SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA KLANA
8

7.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Opći

ne Klana, na sjednici održanoj 17. veljače 2006. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini na području Općine Klana za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. odvodnju atmosferskih voda

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3. održavanje javnih površina

4. održavanje nerazvrstanih cesta

5. održavanje groblja

6. javna rasvjeta

Ovim Programom utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti definiranih Programom, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 750.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 410.700,00 kuna

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 10.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 3.000,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.515.316 m2)

b) utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada ostavljenog na javno prometnim površinama (cca 84 radnih sati)

c) postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica (cca 26 kontejnera)

d) sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 266.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 220.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 46.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b) provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naseljima Lisac, Škalnica i Studena

d) održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 169.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 70.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 99.000,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b) sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c) nadzor nad izvršenim radovima

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 520.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 330.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 190.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c) održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d) podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 32.700,00 kuna

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine Klana
(grob. nak.) 32.700,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a) tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP-om.

b) podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 160.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 120.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 40.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/13

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 17. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51217&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr