SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD KRK

41.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), a u svezi članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/ 97, 107/07 i 94/13) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primosko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), gradonačelnik Grada Krka, 1. listopada 2018. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju članica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk od strane Osnivača imenuju se:

1. PETRA KRALJIĆ iz Malinske, Mihovila Radića 12 (predstavnica Općine Malinska - Dubašnica);

2. KARMEN PINDULIĆ MOŽNIK iz Omišlja, Lokvica 7 (predstavnica Općine Omišalj);

3. ANAMARIJA ČUBRANIĆ iz Baške, Jurandvor 63 (predstavnica Općine Baška) i

4. TAMARA ŽIC iz Malinske, Vantačići, Duhljica 32 (predstavnica Grada Krka).

II.

Članice Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-02/18-01/05

Ur. broj: 2142/01-02/1-18-9

Krk, 1. listopada 2018.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr