SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 3. Četvrtak, 13. veljače 2003.
OPĆINA LOVRAN
3B2 HTML

10.

Na temelju članka 27. i 35. Statuta Općine Lovran ( »Službene novine« broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran , na sjednici održanoj dana 6. veljače 2003. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) u članku 1. riječ: »zamjenik predsjednika« zamjenjuje se s riječi:

»potpredsjednika«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom Općine, ovim Poslovnikom i aktima Vijeća, a osobito:

- prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjeluje u njihovom radu,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća i radnih tijela kojih je član te o njima odlučivati,

- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu Vijeća s tim da može istovremeno biti član u najviše dva stalna radna tijela,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svojeg djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je član,

- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,

- tražiti i dobiti podatke od tijela Općine te koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća,

- podnositi amandmane na prijedloge općih akata,

- prisustvovati sjednicama radnih tijela kojih nije član i sudjelovati u njihovom radu bez prava odlučivanja,

- predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade određenog pitanja i pripreme akata za Vijeće,

- postavljati pitanja predsjedniku Općinskog vijeća, pročelniku upravnog odjela Općine, direktorima trgovačkih društva u vlasništvu Općine koja se odnose na njihov rad ili obavljanje poslova iz njihova djelokruga i na njih dobiti odgovor u roku 15 dana od dana dostave pitanja,

- biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor odnosno imenovanje u tijela pravnih osoba određenih zakonom, Statutom Općine i općim aktima Vijeća.«

Članak 3.

Članak 15. briše se.

Članak 4.

Glava IV. mijenja se i glasi:

»PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA«

Članak 5.

U članku 17. u stavku 1. riječi: »zamjenika predsjednika« zamjenjuje se riječima:

»dva potpredsjednika«

U stavku 2. riječi: »zamjenika predsjednika« zamjenjuje se s riječi: »potpredsjednike«

Članak 6.

U članku 18. alineja 9 mijenja se glasi:

»- brine o ostvarivanju prava u izvršavanju dužnosti člana Vijeća«

U istom članku dodaju se nove alineje 10., 11. i 12.

»- objavljuje rezultate glasovanja na sjednici

- surađuje s predstavnicima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave

- brine o poštovanju ovog Poslovnika«

Dosadašnje alineje 10,11 i 12, postaju alineje 13., 14. i 15.

Članak 7.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18a.

Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti. Ovlaštenje mora biti u pisanom obliku.

Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednici Vijeća dužni su pridržavati se naputaka predsjednika Vijeća.

Predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća potpredsjednik ima prava i dužnost predsjednika Vijeća«.

Članak 8.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni nedostatke.

Ukoliko Općinsko vijeće ne otkloni nedostatak u općem aktu na način i u roku kako je određeno u prethodnom stavku predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Predsjednik Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika ima pravo zadržati od izvršenja akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.«

Članak 9.

U članku 25. u stavku 3. riječi: »Općinsko poglavarstvo« brišu se.

Članak 10.

Iza dosadašnjeg članka 25. naslov »VI. Odnos Vijeća i Poglavarstva« mijenja se i glasi: »VI. Prava i dužnosti člana Vijeća«

Članak 11.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđena Statutom Općine, ovim Poslovnikom i aktima Vijeća, a osobito:

- prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u njihovom radu,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća i radnih tijela kojih je član te o njima odlučivati,

- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu Vijeća,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svojeg djelokruga povjeri Vijeće ili radno tijelo kojeg je član,

- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njihova djelokruga,

- tražiti i dobiti podatke od tijela Općine te koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća,

- podnositi amandmane na prijedlog općih akata,

- prisustvovati sjednicama radnih tijela kojih nije član i sudjelovati u njihovom radu bez prava odlučivanja,

- predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade određenog pitanja i pripreme akata za Vijeće,

- postavljati pitanja predsjedniku Općinskog vijeća, pročelniku upravnog odjela Općine, direktorima trgovačkih društva u vlasništvu Općine koja se odnose na njihov rad ili obavljanje poslova iz njihovog djelokruga i na njih dobiti odgovor u roku 15 dana od dana dostave pitanja,

- biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor odnosno imenovanje u tijela pravnih osoba određenih zakonom, Statutom Općine i općim aktima Vijeća.«

Članak 12.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Članu Vijeća su dostupni svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se pripremaju ili prikupljaju u tijelima Općine, a koji se odnose na pitanja o kojima se raspravlja u Vijeću.

Član Vijeća može tražiti od pročelnika upravnog odjela izvješće i uvid u materijale o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice ili se pripremaju za sjednicu Vijeća ili radnog tijela u koje je izabran, a i druga izvješća koja su mu kao članu Vijeća potrebna. Pročelnik upravnog odjela dužan je udovoljiti zahtjevu člana Vijeća u najkraćem mogućem roku, ali ne dužem od tri dana.

Član Vijeća može zatražiti izvješće i objašnjenje od predsjednika Vijeća i predsjednika radnih tijela o tijelima kojima oni predsjedavaju«.

Članak 13.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ima pravo od upravnog odjela tražiti pružanje stručne i tehničke pomoći i osiguravanje uvjeta za rad potrebnih u obavljanju dužnosti člana Vijeća.«

Članak 14.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova za rad u Vijeću, stalnim radnim tijelima Vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društva kojih je Općina osnivač, u skladu s odlukom Vijeća.«

Članak 15.

Članak 30. briše se.

Članak 16.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u obnašanju dužnosti, a koje prema zakonskim propisima nose oznaku tajnosti.«

Članak 17.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ne može biti prozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Vijeća.«

Članak 18.

Član 33. mijenja se i glasi:

»O prisustvovanju članova Vijeća sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća vodi se evidencija.

U slučaju da član Vijeća ne može prisustvovati sjednici Vijeća odnosno radnog tijela kojeg je član, dužan je o tome pravovremeno izvjestiti administrativnog sekretara Općine.«

Članak 19.

Iza dosadašnjeg članka 25. naslov »VI. Odnos vijeća i poglavarstva« te članci 26. do 33. brišu se.

Članak 20.

Članak 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»O izradi izvornika akata Vijeća, o stavljanju pečata na izvornike tih akata, o čuvanju izvornika i očevidniku izvornika brine Upravni odjel.«

Članak 21.

U članak 39. riječi: »Općinsko poglavarstvo« brišu se.

Članak 22.

Iza članka 39. dodaje se novi članak »39 a koji glasi:

»Prijedlog općeg akta sadrži:

- pravni temelj za donošenje općeg akta,

- ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se trebaju urediti i svrhu koja se želi postići uređivanjem odnosa na predloženi način,

- ocjenu sredstva potrebnih za provođenje općeg akta te način njihova osiguranja,

- tekst prijedloga općeg akta s obrazloženjem,

- tekst općeg akta ako se predlaže njegova izmjena odnosno dopuna.

Uz prijedlog općeg akta može se priložiti i odgovarajuća dokumentacija.

Tekst prijedloga općeg akta sadrži rješenje u obliku pravnih odredba. Pojedina rješenja mogu se predložiti alternativno, s obrazloženjem predložene alternative.«

Članak 23.

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za donošenje ostalih akata mora sadržavati pravni temelj za donošenje akta, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredba važećeg akta koji se mijenja ili dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.«

U istom članku stavak 5. briše se.

Članak 24.

U članku 44. stavku 2. iza riječi: »predlagatelju odluke« dolazi točka a riječi: »i Općinskom poglavarstvu« brišu se.

Članak 25.

U članku 45. stavku 2. riječ: »odluka« zamjenjuje se s riječi: »akta«.

U istom članku stavak 3. briše se.

Članak 26.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Podnesene amandmane koji su takve naravi da formalno-pravno bitno mijenjaju ili bitno odstupaju od prijedloga akta, vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi za iduću sjednicu kako bi se vjećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu a predsjednik Vijeća može dostaviti Komisiji za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na očitovanje o zakonskim i statutarnim osnovama amandmana.«

Članak 27.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»O amandmanima se izjašnjava predlagatelj akta«.

Članak 28.

U članku 48. stavak 1. riječ: »odluka« zamjenjuje se s riječi: »akta«.

U alineji 1., 2. i 3. riječ: »odluka« zamjenjuje se s riječi: »akta«.

Članak 29.

U članku 49. stavak 1. briše se.

Članak 30.

U članku 50. u stavku 1., 2. i 3. riječ: »odluka« zamjenjuje se s riječi: »akta«.

Članak 31.

U članku 51. u stavku 4. iza riječi: »vijećnicima« umjesto zareza ide točka, ostali dio briše se.

Članak 32.

U članku 54. u stavku 3. riječi »i Općinskom poglavarstvu« - brišu se.

Članak 33.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost nakon što primi mišljenje Upravnog odjela, utvrdit će ima li osnove za davanje vjerodostojnog tumačenja«.

Članak 34.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Vijeće općinski proračun i njegove izmjene i dopune donosi u postupku koji obuhvaća dva dijela rasprave.

Prvi dio rasprave obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, opću raspravu o prijedlogu akta, raspravu o pojedinostima koje uključuje i raspravu o tekstu prijedloga akta, raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala prijedlog te donošenje zaključka o potrebi donošenja akta.

Po završenoj raspravi zaključkom kojim se prihvaća donošenje akta, utvrđuju se stajališta, prijedlozi i mišljenja u vezi s prijedlogom akta i upućuje se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga akta.

Konačni prijedlog akta predlagatelj je dužan podnijeti u roku 30 dana od dana prihvaćanja prijedloga akta.

U drugom dijelu rasprave predlagatelj konačnog prijedloga akta dužan je u obrazloženju tog akta navesti razlike između rješenja koja predlaže u odnosu na rješenje iz prijedloga akta, razlog zbog kojih su razlike nastale te prijedloge i mišljenja koji su bili dani na prijedlog akta, a koje predlagatelj nije prihvatio, uz navođenje razloga zbog kojih ih nije prihvatio.«

Članak 35.

U članku 58. u stavku 1. riječi:» općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se s riječi: »predsjedniku Vijeća«.

U stavku 4. riječ: »Općinsko poglavarstvo odnosno« - briše se.

Članak 36.

U članku 59. u stavku 1. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se s riječima »predsjedniku Općinskog vijeća«.

Članak 37.

U članku 60. u stavku 1. riječi: »predsjednik Općinskog poglavarstva« zamjenjuje se s riječima: »predsjednik Općinskog vijeća«.

Članak 38.

Iza dosadašnjeg članka 60. naslov. »XII. Interpelacija« te članci 61. do 66. brišu se.

Članak 39.

U članku 67. stavak 2.mijenja se i glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća može sazvati sjednicu na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na prijedlog 1/3 vijećnika u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga«.

Članak 40.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Vijeća kojeg ovlasti predsjednik Vijeća«.

Članak 41.

U članku 79. stavak 2. briše se alineja 5., a alineja 6. postaje alineja 5.

Članak 42.

Članak 82. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Glasačke listiće priprema djelatnik Upravnog odjela, koji predsjedniku Vijeća pomaže kod tajnog glasovanja«.

Članak 43.

Članak 83. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Broj glasačkih kutija i mjesta na koje će se kutije postaviti određuje član Vijeća izabran od Predsjednika Vijeća«.

Članak 44.

Članci 87. i 88. brišu se.

Članak 45.

U članku 89. u stavku 1. riječi: »zamjenika predsjednika Vijeća« zamjenjuju se s riječima »dva (2) potpredsjednika Vijeća.«

U istom članku u stavku 2. i 3. riječi »zamjenik predsjednika« zamjenjuju se s riječju »potpredsjednici«.

Članak 46.

U članku 92. u stavku 5. riječi »odgovarajuća služba Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se s riječima: »Upravni odjel«.

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 48.

Ovlašćuje se Upravni odjel da izradi pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran.

Klasa: 011-01/03-01/01

Ur. broj: 2156/01-03-1

Lovran, 6. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=12&mjesto=51415&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr