sredstva se osiguravaju na temelju godišnjeg programa rada, i iz slijedećih izvora:

- dobit od vlastitih djelatnosti

- proračun Grada Novi Vinodolski, Primorsko-goranske županije, te drugih tijela u skladu s njihovim odlukama

- zaklade, sponzorstva, dotacije i drugi vidovi pomoći.

Članak 9.

Ostvarenu dobit Ustanova koristi isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama osnivača.

Članak 10.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti, ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu.

U pravnom prometu Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom, a njene gubitke pokriva osnivač neograničeno i solidarno.

Članak 11.

Ustanova će započeti obavljati djelatnost po upisu osnivanja u sudski registar ustanova.

Statut Ustanove donosi privremeni ravnatelj, uz suglasnost Gradskog vijeća, u roku od 90 dana od dana registracije Ustanove u sudski registar ustanova.

Drugi opći akti Ustanove donose se na način propisan Statutom Ustanove.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-01/06-10/7

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr