SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
2

2.

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 19. alineja 5. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je na sjednici održanoj dana 8. veljače 2006. godine

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVI VINODOLSKI

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 27/01, 12/03 i 23/05) u članku 17. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zamjenik gradonačelnika je po položaju zamjenik predsjednika Gradskog poglavarstva.«

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članove Poglavarstva bira Vijeće javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća, na vrijeme od 4 godine, a na prijedlog gradonačelnika.

O prijedlogu za članove Poglavarstva glasuje se za svakog kandidata ponaosob.

Pročelnici Upravnih odjela Grada mogu biti birani za članove Poglavarstva.«

Članak 3.

U članku 45. stavak 3. 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Vijeće može gradonačelniku, pojedinom članu ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.«

U istom članku, nakon stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala natpolovična većina svih članova Vijeća.

Ako Vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovo podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegova odbijanja.«

Članak 4.

Članak 46. briše se.

Članak 5.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 6.

U članku 97. nakon stavka 4. dodaje se novi stavka 5. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka 3. i 4. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 7.

U članku 98. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Sjednice Vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.«

Članak 8.

U članku 100. stavku 1. iza riječi »pismenim putem« dodaju se riječi: »i elektroničkim putem«.

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/06-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr